Naprapatstudenter

Naprapathögskolan inför pedagogikkurser på schemat inom ramen för grundutbildningen

Hur fungerar det att ta till sig ny kunskap i verkligheten? Sedan länge vet vi att metoder för att ta till sig ny kunskap påverkar möjligheten till lärande och förståelse. Traditionellt brukar den praktiska momenten inom medicinsk utbildning delas in i två kategorier, explicit och implicit lärande. Det explicita lärandet är lätt att bedöma och handlar om praktiska moment som kan testas genom traditionella examinationer. Det implicita lärandet handlar mer om kunskap som finns ”mellan raderna” och utgör en stor del av de kompetenser en duktig manuell medicinare behöver, dvs. det som formar den professionella rollen. Det handlar till exempel om konsultation, bemötande, ledarskap, förhål­l­ningssätt och kommunikation med patienter och olika kollegor.

Naprapathögskolan har under läsåret 2020-21 fattat beslut om att integrera pedagogiska kurser inom ramen för grundutbildningen, primärt under den Verksamhetsförlagda undervisningen, VFU. Per Palmgren, lektor vid Naprapathögskolan och docent i medicinsk pedagogik vid Karolinska Institutet, kommer leda denna process. Undervisningen kommer att innehålla både teoretiska, praktiska och kliniska moment i amanuensform. I den nya utbildningsplanen som kommer att gälla från nästa läsår 2022-23 kommer detta att ligga under strimman ”professionell utveckling” som löper under hela utbildningen, ÅK1-4.

Vår förhoppning är att genom förtydligandet av det pedagogiska lärandet på ett tidigt stadium under grundutbildningen underlätta studenternas utvecklingen av vetenskaplig, professionell och interprofessionell kompetens och ger en grund till det livslånga lärandet!

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan