FN-dagen

Ökad ojämlikhet stor utmaning för Sverige

FN:s medlemsländer antog 2015 ”Agenda 2030” innehållandes 17 globala mål hur världens länder kan arbeta för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter samt lösa klimatkrisen. Sverige stoltserar gärna med sin ledande roll i arbetet men tyvärr kan SCB konstatera att vi halkar efter med mål 10, om minskad ojämlikhet.

Vad kan vi alla göra för mål 10?

  • Se till att alla i vår omgivning har samma möjligheter oberoende av kön, etnicitet, sexuell läggning, social bakgrund och fysiska förmåga.
  • Se till att vår omgivning agerar inkluderande och lär oss mer om det som kan verka främmande och annorlunda.
  • Se till att höja våra röster mot alla typer av diskriminering.

Vad mer specifikt kan vi vid Naprapathögskolan göra?

Ytterligare förtydliga och arbeta med det som står i Studiehandboken under Akademisk uppförandekod (Code of Conduct) och förhållningssätt:
”Naprapathögskolans mål är att erbjuda en trygg, tolerant och inkluderande studiemiljö fritt från fördomar. Ingen som helst form av diskriminering, kränkande beteenden och trakasserier tolereras. Som student vid Naprapathögskolan förväntas du att beakta alla människors lika värde. Det betyder att samtliga studenter vid Naprapathögskolan har ett eget ansvar att i alla situationer behandla andra människor med respekt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och ålder.”

Var rädda om varandras olikheter!

Vänliga hälsningar,
Helène Schulte

Md, PhD
Rektor Naprapathögskolan