Är hybridlösning det nya normala?

Distansundervisning under de senaste terminerna har tvingats fram av den rådande pandemin. Nu är det dags att se över vilka för- och nackdelar det finns som vi kan ta lärdom av och hur vi ska utforma den framtida undervisningen. Från höstterminens start har vi kunnat återgå till mer undervisning på plats, vilket är mycket positivt. Utbildning på plats är viktigt för kunskapsinhämtning och även för den psykiska och fysiska hälsan både på lång och kort sikt.

De studenter som började sin utbildning i augusti 2020 har nu kunnat utvärdera det första läsåret, och trots stora omställningar och där majoriteten av de teoretiska kurserna varit på distans, verkar det som att de allra flesta är riktigt nöjda. 84% av studenterna svarade i den årliga enkätundersökningen att de är nöjda eller mycket nöjda med det första läsåret totalt sett. Kanske är det så att viss form av distansundervisning kan upplevas som positivt, även om det ställer nya krav på både lärare, studenter och teknik. Flertalet rapporter från högskolor och universitet i landet visar på liknande erfarenheter. Kanske är det så att hybridlösningar, dvs där studenter själva kan välja att ta del av undervisningen digitalt på distans eller fysiskt i skolan kan vara den bästa lösningen i vissa moment även framöver? Kanske är det så att hybridundervisning är ”det nya normala”?


Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan