Året 2019 vid Naprapathögskolan

Såhär dan före dan före dan före dan före dopparedan… vill jag passa på att tacka för ett framgångsrikt 2019 och önska God Jul & Gott Nytt År!

Under de senaste åren har Naprapathögskolan genomfört betydande satsningar inom framförallt följande områden:

  • utveckling av pedagogiska moment,
  • främjande av det vetenskapliga förhållningssättet
  • ökad samverkan kring utbildning och forskning med övriga intressenter.

Syftet med dessa strategiska satsningar är att ytterligare bidra till Naprapathögskolans övergripande målsättning; att vara en världsledande utbildning inom manuell medicin, att stödja och bedriva forskning inom manuell medicin av hög internationell kvalitet samt att befästa och utveckla naprapatins roll i samhället.

Känns därför tillfredsställande att kunna summera året 2019.

Utbildning

Den största strategiska satsningen inom naprapatprogrammet är den pedagogiska utvecklingen som sker kontinuerligt och innefattar utbildningens samtliga delar såsom lärarkompetens, inlärningsmoment, praktiska moment och examinationer.

Merparten av högskolans lärare är i nuläget forskarutbildade och för att ytterligare stärka forskningsanknytningen inom utbildningsprogrammet har även ämnesföreträdare tillsats vilka samtliga är disputerade.

För att ytterligare främja det vetenskapliga förhållningssättet hos studenterna har bland annat tiden för det självständiga arbetet med C-uppsatserna utökats. Dessutom baseras merparten av C-uppsatserna på material från de pågående forskningsprojekt som bedrivs vid Naprapathögskolan i samarbete med Karolinska Institutet och med forskarutbildade handledare.

Under 2019 har undervisningen utvecklats med framförallt nya digitala inlärningsmoment. Flera praktiska moment inom huvudämnet naprapati har videofilmats och digitaliserats. Anatomiundervisningen, som är stommen i hur den studerande ska kunna förstå hur människokroppen är uppbyggd och hur det muskuloskeletala systemet fungerar i hälsa och ohälsa, bedrivs nu bla.a med det digitala verktyget 3D4Medical.

Satsning på studieteknik har utökats med att inrätta en work-shop med schemalagd tid varje vecka.

Slutligen har Naprapatigruppen fortsatt arbetet med den nya utbildningsplanen inför 2020 som kommer att träda i kraft fom. nästa år i augusti.

Forskning

Forskning är en avgörande faktor för utvecklingen av huvudämnet naprapati och även inom idrottsmedicinen. Naprapathögskolan genomför därför kontinuerliga satsningar inom dessa områden.

Naprapathögskolans forskningssatsningar görs primärt genom samarbete med Karolinska Institutet och Sophiahemmet Högskola men även genom finansiering av forskarutbildning för naprapater.

Under året kan vi stoltsera med att ytterligare en naprapat nu kan titulera sig medicine doktor. Martin Asker doktorerade under hösten med avhandling ”Shoulder injuries in adolescens elite handball players” vid Karolinska Institutet. Huvudhandledare var professor Eva Skillgate som är professor inom vårdvetenskap vid Sophiahemmet högskolan och nu även adjungerad professor vid Naprapathögskolan.

Arbetet i Naprapathögskolans Vetenskapliga Råd – NVR, har fortsatt att utvecklas, nu med utökade resurser i form av inte mindre än tre professorer, en docent, fem disputerade naprapater och en läkare. Känns stabilt!

Forskningssamverkan med Sophiahemmet Högskola och Karolinska Institutet har under året fortsatt, framför allt i form av det forskningsprojekt där Naprapathögskolan står som huvudman dvs. Försloppsstudien där allt fler patienter nu har inkluderats.

Samverkan

Samverkan med andra lärosäten och utbildningsinstanser är ytterligare en viktigt strategisk faktor, vilket sker via forskningsstrategiska satsningar, via utbildningsinsatser och via samverkansnätverk.

Flertalet av de lärare som föreläser vid Naprapathögskolan är verksamma forskare vid bl.a Karolinska Institutet. Externa lärare anlitas även från Gymnastik- och Idrottshögskolan, Stockholms Universitet, Uppsala Universitet och Sophiahemmet Högskola. Ytterligare samverkan sker kontinuerligt med det statliga naprapatprogrammet vid South-Eastern University of Applied Science, XAMK, Kotka, Finland via lärarutbyte.

Genom handledare samt examinatorer som granskar C-uppsatserna under sista året av grundutbildningen finns även samverkan med bl.a. Linköpings Universitet, Blekinge Tekniska högskolan och Mittuniversitet.

Andra betydelsefulla parter i samverkansnätverket utgörs av de nordiska yrkesförbunden för naprapater, myndigheter, idrottsrörelsen, skolväsendet, intresse- och branschorganisationer, näringsliv och allmänhet.

Under året har Strategigruppen vid Naprapathögskolan haft två möten. Gruppen består av representanter från utbildningarna i Sverige och Finland samt naprapatförbunden från Sverige, Norge och Finland. Strategigruppens arbete består i att försöka stärka och utveckla naprapatin både inom den akademiska- och den yrkesverksamma världen såväl nationellt som internationellt.

Under året har betydelsefulla frågor diskuterats tex:

  • hur informationen kring legitimationspraktiken kan förtydligas
  • vidareutbildning för legitimerade naprapater,
  • eventuellt utformandet av ett gemensamt policydokument inom klinisk naprapati,
  • vikten av fortsatta undersökningar av hälsoekonomiska vinster av naprapati inom sjukvården och
  • auktorisationsprocessen i Norge.

Studenter, patienter & personal

Glädjande nog kan vi konstatera att söktrycket är högt vid Naprapathögskolan, vilket resulterade i en rekordstor klass som började i augusti 2019, DN56.

Detta beror sannolikt på fler a faktorer tex Naprapathögskolans flitiga deltagande vid Utbildningsmässor i både Sverige och Norge och skolans stora satsningar inom digital marknadsföring av utbildning och kliniker. Den viktigaste faktorn är emellertid att högskolans tidigare studenter rekommenderar utbildningen – den enskilt viktigaste anledningen till att nya studenter söker sig till Naprapathögskolan.

Av de studentenkäter som genomförts under året så verkar högskolans inskrivna studenter överlag mycket nöjda med de flesta av lärarna och kurserna. Möten i Studiesocial nämnd och Utbildningsnämnd tyder på att klimatet vid utbildningen är gott och att det finns både engagemang och vilja att lära.

Leg. naprapat Patrik Otteberg, i egenskap av ny klinikchef, kan summera att patientbeläggningen varit mycket tillfredsställande och de enkäter som patienterna fyller i entydigt visar på att de studeranden tar hand om sina patienter på ett fantastiskt sätt. Tack!

Under året har både administrativa funktioner och lärarkåren utökats. Organisationen vid Naprapathögskolan har förstärkts och förtydligats vilket inneburit korta och enkla beslutsvägar, ett transparent och tydligt beslutsfattande. Controllerfunktion har tillkommit och VD övergått till en roll som styrelseordförande.

Naprapathögskolan Organisationsplan

Tack alla som bidragit till att Naprapathögskolan kunnat uppnå sina mål under 2019! Som rektor vid Naprapathögskolan ser jag med stor glädje fram emot det nya 2020 som innebär ett jubileumsår!

Naprapathögskolan 50 år

Nu önskas alla en God Jul & Gott Nytt År!

Helène

HELÈNE SCHULTE
PRINCIPAL  |  MD  |  PhD

NAPRAPATHÖGSKOLAN – SCANDINAVIAN COLLEGE OF NAPRAPATHIC MANUAL MEDICINE
KRÄFTRIKET 23A  |  114 19 STOCKHOLM  |  SWEDEN