Blogg

Naprapathögskolan är den största högskolan i Norden inom avancerad manuell medicin. I vår blogg samlas inlägg om naprapati och nyheter från Naprapathögskolan. Här publiceras också länkar till artiklar och TV-inslag om naprapati.

Naprapati även för sjukskrivna

”I Sverige är rygg- och nackbesvär några av de vanligaste orsakerna till både kort- och långvarig sjukskrivning samt förtidspensionering. Trots detta har bara en liten andel av landstingen i Sverige avtal med naprapater eller liknande kroppsterapeuter som kan erbjuda adekvata och beprövade behandlingsalternativ. Studier har visat att en naprapat kan vara ett bra alternativ till en ortoped för vissa besvär. Möjligheten att få den typen av behandling är beroende av att patientens landsting har ett sådant avtal. Att valet av bostadsort påverkar människors möjligheter till olika rehabiliteringsinsatser är inte bra. Därför bör landstingen i större utsträckning erbjuda fler erkända behandlingsmetoder än de konventionella. Människor möjligheter till effektiv rehabilitering är avgörande för deras möjligheter att komma tillbaka till arbetslivet.

Rehabilitering eller förebyggande behandling är idag förmåns- och skattefri. Det bidrar till att många yrkesarbetande människor kan få tillgång till effektiva behandlingar via sina arbetsgivare, utan att behöva betala höga avgifter. Sedan ett par år tillbaka klassificerar Skatteverket naprapatbehandlingar som privat sjukvård vilket har bidragit till att allt fler arbetsgivare erbjuder dessa som en förmån till de anställda. Dessa initiativ från företagens sida är glädjande. Vårt samhälle behöver en större flexibilitet kring rehabiliteringsinsatser och förebyggande behandling.

Det är dock inte rimligt att anta att behovet av exempelvis naprapatbehandlingar bara finns hos den yrkesarbetande befolkningen. När du står långt från arbetsmarkanden är insatser som dessa viktiga för att öka möjligheterna att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Av de cirka 1,5 miljoner naprapatbehandlingarna som utförs varje år i Sverige är bara närmare 2-3 procent offentligt finansierade. Här finns det en möjlighet till förbättring av systemet och landstingen behöver se över hur även dessa patienters kan få tillgång till den sortens behandling.

Förutom den positiva effekten för patienterna i form av ökade behandlingsmöjligheter kan även landstingen dra nytta av ett ökat utbud av alternativa behandlingsmetoder. Många patienter får vänta länge i kön och när de väl får en tid hos ortoped görs ingen behandlingsinsats. Samtidigt får patienter med allvarligare problem vänta onödigt länge. En studie från Blekinge Kompetenscentrum visar att en naprapat kan vara lika effektiv som en ortoped för vissa patienter. Det i sin tur ger en avlastning för landstingen och kortar därmed vårdköerna till ortopeden för övriga patienter. De samhällsekonomiska effekterna av att patienter inte behöver stå lång tid i kö till behandling är betydande. De enskilda människornas vinst av att snabbt få hjälp bör inte heller underskattas.

Att erbjuda människor adekvat vård och möjligheter till snabb rehabilitering är en viktigt och utmanande uppgift för landstingen. De lovande resultaten från studien i Blekinge öppnar upp för möjligheten att en stor andel av kort- och långtidssjukskrivna i Sverige snabbare skulle kunna återgå till arbetslivet. Men det är då avgörande att de i större utsträckning erbjuds erkända behandlingar som naprapati som komplement till den ordinarie sjukvården. Vinsterna för samhället och för de enskilda människorna är stora och jag välkomnar ett sådant initiativ från de ansvariga i landstinget.”

Marta Obminska
Riksdagsledamot för Uppsala län (M)

Manual Intervention Trial i samarbete med KI

Igår presenterades en del preliminära resultat från MINT-studien (Manual Intervention Trial) på Naprapathögskolan av doktorand Kari Paanalahti från Karolinska Institutet. Studiens syfte är att jämföra olika kombinationer av behandlingstekniker, som naprapaterna använder i sitt yrke, avseende behandlingsresultat och möjliga biverkningar. Behandlingarna i denna studie är genomförda av studenterna på Naprapathögskolans klinik och studien görs i samarbete med Karolinska Institutet.

Efter presentationen firades framgångarna med datainsamlingen i projektet vid studentkliniken vilken har fungerat över förväntan! Tack till alla studenter och patienter för er fina insats.

Eva Skillgate (Naprapathögskolan 2011-01-29)

Läs mer om MINT-studien här.

Naprapatbehandling kortar vårdköer

”Det går att korta ortopedköer och spara både pengar och lidande genom att remittera vissa patienter till vård hos naprapat i stället för traditionell vård inom en ortopedklinik. Det visar en forskningsrapport som nyligen publicerats i den amerikanska tidskriften The Clinical Journal of Pain. Studien är den första i världen i sitt slag och har utförts vid Blekingesjukhuset i Karlskrona.

-Landstingen kan bli effektivare och korta vårdköer betydligt om man i högre grad börjar använda naprapati i behandlingen av patienter, säger Jan Arvidsson, ordförande för Svenska Naprapatförbundet. Det skulle minska lidandet och spara skattekronor.

Studienhar gjorts på 80 patienter i ortopedkön vid Blekingesjukhuset i Karlskrona. Patienterna, som alla led av långvarig smärta i muskler och leder, har slumpmässigt delats i två grupper. Samtliga patienter behandlades på ortopedkliniken, den ena gruppen av ortopedläkare och den andra av naprapat.

Förbättringarna när det gäller smärta och fysisk funktion var signifikant större i naprapatgruppen jämfört med ortopedgruppen vid samtliga uppföljningar som gjordes. Ett år efter avslutad behandling upplevde mer än 64 procent av patienterna i naprapatgruppen att de blivit ”lite eller mycket bättre”, jämfört med 28 procent i ortopedgruppen. Bara fem procent av patienterna i naprapatgruppen men hela 35 procent i ortopedgruppen, fick ett år efter att behandlingsprogrammet avslutats fortfarande någon form av vård.

-Många av de här patienterna har hamnat i ett glapp mellan primärvård och specialistvård. Forsningsrapporten visar att för dessa patienter är naprapati effektivare än den vård som erbjuds idag, säger Jan Arvidsson.

-Denna forskningsrapport, liksom tidigare vetenskapliga studier, visar att naprapati är en behandlingsmetod som rätt utnyttjad skulle kunna göra stor nytta inom den offentliga vården. Idag erbjuds patienterna offentligt finansierad naprapati i mycket ringa omfattning. Av de ca 1,5 miljoner behandlingar som årligen utförs av landets naprapater, är endast 2–3 procent offentligt finansierade.

Enligt en SKOP-undersökning från 2009 skulle nästan 2 av 3 svenskar föredra att gå till naprapat framför vårdcentral vid ett akut ryggbesvär – om patientavgiften var den samma.

-Vi hoppas att landstingen nu, med bakgrund av de vetenskapliga fakta som finns, ser möjligheterna med att låta naprapater avlasta den offentliga vården och därmed följa intentionerna i Hälso- och sjukvårdslagen som värnar patientens rätt att välja vårdform, avslutar Jan Arvidsson”

Svenska Naprapatförbundet 2010-08-23

Svt – ”Naprapatbehandling kan korta vårdköer”

”Ny forskning från Blekinge visar nu att naprapater kan korta köerna till ortopeden rejält. En naprapat kan vara väl så bra som en doktorn för vissa patienter – Som till exempel Börje Sabel, från Karlskrona.” (Svt Sydnytt 2010-08-23)

Naprapat Stina Lilje antagen som forskarstudent

Leg. Naprapat Stina Lilje har den 17 juni 2010 antagits som forskarstudent i Tillämpad hälsoteknik vid Blekinge Tekniska Högskola. En av handledarna är leg. naprapat, PhD Eva Skillgate, rektor vid Naprapathögskolan (Naprapathögskolan 2010-06-17).
Läs mer om tillämpad hälsoteknik på Blekinge Tekniska Högskolas webbplats.