Coronaviruset och studenters upplevelser på undervisning och forskning

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har fått i uppdrag av regeringen att följa upp konsekvenserna av pandemin för högskolan. Delrapport 1 och 2 är nu publicerade och kommer att följas av ytterligare två rapporter under året. Rapporterna utgör underlag för hur Naprapathögskolan ska utveckla och forma den kommande utbildningsplanen. Även om restriktioner har avvecklats och en del av vår vardag håller på att återgå till det som vi kanske skulle kunna beteckna som det ”normala” så har vårt synsätt på högre utbildning förändrats.

Den kanske mest intressanta frågan är självklart hur studenternas upplevelse har varit under tiden som undervisningen varit tvungen att ställas om. Detta redovisar UKÄ sammanställt i ”Studentspegeln 2021 – Studenters upplevelser av att studera under coronapandemin”. Där framgår att trots den stora omställningen som skett till distansundervisning under pandemin, har flertalet studenter i enkätundersökningen gett sin utbildning ett gott betyg, 77% av studenterna uppger att utbildningens kvalitet sammantaget varit ganska bra eller mycket bra under pandemin. Motsvarande data finns även från Naprapathögskolan och tyder på liknande resultat (Läsarenkät 2020-21). Detta får anses som mycket tillfredsställande då stora delar av undervisningen vid naprapatprogrammet ges som praktiska eller kliniska moment vilka självklart är extra utmanande för omställningar.

Läs rapporten:

https://www.uka.se/om-oss/var-verksamhet/regeringsuppdrag/coronaviruset-och-hogskolan.html

Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan