Under läsåret 2022-23 beslutade Naprapathögskolan att införa färdighetsexaminationer i simulerad miljö genom ”Objective Structured Clinical Examination” (OSCE)

OSCE tillämpas inom olika hälso- och sjukvårdsutbildningar internationellt, såsom läkar-, sjuksköterske- och tandläkarprogrammen.

Syftet med OSCE är att minska risken för subjektivitet och förbättra bedömningen av studenternas färdigheter och förmågor. Bedömningen utförs av flera examinatorer enligt standardiserade procedurer och omfattar olika praktiska och kliniska situationer, inklusive anamnes, information, status, undersökningar, tolkningar av undersökningar och interaktioner.

OSCE kommer införas i naprapatprogrammet från termin 2 till vårterminen 2024 som ett första steg innan studenterna påbörjar sin verksamhetsförlagda undervisning (VFU). Detta syftar till att säkerställa grundläggande kunskaper inför mötet med patienter.

Den första pilotkörningen genomfördes under veckan och var framgångsrik. Piloten inkluderade åtta olika stationer med bland annat kranianverstester, blodtrycksmätning och HLR. Både de frivilliga studenterna från årskurs 4 och examinatorerna konstaterade att OSCE är en stimulerande examinationsform, även om den kan vara resurskrävande och ibland upplevas som relativt stressig.


Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan