Inför ditt besök

Inför ditt besök på Naprapathögskolans klinik kan det vara bra att känna till våra rutiner, exempelvis att vi är en kontantfri klinik och att större delen av ditt första besök ägnas åt undersökning.

Har du fler frågor om hur ett besök hos naprapaten går till kan du kontakta Naprapathögskolans klinik på telefon +46 8 31 19 19 eller via e-post till klinik@nph.se.

Bokning

När du ringer till kliniken ställer vår receptionist några frågor till dig och på så sätt bokas du hos en terapeut från rätt årskurs. Gör vi bedömningen att du behöver hjälp av någon annan vårdgivare, till exempel en läkare, hjälper vi dig att hamna rätt. Avbokning eller ombokning görs per telefon. Notera att du endast kan boka en behandling åt gången. Om du vill boka flera behandlingar måste det göras i samråd med din terapeut. Om du vill boka tid hos samma student som du besökt tidigare hänvisar vi dig till telefonbokningen.

Onlinebokning kan avbokas upp till 24 timmar innan behandling. Därefter ber vi dig att avboka behandling per telefon. Måste du avboka eller ändra din tid ska detta ske senast en vardag 24 timmar före besöket. Besök som avbokas eller ändras senare faktureras.

Besök

När du kommer till kliniken uppvisar du legitimation och betalar i receptionen. Observera att vi inte tar emot kontanter utan endast kort som betalningsmedel på Naprapathögskolans klinik. Syftet är att korta väntetider samt öka tryggheten för studenter och personal. När du anmält dig får du en hälsodeklaration, den fyller du i medan du sitter ned i väntrummet. Hälsodeklarationen ger du sedan till den naprapatstudent som tar emot dig. Det är viktigt att hälsodeklarationen fylls i korrekt eftersom det i den finns frågor som vi måste ta hänsyn till såväl inför undersökning som behandling.

Naprapatstudenten kommer och hämtar dig i väntrummet och följer dig till behandlingsrummet. Där kommer du att få berätta och svara på frågor om dina besvär, i journalen kallas detta anamnes. Därefter följer en grundlig undersökning. De besvär som du sökt behandling för, tillsammans med anamnesen, styr hur undersökningen kommer att utföras.

Vid det första besöket kommer en stor del av tiden att ägnas åt anamnes samt undersökning. Undersökningsresultatet leder fram till en diagnos som i sin tur ligger till grund för behandlingen. Vid ett förstagångsbesök är alltså tiden för behandling kortare än vid ett återbesök. Observera även att terapeutens journalföring ingår i besökstiden. Det gör att den effektiva behandlingstiden blir kortare än vad som anges i bokningen.

Frågor & svar

Räknas en behandling som friskvård?
Då en behandling på Naprapathögskolans klinik är momsbefriad räknas inte en behandling som friskvård. Det är upp till din arbetsgivare som beslutar om kvittot godkänns eller ej.

Tar ni emot kontanter?
Nej, vi är en kontantfri klinik och tar endast emot betalning via kort.

Kan jag själv välja vem som ska behandla mig?
Du är välkommen att framföra önskemål, men du kan inte bestämma vem som ska undersöka och behandla dig. Krav av diskriminerande karaktär –  som till exempel könstillhörighet, etniskt ursprung, trosbekännelse eller liknande hos din terapeut kan inte uppfyllas.

Hur går ett första besök till?
Vid första besöket ägnas större delen av behandlingstiden åt undersökning. Detta gäller även massagebehandling. Studenterna har eget diagnosansvar och undersökningen utförs för att studenten ska kunna ställa en korrekt diagnos och lägga upp behandlingen därefter. För att få en bild av hur tidigare behandling påverkat vävnaderna görs undersökning även vid återbesök.

Vem utför behandlingen?
All undersökning och behandling utförs av studenter under handledning av legitimerade naprapater med god klinisk erfarenhet.

Har ni någon åldersgräns?
Barn och ungdomar under 17 år ska ha vårdnadshavare med sig under hela besöket.

Hur hanterar ni Covid-19?
Naprapathögskolans klinik i Vasastaden håller öppet och fortsätter hjälpa våra patienter att må bättre under den påfrestande pandemin. Med den ökande spridningen av Covid-19 i samhället vill vi ta oss tid att uppdatera patienter med vår nuvarande klinikstatus. Vi har arbetat flitigt med våra Covid-19 säkerhetsrutiner.

Observera att dessa rutiner uppdateras löpande i linje med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten eller andra myndigheter. Som nordens största utbildare inom manuell medicin har vi höga krav gällande vårdhygien och smittspridning. Vi kommer fortsätta att upprätthålla dessa för att säkerställa god hälsa och säkerhet för både våra studenter, lärare, personal och patienter.

Rörande generell vårdhygien, samt ökad säkerhet i samband med Covid-19, gäller samma föreskrifter som för legitimerad vårdpersonal inom allmänna hälso- och sjukvården i Sverige.

Våra rutiner:

  • Vid minsta sjukdomssymtom – stanna hemma!
  • Användning av munskydd – alla studenter och handledare använder rutinmässigt munskydd
  • God handhygien – extra rutiner gällande handtvätt och handsprit
  • Kontaktytor som bänkar och handtag tvättas och spritas mellan besöken
  • Städning av lokalerna sker dagligen

Hur ska jag som patient tänka kring Covid-19?
Vi ber att om du som patient uppvisar minsta sjukdomssymtom vänligen meddela oss så snart som möjligt och stanna hemma. Om du har ett nedsatt immunförsvar eller känner att det är i ditt bästa intresse att stanna kvar hemma, vänligen kontakta oss så kan vi planera om din tid när du är redo och mår bättre. Tveka inte att kontakta oss vid frågor eller funderingar.

Vad har jag på mig under en behandling?
Undersökning och behandling sker med patienten klädd i underkläder. Detta för att studenten ska kunna se eventuella asymmetrier samt kunna palpera (känna med händerna) muskler och leder för att komma fram till rätt diagnos.

Är det fler än en person i rummet vid behandling?
Under behandlingen kan handledare komma in i behandlingsrummet för att föra ett kliniskt resonemang med studenten, detta är en del av undervisningen. Handledaren bedömer själv om han eller hon ska hjälpa till med undersökningen men ingen behandling utförs av handledare. Som patient äger man inte rätt, oavsett orsak, att neka handledaren tillträde till behandlingsrummet.

Vad kan jag förvänta mig under ett besök?
I behandlingstiden ingår, utöver undersökning och behandling, även journalföring samt iordningställande av behandlingsrum innan nästa patient. Detta innebär att tiden på behandlingsbänken blir kortare än den tid som syns i bokningen. 

Hur lång är behandlingen?
Eftersom behandlingen utförs av studenter kan en behandlingsserie bli något längre jämfört med hos en färdigutbildad naprapat. Därmed kan även tiden fram till förväntat behandlingsresultat bli något längre. Vi har därför ett avsevärt lägre pris per besök än hos legitimerade naprapater. Besökstiden är ca 45 minuter.

Jag vill inte att ni sparar min journal, hur gör jag?
På Naprapathögskolans klinik tillämpas sammanhållen journalföring. Detta innebär att alla studenter och handledare som tjänstgör vid kliniken har åtkomst till alla journaler. Som patient kan man neka till sammanhållen journalföring, detta skall då meddelas behandlande terapeut.

Följer ni GDPR och patientdatalagen?
Naprapathögskolans klinik använder Clinicbuddy som leverantör av journalsystem och för att samla in hälsodata. Samtliga formulär är direkt kopplade till din journal. Du skickar informationen via en krypterad anslutning (https) och den går direkt till Clinicbuddy och deras databaser. Leverantören lyder under gällande lagar för GDPR, PUL, patientjournallag och patientdatalag. Dessa lagar innebär ett skyddsnät i hantering av din hälsodata och vi känner oss trygga i deras hantering. Ifall du vill ha mer tekniska detaljer kring exakta protokoll som är implementerade behöver vi vidarebefordra din fråga till någon någon av Clinicbuddys tekniker.

Är jag försäkrad under min behandling?
Som patient omfattas du av Naprapathögskolans patientförsäkring. Observera att Naprapthögskolan inte tar ansvar för personliga tillhörigheter.

Hur länge sparar ni mina journaler?
Efter varje läsår arkiveras alla journaler. Detta innebär att man betraktas som ”ny” patient i början av varje läsår. Anledningen är att studenterna ska tränas i att inhämta patientinformation och föra journal.

Varför måste jag fylla i en blankett inför varje besök?
Naprapathögskolan bedriver forskning tillsammans med Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet. Att du får fylla i en blankett vid varje besök, där du får skatta din hälsa och dina besvär, är en del i forskningsarbetet. En annan del är att den information som ligger i våra databaser kan komma att användas i forskningssyfte. Du kan också komma att tillfrågas om du vill medverka i någon av våra studier. Deltagande är självklart frivilligt.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Naprapathögskolans klinik på telefon +46 8 31 19 19 eller e-post till klinik@nph.se.