Kollegialt lärande vid Naprapathögskolan

Kollegialt lärande vid Naprapathögskolan

Lärosätet har sedan ett par år ett integrerat element av kollegial medsittning med återkoppling sk. kritisk vän ”critical friend” för att stärka den pedagogiska utvecklingen bland kollegiet.

Akademiskt lärarskap kräver mer än bara att vara en skicklig lärare; det innebär också att dela med sig av kunskap, reflektera över undervisningspraktiken och vara öppen för kollegors granskning. En kritisk vän är en person som fungerar som en konstruktiv kritiker i syfte att ge ärlig och konstruktiv återkoppling för att stötta den andra läraren att utvecklas och förbättra de pedagogiska färdigheterna. Kritiska vänner är vanligtvis kollegor eller vänner med expertis inom samma område eller bransch. Genom att tillhandahålla ett utifrånperspektiv, kan lärare dela insikter, upplevelser och erfarenheter och undervisningspraktik stöttas genom att identifiera styrkor och svagheter samt vara vägledande i det pedagogiska förbättringsarbetet.

Kritiska vänner skapar en atmosfär av ömsesidig respekt och tillit där öppen och ärlig kommunikation uppmuntras för att främja personlig och professionell tillväxt. För att metoden med kritiska vänner ska vara framgångsrik krävs det en professionell attityd och ömsesidig tillit inom kollegiet där lärarna är engagerade i varandras utveckling. Detta samarbete skapar en kultur av kontinuerlig förbättring och kvalitetssäkring, vilket gynnar studenternas lärande.

Den här veckan har en kritisk vän-process ägt rum vid Naprapathögskolan inom ramen för kursen ”Vetenskaplig utveckling 1 – Teori och metodologi” årskurs 1, där lärare Per Palmgren fått muntlig och skriftlig återkoppling från kritisk vän, tillika rektor och ämnesföreträdare för ämnesområdet ”hälsa och sjukdom” Helène Schulte.


Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan