Tack för läsåret 2020-21

Först vill jag framföra ett stort tack för allas insatser under det gångna minst sagt märkliga läsår! Trots att det var ett slitsamt läsår så är jag fortfarande helt övertygad om att vi har lärt oss ofantligt mycket och att vi tagit enorma steg framåt i utvecklingen av naprapatprogrammet. Dessutom vill jag rikta ett extra stort tack till alla er studenter som visat intresse för samt kunnat realisera en ovärderlig insats inom sjukvården under den mest kritiska fasen under pandemin.

Under vårterminen 2020 startade ett samarbete mellan Naprapathögskolan och Danderyds sjukhus (DS) där studenter erbjöds, att efter en kortare klinisk introduktion, arbeta som assisterande undersköterskor på olika vårdavdelningar. Många ställde upp och inte mindre än ca. 100 naprapatstudenter kunde hjälpa vården i den akuta kris som då rådde. En mycket uppskattad insats att döma från olika omdömen och utvärderingar. 

Rekordstort intresse för naprapatutbildningen

Naprapathögskolans utbildning är attraktiv vilket visar sig i bland annat antalet intressenter som vill påbörja naprapatprogrammet. Söktrycket till naprapatutbildningen har ökat med mer än 20 % jämfört med förra läsåret. Detta är väsentligt bättre än en i övrigt stark utbildningsmarknad! Att allt fler söker till högskola och universitet beror mycket på hur samhället och arbetsmarknaden har påverkats av pandemin. Det rekordhöga intresset för naprapatutbildningen beror självklart också på detta. Men, att vi presterar så mycket bättre än utbildningssektorn i övrigt beror sannolikt på våra satsningar på kvalitetsutveckling,  marknadsföring och det faktum att vi har bland Sveriges nöjdaste studenter!

Utbildningens dimensionering

Antalet ansökningar till naprapatutbildningen har ökat med drygt 20%. Det rekordhöga intresset beror delvis på corona-pandemin men att vi presterar så mycket bättre än utbildningsmarknaden i övrigt beror sannolikt på våra satsningar på kvalitetsutveckling, marknadsföring och det faktum att vi har bland Sveriges nöjdaste studenter!

Ledningsgruppen har därför beslutat att till höstterminen 2021 ha som målsättning att ta in 150 studenter i DN58. Verksamheten anpassas kontinuerligt till antalet utbildningsplatser och högskolan allokerar under innevarande och kommande år betydande resurser till lokaler för undervisning, utvidgning av lärarresurser, administration, IT-system och kvalitetssäkring.

Motivering till beslutet:

  • Långsiktig målsättning för dimensionering av naprapatprogrammet ligger kring 400 inskrivna studenter. De senaste åren har den siffran varit betydligt lägre. Det ökade intresset för utbildningen gör det nu möjligt för oss att återhämta en del av de senaste årens “utbildningsunderskott” i termer av studentantal. 
  • Stark arbetsmarknad med ökat rekryteringsbehov från kliniker i både Sverige och Norge.
  • Autorisasjon i Norge vilket på sikt kommer öka behovet av naprapater i landet.
  • Att ge naprapatprofessionen större genomslagskraft i samhället och politiskt. 
  • Ökat intresse från länder utöver Sverige och Norge.
  • Ca 400 inskrivna studenter krävs för att säkerställa en långsiktig tillväxt inom naprapatkåren i såväl Sverige som Norge. De senaste årens studentantal på naprapatprogrammet, minus antalet prognostiserade pensionsavgångar, skulle innebära endast en marginell tillväxt i yrkeskåren. Denna utveckling är inte gynnsam och vi tar nu tillfället i akt och skalar upp.

Ny tjänst Forskning- och utvecklingschef (FoU) inrättas

Martin Asker blir ny Forsknings- och utvecklingschef (FoU) vid Naprapathögskolan. Uppdraget innebär ett ansvar att nå verksamhetens mål med att bedriva evidensbaserad utbildning samt forskning och utvecklingsarbete inom manuell medicin. Praktiskt innebär det att arbeta med att initiera, stödja och genomföra forsknings- och utvecklingsinsatser, samt att bidra till kunskaps- och kompetensutveckling vid Naprapathögskolan. I tjänsten ingår även omvärldsbevakning inom forskning och utveckling samt att bidra med att identifiera angelägna utvecklingsområden. I uppdraget ingår också att främja samverkan med andra lärosäten, yrkesorganisationer och andra relevanta aktörer.

Pedagogisk utveckling av naprapatprogrammet

Pedagogiskt ansvarig lektor Per Palmgren utökar sitt uppdrag vid Naprapathögskolan. Betyder det att “Naprapathögskolan helt har flippat”? Jo, kanske då vi försöker att vända på inlärningsprocessen. Avsikten med ett ”flippat klassrum” är att studenterna ska förbereda sig inför undervisningen, arbeta aktivt på lektionerna istället för att passivt sitta igenom föreläsningar och få ”kunskapen hälld över sig”. Arbetssättet innebär större flexibilitet, meningsfullhet  och individualisering samt att det skapar ett ökat inslag av interaktion och reflektion. Mycket av undervisningen i det flippade klassrummet innebär digitala lösningar och distansstudier.

Norge har fått det efterlängtade beskedet om autorisasjon av naprapater

Äntligen har politikerna i vårt grannland också förstått vad naprapati kan göra för folkhälsan och muskuloskeletala besvär. Dessutom innebär detta ett erkännande av att naprapatin vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet och hör därför hemma inom den allmänna hälso- och sjukvården tillsammans med övriga medicinska specialiteter. Beslutet är även ett stort erkännande för Naprapathögskolan att utbildningen är av sådan hög kvalitet att den kan ligga till grund för legitimation/autorisasjon i såväl Sverige som i Norge.

Naprapathögskolan & XAMK ger masterutbildning i naprapati

Naprapatutbildningarna i Finland och Sverige har länge tillsammans sett över möjligheterna till vidare studier, högre utbildning, inom naprapati. Naprapatutbildningen i Finland (XAMK) startar nu Masterprogram i Naprapati i samarbete med Naprapathögskolan som möjliggör studier på avancerad nivå och öppnar upp för vidare forskarutbildning inom ett ämne som verkligen behöver beforskas är ett enormt stort framsteg och visar att ”inget är omöjligt”.

Under vårterminen 2020 påbörjade ett 20-tal masterstudenter detta helt nya program. Den nya utbildningen inom manuell medicin har hörsammats inom media där bla. finska Yle har sänt ett inslag ”om den unika högre utbildningen med studenter från både Finland, Sverige och Norge och som utgör en viktig väg framåt för naprapatin”. Under höstterminen 2021 planeras delar av utbildningen ske vid Naprapathögskolan. Självklart ser vi fram emot det och hoppas innerligt att omständigheterna med corona tillåter oss detta. Temat kommer att vara ”Spine & Extremities: clinical reasoning, advanced diagnostics, treatments and mechanisms of action/effects.” 

Hur ser nästa läsår ut vid Naprapathögskolan?

Även om det kommande läsåret inte kommer att vara som ”normalt” igen så hoppas vi att de åtgärder och anpassningar som vi gjort av undervisning kommer falla väl ut.

Naprapathögskolans förhoppning är att kunna återgå till mer undervisning på plats samtidigt som vissa kurser kommer fortsätta att ges som digitala föreläsningar.

Av de enkäter som genomförts under läsåret 2020-21, uppskattar många studerande möjligheten till digitala undervisningsformer inom teoretiska kurser. De digitala lösningarna och utbildningsplattformen som Naprapathögskolan har infört medför lättillgängliga lösningar, allt för att man som student ska tycka att studierna är stimulerande!

Vi behöver utveckla en blandad undervisning- och lärandemetod som kombinerar säkert och flexibelt virtuellt med ”ansikte mot ansikte” för att inkludera studenternas olika behov och samtidigt behålla en känsla av social samhörighet, sammanhang och gemenskap.

Skön sommar!

Naprapathögskolans förhoppning är att vi nu kan börja blicka framåt mot en ”post-corona” utbildning. Utbildningen har under det gångna året genomgått en tuff tid som inneburit stora anpassningar av verksamheten, dels ur ett organisatoriskt men också ur ett utbildningsmässigt perspektiv. Det har varit tvingande att skapa  akuta lösningar för att kunna fortsätta undervisningen. Vi har gjort det och vi har klarat det! Inga kurser eller examinationer har blivit inställda, samtliga studenter har kunnat studera inom avsatt period och avgångsklasserna har kunnat ta sin examen. Utvärderingarna visar dessutom att vi har gjort detta med en bibehållen mycket god utbildningskvalitet, dvs. både studenter och patienter är fortsatt nöjda!

Nu önskar jag er alla en riktigt skön och välförtjänt sommarledighet!


Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan