Naprapathögskolan arbetar med revidering av kvalitetssystem

 
Naprapathögskolan arbetar med revidering av kvalitetssystem för att anpassas till “Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG)” .
 

Vid Naprapathögskolan bedrivs utbildning inom manuell medicin som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet. Naprapathögskolan strävar efter att erbjuda de studerande en vetenskaplig och professionsinriktad miljö med nära koppling mellan forskning, utbildning och kommande arbetsliv. Naprapathögskolans kvalitetssystem är ett viktigt verktyg för att säkerställa och kontinuerligt utveckla utbildningskvaliteten inom naprapatprogrammet. Genom att utforma systemet på ett enkelt och anpassat sätt hjälper det högskolan att utvärdera sin verksamhet och se till att dess mål uppfylls på bästa möjliga sätt.

Kvalitetsarbetet vid Naprapathögskolan ska kännetecknas av engagemang, ansvar och delaktighet hos såväl medarbetare som studerande och främja hållbarhet, jämställdhet, mångfald och likabehandling. Arbetet ska präglas av proaktivitet, synlighet och transparens och ska vara begripligt, hanterbart och meningsfullt. Lärosätet strävar efter att upprätta, bibehålla och vidareutveckla en kvalitetskultur som genomsyrar hela verksamheten. Kvalitetsarbetet omfattar strukturer, processer och rutiner för att säkerställa att hög kvalitet uppnås i utbildningen, att tillgängliga resurser nyttjas effektivt, att standarder, riktlinjer, lagar och regler följs samt att verksamheten kontinuerligt förbättras och dess mål uppfylls. Kvalitetsarbetet utformas i samråd med externa intressenter och omfattas av både intern och extern granskning.

Universitetskanslersämbetets (UKÄ) och Sveriges Universitets- och Högskoleförbunds (SUHF) rapporter och vägledningar kring kvalitetssäkring av utbildning och forskning fungerar som viktiga utgångspunkter för kvalitetssystemets innehåll och struktur.


Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan