Naprapathögskolan uppfyller UKÄ:s kvalitetskrav

Naprapathögskolan har nått en viktig milstolpe då Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i sin senaste granskning bedömt att naprapatutbildningen uppfyller de kvalitetskrav som gäller för utbildningar vid universitet och högskolor. Denna bedömning är ett kvitto på högskolans utbildningskvalitet och gedigna utvecklingsarbete.

Det gångna läsåret vid Naprapathögskolan har varit starkt präglat av UKÄs granskning. En process som varit stimulerande, krävt hårt arbete och gett oss värdefulla insikter om vår verksamhet, bidragit till vår kvalitetsutveckling och engagerat hela vår utbildningsgemenskap. Studenter har bidragit genom att utvärdera kurser, ge värdefull feedback samt genom representation i nämnder och kommittéer. Våra medarbetare och lärare har fått möjlighet att dokumentera och reflektera över vad som definierar god utbildningskvalitet inom naprapatiområdet. Jag vill innerligt tacka alla för ert engagemang och bidrag till denna framgång!

UKÄ:s tillsynsuppdrag baserades på regeringens beslut från den 22 juni 2022. Enligt detta beslut har UKÄ ansvar för att granska eftergymnasiala utbildningar som berättigar till studiemedel, för att säkerställa att de uppfyller kvalitetskraven för utbildningar vid universitet och högskolor. Bedömningsgrunderna har prövats med denna kontext som utgångspunkt.

Det slutgiltiga beslutet och yttrandet från UKÄ visar att vi uppfyller alla bedömningsgrunder på ett tillfredsställande sätt:

“En garant för att en studiemedelsberättigad och legitimationsgrundande utbildning och tillämpning uppfyller de krav som samhället och hälso- och sjukvården ställer är en kunskapsutveckling som bygger på vetenskaplig verksamhet och att studenterna ges möjlighet att träna sig i en autentisk kontext. Bedömargruppens samlade intryck är att utbildningen lagt ner ett gediget arbete vad gäller självgranskning och underlag och att det finns en tydlig ambition och riktning vad gäller den vetenskapliga verksamheten och samverkan med omgivande samhälle. En styrka i utbildningen är ett starkt engagemang och småskalighet som ger goda förutsättningar för meningsfullt och studentcentrerat lärande och kontinuitet i utvecklingsarbetet. Ett viktigt utvecklingsområde är att ge utbildningen en tydligare vetenskaplig grund såväl vad gäller personal och utbildningsmiljö. Det är bedömargruppens förhoppning att den återkoppling som lämnats kan användas för fortsatt utveckling.”

Sammanfattningsvis har denna process varit arbetskrävande men också mycket lärorik och stimulerande. Den kommer att ligga till grund för vår fortsatta kvalitetsutveckling vid Naprapathögskolan. Vi är mycket stolta och tacksamma över den positiva bedömningen och ser fram emot att fortsätta utvecklas och stärka vår utbildning ytterligare!

Läs hela rapporten genom att ladda ner den nedan.


Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan