Naprapathögskolan logo

Naprapathögskolans anpassning av verksamheten med hänsyn till coronaviruset

Naprapathögskolans ledningsgrupp, skolledning och ordföranden för naprapatigruppen har idag gemensamt beslutat att, i linje med svenska myndigheters rekommendationer, fortsatt hålla öppet för undervisning. För att kunna möjliggöra detta kommer vi under kommande period behöva anpassa undervisningsformerna.

Beslutet baseras på Utbildningsministerns uttalande under presskonferens igår kväll samt vårt fortsatta fokus på att erbjuda undervisning med både hög kvalitet och med hänsyn till allas hälsa. Vi följer noga utvecklingen i samhället vilket innebär att nedanstående riktlinjer kan komma att förändras.

Naprapathögskolan står väl rustad att erbjuda våra studenter anpassade undervisningsformer. Ledningsgrupp, skolledning och naprapatigrupp har det senaste läsåret arbetet med vår nya “Utbildningsplan 2020” vilket inneburit att vi redan planerat för flera moment rörande digitalisering av undervisning samt högre grad av studentaktiverande processer. Ett arbete som har gott stöd i pedagogisk forskning.

Den anpassning av undervisningen som nu sker tar hänsyn till såväl myndigheternas rekommendationer som det faktum att vi inte vill äventyra studenternas normala studiegång och studiestöd. Sammanfattningsvis kommer den anpassade undervisningen innebära att de teoretiska, lektionerna i möjligaste mån, ges digitalt för att underlätta distansundervisning, att de praktiska lektionerna kommer att ges i mindre grupper samt patientflödet vid högskolans kliniker kommer att justeras.

Vi är ödmjuka inför utmaningen att leverera samma höga kvalitet på undervisningen som vi är vana vid. Vi är också väl medvetna om den extraordinära situation som vi befinner oss i och som påverkar oss alla. Vi har full förståelse för att det finns en stor oro inför spridningen av Coronaviruset. Dock behöver vi komma ihåg att det i nuläget ej finns något myndighetsbelsut beträffande vare sig den teoretiska, praktiska eller den kliniska verksamheten. Ej heller har Svenska Naprapatförbundet (SNF) gått ut med några generella riktlinjer att kliniker runt om i Sverige bör stänga.

Tack för god samverkan och förståelse i en tid då det är allas vårt gemensamma samhällsansvar att begränsa smittspridning!

Vänliga hälsningar,
Helène