Organisation

Naprapathögskolan Organisationsplan

Styrelse

Naprapathögskolans styrelse utgör högskolans högsta beslutande organ. Styrelsen har i uppgift att:

  • Fastställa budget
  • Fatta övergripande beslut rörande verksamhetens inriktning och strategiska utveckling

Styrelsen består av Naprapathögskolans ägare.

Advisory Board

Advisory Board är Naprapathögskolans rådgivande styrelse. Advisory Boards roll är att stödja och komplettera ägarna rörande verksamhetens strategiska utveckling.

Advisory Board arbetar bland annat med följande frågor:

  • Bevakning av utbildningens förutsättningar ur ett politiskt perspektiv
  • Kvalitetssäkring av utbildningen
  • Analys och arbeta för tillträde till högre utbildning och tillgodoräknande av studieresultat för högskolans studenter
  • Lönerevision och fastställande av löneintervaller för fast anställd personal, lärare och handledare.

Advisory Board består av fyra ledamöter och kan förstärkas av specialister såsom ekonomer och jurister. Rektor är adjungerad.

Ledningsgrupp

Naprapathögskolans ledningsgrupp ansvarar för den operativa verksamheten vid högskolan. Ledningsgruppen sammanträder löpande under året och har till uppgift att:

  • Diskutera och fatta beslut i operativa och strategiska frågor
  • Upprätta budgetförslag, bedriva uppföljning, analysera avvikelser och följa upp verksamhetens nyckeltal
  • Ansvara för att verksamheten har adekvata rutiner avseende säkerhet och arbetsmiljö
  • Ansvara för att verksamheten omfattas av adekvat försäkringsskydd

Ledningsgruppen består av rektor samt förvaltningschef och rapporterar till styrelsen.

Strategigrupp

Strategigruppens syfte är att gemensamt arbeta för att stärka naprapatins roll i samhället. Strategigruppen fungerar som en plattform för diskussion i frågor som har beröringspunkter både för utbildning och yrkesförbund. Dessutom är syftet att tillsammans stärka och utveckla naprapatin både inom den akademiska- och den yrkesverksamma världen såväl nationellt som internationellt.

Strategigruppen består av representanter för de Svenska och Finska naprapatutbildningarna samt de nordiska yrkesförbunden för naprapater.

Vetenskapligt råd

Naprapathögskolans vetenskapliga råd (NVR) har som övergripande syfte att främja ett vetenskapligt förhållningssätt hos lärare och studenter och tar beslut rörande forskning på Naprapathögskolans klinik, examensarbeten mm. NVR har ca tre möten per termin.

Utbildningsnämnd

Utbildningsnämnden är ett ledningsforum för grundutbildningsfrågor med formellt studentinflytande. Här tas beslut som rör själva utbildningen; studie- och kursplaner, lärarfrågor, studiesociala frågor samt frågor om studiemiljö. Ordförande är rektor och övriga ledamöter är studierektorer, klinikchef, kursansvarig i naprapati, samt ordförande och ledamöter i studentkåren. Utbildningsnämnden har två möten per termin.

Studiesocial nämnd

I studiesociala nämnden, som har ett möte per termin, behandlas frågor om utbildningen, den studiesociala miljön, studenternas syn på lärare, kursinnehåll, kurslitteratur samt examinationsformer. Studentrepresentanterna bereder frågor med respektive klass och återkopplar till klassen efter mötet. Studierektor delger också information från kursutvärderingar. Ordförande är studierektor och övriga ledamöter är kursansvarig i naprapati, klinikchef, studentkårordförande och klassrepresentanter. Studiesocial nämnd har ett möte per termin.

Antagningsnämnd

Antagningsnämnden utformar riktlinjer för ansökan, behörighet och urval till Naprapatprogrammet. Antagningsnämnden har en till två möten per år.

Disciplinnämnd

Disciplinnämnden, för vilken rektor är ordförande, sammankallas vid misstanke om fusk, störande av skolans verksamhet inklusive undervisning och examinationer, eller trakasserier.