Naprapathögskolan i Kräftriket

Programkommittén vid Naprapathögskolan belyser utbildningsprogrammet utifrån evidensbaserad manuell medicin

Lärosätets ambition är att utbildningsprogrammet ska genomsyras av öppenhet och vilja till ständig utvärdering samt kritisk granskning utifrån rådande evidensläge. Av stor vikt är lärosätets och lärarnas förmåga att förmedla och utveckla detta synsätt hos studenterna.

Under veckans möte i programkommittén, som utgörs av programledningen samt kursansvariga lärare inom huvudämnet naprapati, belystes vikten av systematiska genomgångar av rådande evidensläge inom huvudområdet naprapati och manuell medicin baserat på vetenskapliga litteraturöversikter och rapporter kring riktlinjer och rekommendationer för behandling av muskuloskeletala besvär och smärta. Konklusioner från genomgångarna ligger till grund för revideringar av naprapatprogrammets innehåll och omfattning med avseende på exempelvis bredd och djup, diagnostik, behandlingsinterventioner, förklaringsmodeller samt pedagogik.

Syftet med det systematiska arbetet är att de studerande ska vara väl förberedda att möta ett arbetsliv i förändring samt utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt för att kunna arbeta evidensbaserat. I detta ingår att söka information och låta vetenskap av hög kvalitet, i kombination med den egna kliniska erfarenheten och patientens behov, styra behandlingsbeslut.


Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan