Naprapathögskolan vid Kräftriket

Samverkan är av central betydelse för att kunna erbjuda de studerande en vetenskaplig, professionsorienterad och pedagogisk utbildningsmiljö

Naprapathögskolans målsättning är att erbjuda de studerande en vetenskaplig, professionsorienterad och pedagogisk utbildningsmiljö med tydlig forskningsanknytning och nära koppling till kommande yrkesliv.

För att uppnå detta är samverkan med studenter, studentkår, andra lärosäten, branschorganisationer och det framtida yrkeslivet av stor vikt. Allt detta sammantaget påverkar förutsättningarna för lärandeprocessen och är något som Naprapathögskolan ständigt arbetar med att vidareutveckla.

I ”Ramverk för systematiskt kvalitetsarbete vid Naprapathögskolan” som just nu är i slutfasen av att revideras lyfts speciellt  samverkan som en viktig komponent för att möjliggöra undervisning och forskning enligt verksamhetsmålen.

Aktuella samverkansprojekt med Naprapathögskolans studentkår är att lyfta ”Likabehandlingsplanen vid Naprapathögskolan och alla människors lika värde” samt att sprida information om kårens viktiga uppdrag. Tillsammans med Svenska Naprapatförbundet (SNF) och Norges Naprapatforbund (NNF) utarbetas just nu en ”samverkansförklaring” som ska tydliggöra hur vi tillsammans kan befästa naprapatins roll samt sprida kunskap om naprapati i det omgivande samhället. Målsättningen är att samverkan ska stärka utbildningen och professionen både internt, dvs. bland de studerande samt de yrkesverksamma naprapaterna, samt gentemot externa parter, exempelvis intressenter till utbildningsprogrammet, olika patientgrupper, samt gentemot myndigheter och det omgivande samhället.

Aktuella samverkansprojekt är avnämarenkäten, för att undersöka arbetsgivares syn på centrala kompetenser och anställningsbarhet hos examinerade naprapater, samt dialog med Socialstyrelsen angående praktiktjänstgöringsåret efter examen.

Den viktiga forskningssamverkan med Sophiahemmet Högskola fortsätter under läsåret, där planen är att inom en snar framtid kunna återuppta forskningsverksamheten vid Naprapathögskolans klinik.

Med optimistiska förhoppningar om att vår samverkan kommer att fortsätta vara berikande och framgångsrik!


Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan