Uppdaterad handlingsplan för undervisning vid Naprapathögskolan

Naprapathögskolan följer noggrant den situation vi befinner oss i när pandemin ökar i ffa. region Stockholm och där en stor spridning sker bland unga i åldrarna 20-29 år. Här följer en uppdatering från skolledningen av vad som gäller beträffande undervisningen.

Naprapathögskolan har en skyldighet att som utbildningsinstans leverera en utbildning av god kvalitet. De studerande å andra sidan har också en skyldighet att följa uppsatta regler/förhållningssätt samt att agera ansvarsfullt såväl inom utbildningen som på fritiden. Vi måste tillsammans se till att inte hamna i en situation där vi tvingas stänga ner verksamheten och övergå helt till distansstudier vilket kan bli fallet om vi skulle få en klustersmitta. Detta har redan flera enskilda universitet och högskolor gjort vid högre smittspridning.

Naprapathögskolans mål, såväl under Coronapandemin som under mer ”normala omständigheter”, är att leverera en utbildning av mycket hög kvalitet. Det primära fokuset är i nuläget att ge undervisningen inom givna tidsramar, säkerställa att kursmålen uppfylles, finna nya smarta digitala undervisningsformer, att examinationerna sker enligt rättssäkra principer och att rätten till studiemedel uppfylls mm. Nedan följer en handlingsplan gällande undervisningen vid Naprapathögskolan.

Teori

Teoretiska föreläsningar livestreamas även framöver, troligtvis även under VT21, för att möjliggöra distansundervisning. Digitala föreläsningar kommer att fortsätta, där föreläsningarna spelas in när så är lämpligt som komplement inför repetition. Flertal förinspelade föreläsningar inom huvudämnet naprapati finns att tillgå som en extra resurs. Teoretiska tentamen anpassas efter rådande situation och typ av ämne. Ett gediget arbete pågår för att examinationerna skall ske på ett rättssäkert sätt.

Praktik

I nuläget sker de flesta praktiska lektioner i skolans lokaler. Gruppstorleken har minskats och lokalerna har anpassats, där fler praktiksalar skapats. Om smittläget skulle förvärras och möjligheten till praktiska lektioner i skolans lokaler inte finns kan delar av undervisningen ges som livestreamade lektioner.

Närvarokravet är i nuläget 80% men kan komma att justeras framöver. För att kompensera för detta kan fler igentagningspass behöva läggas in i schemat samt reglerna för att bli “behörig” att gå på ett igentagningspass kan komma att ändras.

Under HT20 har användning av munskydd tillämpats i praktisk och klinisk undervisning när fysisk distansering inte möjlig, vilket fortsätter. Schemat kommer i möjligaste mån försöka undvika att grupperna “roterar”. Fortsättningsvis kommer även Naprapathögskolans lokalerna i Danderyd att nyttjas då dessa lämpar sig mycket bra för praktiska övning med 22 enskilda undersökningsrum. Beslut har fattats av skolledningen att gymmet skall nyttjas endast för praktisk undervisning och inte för egen träning.

Klinik

I nuläget bedrivs klinisk verksamhet men med ett justerat närvarokrav på 80%, då de studenter som känner minsta sjukdomssymtom uppmanas att stanna hemma. Användningen av munskydd fortsätter vid klinisk undervisning. På liknande sätt som vid den praktiska undervisningen har en anpassning av gruppstorleken genomförts och rotation inom studentgruppernas minimeras. Möjligheten till videokonsultationer fortsätter och kan framöver inriktas mer mot fysisk aktivitet och ”hemmaträning”, vilket ligger helt rätt i tiden samt innebär att vi kan nå ut till fler patienter runt om i landet.

Om smittläget skulle förvärras och möjligheten till klinikpass inte kvarstår kan delar av undervisningen ges i form av mer teoretiska patientfallsdiskussioner. Den viktigaste åtgärden under VT21 kommer bli att utöka medsittningarna med handledare, dvs. ”feed-back tillfällen”, på kliniken för att säkerställa att utbildningsmålen uppfylls.

Från skolledningens sida vill vi uttrycka vår förhoppning om allas förståelse för den svåra situation som vi just nu befinner oss och att vi arbetar intensivt med att finna goda lösningar för att vidmakthålla Naprapathögskolans högt uppsatta mål!

Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan