Socialdepartementet utreder vilka förändringar som behövs när det gäller reglerade yrken för att kunna möta framtidens behov.

Socialdepartementet utreder vilka förändringar som behövs när det gäller reglerade yrken för att kunna möta framtidens behov

Regeringen har gett Socialdepartementet i uppdrag att utreda vilka förändringar som behövs i regelverk och strukturer när det gäller reglerade yrken, specialistkompetenser och specialistutbildningar samt vidareutbildning och fortbildning inom hälso- och sjukvården och tandvården för att möta de utmaningar som dessa verksamheter står inför.

Syftet är bl.a. att identifiera och analysera vilka behov av särskild kompetens som finns inom hälso- och sjukvården och tandvården. I uppdraget ingår att kartlägga befintliga möjligheter till vidareutbildning för reglerade yrkesgrupper, analysera behovet av förändringar i hur kvaliteten i vidareutbildningar säkerställs, samt bedöma om det är lämpligt att införa krav på kontinuerlig fortbildning för vissa legitimerade yrkesgrupper. En förstärkt patientsäkerhet ska vara utgångspunkten i samtliga bedömningar och förslag. Harriet Wallberg, tidigare rektor vid Karolinska Institutet, är tillsatt som särskild utredare.

Just nu arbetar de olika yrkesförbunden, däribland Svenska Naprapatförbundet, med att besvara frågor om deras synpunkter kring bland annat yrkesgruppers behov, reglering samt  kvalitetssäkring av vidareutbildning och fortbildning. Naprapathögskolan, med mer än 50 år som framgångsrik utbildningsaktör inom manuell medicin, kan och vill vara en aktiv partner till yrkesförbundet och dess medlemmar i utvecklingen av både vidareutbildning- och fortbildningskurser för att säkerställa naprapaters kompetensförsörjning – i dag och i framtiden.

Uppdraget ska slutredovisas i mars 2025.


Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan