Naprapathögskolan

Tack 2023!

2023 har i mångt och mycket präglats av den tillsyn Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har initierat av utbildningsprogrammet vid Naprapathögskolan.
Under december genomförde UKÄ tillsammans med en bedömargrupp, bestående av fysioterapeuter, naprapat och kiropraktorer, platsbesök vid Naprapathögskolan. Besöket genomfördes i form av intervjuer med olika personalkategorier och studentrepresentanter samt rundvandring i lärosätets lokaler. Utlåtande från bedömargruppen, dvs. huruvida lärosätet uppfyller de krav som ställs på grundläggande högskoleutbildning, planeras inkomma i februari/mars 2024. Vi kan konstatera hur viktig och positiv all form av tillsyn och granskning är för att bidra till kvalitetsutvecklingen av verksamheten. De lärdomar som vi tar med oss från tillsynsprocessen kommer att ligga till grund för kommande kvalitetsplan.
Vår reflektion under arbetet med tillsynen är att de studerande efter erlagd examen är väl förberedda att såväl självständigt som med andra vårdgivare bedriva evidensbaserat arbete som naprapat samt har utvecklat ett genuint förhållningssätt till livslångt lärande.
Det är vi stolta över!

Stort tack för i år!


Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan