Universitetskanslersämbetet genomför platsbesök vid Naprapathögskolan

Universitetskanslersämbetet genomför platsbesök vid Naprapathögskolan

Förra veckan genomförde Universitetskanslersämbetet (UKÄ) tillsammans med en bedömargrupp, bestående av fysioterapeuter, naprapat och kiropraktorer, platsbesök vid Naprapathögskolan. Besöket genomfördes i form av intervjuer med olika personalkategorier och studentrepresentanter samt rundvandringen i lärosätets lokaler, såväl campusförlagd som klinisk undervisning. Sammantaget upplever lärosätet att bedömargruppen, utifrån självvärdering och inlämnat material, förde diskussionen kring värdefulla aspekter. Bland annat lyftes behörighetskrav till utbildningsprogrammet, utbildningens vetenskapliga grund, lärosätets pedagogiska synsätt, kvalitetssäkring av VIL/VFU, resursfrågor, studentinflytande samt lärosätets vision. Sammantaget upplever vi att intervjuerna var mycket givande och positiva.

Jag vill ännu en gång betona hur viktig och positiv all form av tillsyn och granskning är för att bidra till kvalitetsutvecklingen av verksamheten. De reflektioner och lärdomar som vi tar med oss från tillsynsprocessen kommer att ligga till grund för kommande kvalitetsplan.

Utlåtande från bedömargruppen, dvs. huruvida lärosätet uppfyller de krav som ställs på grundläggande högskoleutbildning, planeras inkomma i februari/mars 2024.


Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan