Tillsyn av utbildningsprogrammen vid Naprapathögskolan och Kiropraktorhögskolan


Regeringen beslutade 2022 att Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska utöva tillsyn över naprapatutbildningen vid Skandinaviska Naprapathögskolan AB och kiropraktorutbildningen vid Stiftelsen Skandinaviska Kiropraktorhögskolan. 2023-02-09 meddelade UKÄ båda utbildningsinstanserna att de avser att initiera en granskning av utbildningsprogrammen med syfte att bedöma huruvida de uppfyller de krav på kvalitet som gäller för utbildningar vid universitet och högskolor. Tillsynen av Naprapathögskolan genomförs inte på förekommen anledning utan endast till följd av att UKÄ nu tilldelats det formella tillsynsansvaret.

Naprapathögskolan har sedan länge bedrivit ett målmedvetet utvecklingsarbete i syfte att stärka utbildningens akademiska nivå. Både tillsyn och granskning bidrar positivt till högskolans kvalitetssäkringsarbete och vi välkomnar därför detta beslut och ser fram emot att inleda arbetet.

I egenskap av rektor vill jag lyfta fram det gedigna utvecklingsarbete som möjliggjorts genom god samverkan med alla studenter och Studentkåren vid Naprapathögskolan, naprapatutbildningen vid XAMK i Finland, yrkesförbunden för naprapater i både Sverige, Norge och Finland samt de forskargrupper vid Karolinska Institutet och Sophiahemmet Högskola som vi samarbetar med.


Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan