Uppstartsmöte med Naprapathögskolans nystartade forskningsnämnd

Naprapathögskolans nyformerade Forskningsnämnd har denna vecka haft ett första uppstartsmöte. Ordförande för nämnden är Martin Asker, Forsknings- och utvecklingschef vid Naprapathögskolan. Medlemmar är följande personer: professor Eva Skillgate, docent Lena Holm, docent Per Palmgren, disputerad forskare Fredrik Johansson och undertecknad i egenskap av rektor samt adjungerad representant från Svenska Naprapatförbundet.

Forskningsnämndens syfte är att driva strategiska forskningsfrågor. Nämnden har ett särskilt ansvar för att främja och stödja Naprapathögskolans forskning, dels forskning som bedrivs med Naprapathögskolan som huvudman och dels forskning där Naprapathögskolan utgör samarbetspartner och/eller finansiär.
Hoppas på många spännande och konstruktiva diskussioner för att föra forskningen inom manuell medicin vidare!


Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan