Frågor & svar

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna vi brukar få. Vad gör en naprapat? Vilka intagningspoäng krävs för naprapatutbildningen? Vad är det för skillnad på en naprapat och en kiropraktor? Vad har en naprapat i lön? Etc.

Är det något annat du vill veta, om du har frågor om antagningen eller vill boka tid för studiebesök eller studievägledning så är du välkommen att kontakta oss på telefon +46 8 16 01 20 eller e-post till info@nph.se.

Vad gör en naprapat?

En naprapat undersöker, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd och funktionella besvär i rörelse- och stödjeorganen. Naprapati är en form av manuell medicin vilket innebär att naprapaten använder sina händer för att utföra behandlingen. Läs mer om vad en naprapat gör under rubriken Naprapati.

Vilka intagningspoäng krävs för naprapatutbildningen?

För sökande med betyg från Sverige brukar de som antas i den ordinarie antagningen ha från ca 17 poäng och uppåt inklusive meritpoäng. Sökande på reservplats brukar ha ca 16 poäng och uppåt inklusive meritpoäng.

För sökande med betyg från Norge brukar de som antas i den ordinarie antagningen ha från ca 4,6 poäng och uppåt inklusive meritpoäng. Sökande på reservplats brukar ha ca 4,4 poäng och uppåt inklusive meritpoäng.

Sökande med betyg från Sverige kan få max 6,0 i meritpoäng och sökande från Norge max 1,5. Läs mer om meritpoäng under rubriken Behörighet & urval.

Vad är det för skillnad på en naprapat och en kiropraktor?

Det finns flera grupper av terapeuter som använder sig av manuell medicin/manuell terapi, exempelvis naprapater, kiropraktorer och osteopater.  Dessa yrkeskårer uppstod alla tre i USA under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet och deras respektive grundare var bekanta med varandra.

Naprapatins grundare Oakley Smith var ursprungligen kiropraktor men bröt med kiropraktorkåren bl.a. eftersom Smith förkastade den subluxationsteori som var rådande inom kiropraktiken vid den tiden.

Verksamma inom området manuell medicin/manuell terapi är även OMT-utbildade sjukgymnaster dvs sjukgymnaster som gått en påbyggnadskurs inom ortopedisk manuell terapi.

Det finns både skillnader och likheter dessa professioner emellan och du kan kontakta respektive yrkesförbund för att få veta mer.

Svenska Naprapatförbundet
Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation
Svenska Osteopatförbundet
Fysioterapeuterna OMT-sektionen

Hur mycket tjänar en naprapat?

Arbetsmarknaden för naprapater är god. Vad man tjänar som naprapat beror på hur man väljer att arbeta, exempelvis om man väljer att starta egen klinik eller bli anställd, om man väljer att arbete inom privat eller offentlig sektor,  i vilket land och vilken region man väljer att arbeta och naturligtvis hur mycket man väljer att arbeta.

Att arbeta som anställd naprapat

Fram tills nyligen har det varit vanligast att nyexaminerade naprapater startat klinik i egen regi. De senaste åren har det emellertid skett ett trendbrott och idag är det vanligast att nyexaminerade naprapater inleder sin karriär som anställda.

I SCBs statistik är naprapater kategoriserade i gruppen ”[227] Naprapater, sjukgymnaster och arbetsterapeuter m.fl.” med en snittlön på ca 33 200 kr/mån. Denna grupp innehåller emellertid, som namnet antyder, en rad olika yrkesgrupper utöver naprapater vilket påverkar medelvärdet. Läs mer på scb.se.

Att arbeta som naprapat med egen klinik

Även om antalet anställda naprapater ökar så är de flesta naprapater fortfarande privatpraktiserande i enskilda firmor eller aktiebolag. Hur mycket du tjänar med egen klinik beror förstås på hur stora intäkter du har i förhållande till dina kostnader. Eftersom naprapater till största del utför sin behandling med händerna har man förhållandevis låga investeringskostnader. De viktigaste faktorerna är således hur många patienter du har, hur många anställda du har och hur stora dina lokal- och marknadsföringskostnader är. En intressant utveckling under senare år är ett ökat antal större kliniker och klinikkedjor. Ofta med tvärvetenskaplig profil där tex. både naprapater, läkare, psykologer och fysioterapeuter samlas under samma tak.

När ska ansökan senast vara inlämnad?

Sista ansökningsdatum till naprapatprogrammet hittar du under rubriken ”Ansökan”.  Där kan du även hitta information om sen ansökan och eventuella januariintag.

Vad ska skickas med i ansökan?

Utöver själva ansökningshandlingen ska du skicka med vidimerade kopior på samtliga betyg och intyg som du hänvisar till i din ansökan. Skicka även med ett personligt brev där du beskriver varför du vill utbilda dig till naprapat.

Hur många söker till naprapatprogrammet varje år?

Naprapatutbildningen har högt söktryck med omkring 200 sökande per år till utbildningens 75 platser.

Hur många studenter antas till naprapatutbildningen varje år?

Utbildningen är anpassad för 75 studenter per klass. Överintag om 5 studenter per klass görs för att kompensera för eventuella studieuppehåll.

Vad betyder DN?

DN står för Doctor of Naprapathy och är den amerikanska titeln för naprapater. Vi på Naprapathögskolan döper våra klasser till DN följt av ett nummer där exempelvis DN48 är den 48e klass som påbörjar sina studier på naprapatprogrammet sedan Naprapathögskolan grundades 1970.

Vad krävs för att söka till naprapatutbildningen?

För sökande med betyg från Sverige gäller grundläggande behörighet för högskolestudier samt godkänd kurs i Engelska 6 / Engelska B eller motsvarande (ex. TOEFL / IELTS-test) alternativt giltigt högskoleprov.

För sökande med betyg från Norge gäller generell studiekompetens.

För sökande med betyg från övriga länder: Du är behörig till naprapatprogrammet om du är behörig till högskolestudier i ditt hemland men du måste också ha vissa kunskaper i svenska, engelska och matematik. Kontakta Naprapathögskolan för mer information om behörighet.

Läs mer under rubriken Behörighet & urval.

Hur görs urvalet till naprapatutbildningen?

Till grund för urvalet ligger betyg från gymnasiet/vidaregående, komvux eller resultat från högskoleprov. De sökande placeras i olika kvotgrupper baserat på om man har betyg Sverige, Norge eller övriga länder. De sökande inom respektive kvotgrupp rangordnas sedan efter betygsmedelvärde inklusive meritpoäng.

Läs mer om urval under rubriken Behörighet & urval.

Vad är meritpoäng?

Naprapathögskolan har ett eget system för meritpoäng. Systemet innebär att olika studie- och yrkesmässiga erfarenheter ger den sökande extra poäng som adderas till betygsmedelvärdet. Meritpoäng ökar alltså den sökandes möjligheter att bli antagen till naprapatprogrammet. Läs mer om meritpoäng under rubriken Behörighet & urval.

Hur kan jag öka mina möjligheter att bli antagen?

Naprapathögskolan tillämpar ett system med meritpoäng. Det system vi använder bygger på dina tidigare erfarenheter av utbildning och arbete. Meritpoäng kan du få för till exempel:

  • Högskoleutbildning (minst 30 högskolepoäng)
  • Utbildning inom manuell medicin, till exempel massageutbildning
  • Praktik hos legitimerad naprapat, kiropraktor eller sjukgymnast

Du får även meritpoäng för Naprapathögskolans förberedande kurser:

Vi ger inga poäng för arbetslivserfarenhet utan istället en ålderspoäng för dig som är över 25 år. Du kan läsa mer om meritpoäng under rubriken Behörighet & urval.

Kan jag få reda på hur stora chanserna är att jag blir antagen?

Om du har frågor om vad du kan göra för att förbättra dina möjligheter att bli antagen är du välkommen att höra av dig via telefon eller e-post. Vi hjälper gärna till att räkna på dina betyg och meritpoäng. Vi kan också svara på frågor om vad du kan göra för att förbättra dina möjligheter att bli antagen.

Läs mer under rubriken Studievägledning eller kontakta utbildningssamordnare Linda Ladenstedt direkt på telefon +46 8 16 01 20 eller e-post till linda.ladenstedt@nph.se.

Hur ordnar jag med bostad under studietiden?

Efterfrågan på studentbostäder i Stockholm är stor så ett tips är att försöka vara ute i så god tid som möjligt. Det är inte alltid lätt att hitta bostad men en tröst kan vara att vi har över 350 studenter, varav ca 130 från Norge, som alla har lyckats! Vissa studenter hyr lägenhet, andra bor inneboende eller köper. Priserna varierar mycket beroende på var och hur man väljer att bo. Från och med januari 2013 så har andrahandsmarknaden för hyresrätter avreglerats något vilket fått till följd att det blivit något lättare att hyra lägenhet i Stockholm.

Du kan hitta mer information om boende i Stockholm på Jagvillhabostad.nu. Här finns utöver konkreta tips och råd även kontaktuppgifter och länkar till en rad olika aktörer på bostadsmarknaden tex www.hyrabostad.se

Information om studentbostäder finns hos Stockholms studenters centralorganisation SSCO.
Studentbostäder i Stockholm förmedlas av Stiftelsen stockholms studentbostäder SSSB.

Går det att arbeta parallellt med studierna?

Många av våra studenter arbetar extra men eftersom naprapatstudierna är krävande så går det inte att arbeta i någon större omfattning parallellt med studierna.

Finns det stipendier eller fonder att söka för att täcka undervisningsavgiften?

Det finns inga speciella stipendier eller fonder knutna till Naprapathögskolan eller naprapatprogrammet. På webben finns det en rad databaser med information om sökbara stipendier.

Hur många studenter går på Naprapathögskolan?

Naprapathögskolan har omkring 400 studenter varav ca 130 kommer från Norge. Könsfördelningen är jämn med ungefär hälften manliga och hälften kvinnliga studenter.

Är det lätt att få jobb som naprapat?

Naprapatbehandling är idag en väletablerad och högt efterfrågad behandlingsform. Det finns naprapater inom friskvård, sjukvård, företagshälsovård, idrottsrörelsen och i allt större utsträckning även inom den landstingsfinansierade vården.

Behovet av naprapater är stort. Besvär i muskler och leder är en av vår tids största folksjukdomar och en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivningar inom arbetslivet. Naprapathögskolan får hela tiden frågor från kliniker som behöver rekrytera naprapater och många av dem besöker oss varje år för att rekrytera studenter.

Andra faktorer som talar för en fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden för naprapater är:

  • att naprapati etablerat sig som en av de mest uppskattade behandlingsformerna inom idrottsrörelsen i Norden.
  • att antalet företag som anlitar naprapater inom företagshälsovården ökar.
  • att antalet landsting som tecknar vårdavtal med naprapater ökar.
  • att pensionsavgångarna bland naprapater, från mycket låga nivåer, nu börjar öka för att på sikt stabiliseras kring ca 200-250 per löpande femårsperiod (källa Socialstyrelsen).

Kommer Naprapathögskolan att få examensrätt?

Till skillnad från i många andra länder är det i Sverige ovanligt med högre utbildning i privat regi. I synnerhet på vårdområdet. Det gör vår strävan efter examensrätt till lika mycket en politisk fråga som en akademisk. Det vi gör från Naprapathögskolans sida är att kontinuerligt arbeta med att stärka såväl utbildningskvalitet som forskningsanknytning. Syftet med vårt kvalitetsarbete är att, när beslut fattas om utfärdande av examensrätt i naprapati, så ska vi vara i position att både söka och erhålla denna rätt.

Kan man studera på distans?

I nuläget kan man inte studera någon del på distans.