Frågor & svar

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna vi brukar få. Vad gör en naprapat? Vilka intagningspoäng krävs för naprapatutbildningen? Vad är det för skillnad på en naprapat och en kiropraktor? Vad har en naprapat i lön? Etc.

Är det något annat du vill veta, om du har frågor om antagningen eller vill boka tid för studiebesök eller studievägledning så är du välkommen att kontakta oss på telefon +46 8 16 01 20 eller e-post till info@nph.se.

Vad gör en naprapat?

En naprapat undersöker, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd och funktionella besvär i rörelse- och stödjeorganen. Naprapati är en form av manuell medicin vilket innebär att naprapaten använder sina händer för att utföra behandlingen. Läs mer om vad en naprapat gör under rubriken Naprapati.

Vad är det för skillnad på en naprapat och en kiropraktor?

Det finns flera grupper av terapeuter som arbetar med manuell terapi, exempelvis naprapater, kiropraktorer och osteopater.  Dessa yrkeskårer uppstod alla tre i USA under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Naprapatins grundare Oakley Smith var ursprungligen kiropraktor men bröt med kiropraktorkåren bl.a. eftersom Smith förkastade den ”subluxationsteori” som var rådande inom kiropraktiken vid den tiden.

Verksamma inom området manuell medicin terapi är även OMT-utbildade sjukgymnaster dvs sjukgymnaster som gått en påbyggnadskurs inom ortopedisk manuell terapi.

Det finns både skillnader och likheter dessa professioner emellan och du kan kontakta respektive yrkesförbund för att få veta mer.

Svenska Naprapatförbundet
Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation
Kiropraktiska föreningen
Svenska Osteopatförbundet
Fysioterapeuterna OMT-sektionen

Är det lätt att få jobb som naprapat?

Naprapati är en väletablerad och efterfrågad behandlingsform. Det finns naprapater som arbetar inom friskvård, sjukvård, företagshälsovård, idrottsrörelsen och inom den landstingsfinansierade vården.

Behovet av naprapater är stort. Besvär i muskler och leder är en av vår tids största folksjukdomar och en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivningar inom arbetslivet.

Några av de faktorer som talar för en fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden för naprapater är:

  • ökad efterfrågan på manuell behandling av muskel- och ledbesvär
  • en åldrande befolkning
  • ökande ohälsa i samhället som leder till ökade besvär i muskler och leder
  • ökad efterfrågan på naprapati inom tränings- och idrottsvärlden
  • att många bolag anlitar naprapater inom företagshälsovården
  • att många landsting idag tecknar vårdavtal med naprapater
  • allt fler naprapater går i pension vilket ökar behovet av nyutbildade (källa: Socialstyrelsen).

Hur mycket tjänar en naprapat?

Arbetsmarknaden för naprapater är god. Vad man tjänar som naprapat beror på hur man väljer att arbeta, exempelvis om man väljer att starta egen klinik eller arbeta som anställd, om man väljer att arbete inom privat eller offentlig sektor,  i vilket land och vilken region man väljer att arbeta och naturligtvis hur mycket man väljer att arbeta.

Att arbeta som anställd naprapat

Fram tills nyligen har det varit vanligast att nyexaminerade naprapater startat klinik i egen regi. De senaste åren har det emellertid skett ett trendbrott och idag är det vanligast att nyexaminerade naprapater inleder sin karriär som anställda.

Att arbeta som naprapat med egen klinik

Även om antalet anställda naprapater ökar så är de flesta naprapater fortfarande privatpraktiserande. Hur mycket du tjänar med egen klinik beror förstås på hur stora intäkter du har i förhållande till dina kostnader. Eftersom naprapater till största del utför sin behandling med händerna har man förhållandevis låga investeringskostnader. De viktigaste faktorerna är således hur många patienter du har, hur många anställda du har och hur stora dina lokal- och marknadsföringskostnader är. En intressant utveckling under senare år är ett ökat antal större kliniker och klinikkedjor. Ofta med tvärvetenskaplig profil där tex. både naprapater, läkare, psykologer och fysioterapeuter samlas under samma tak.

Kan man studera på distans?

För dig som blir antagen till Naprapatprogrammet med studiestart augusti 2023 kommer all undervisningen ske fysiskt på plats på Naprapathögskolan, Kräftriket 23 A i Stockholm.

Går det att arbeta parallellt med studierna?

Många av våra studenter arbetar extra men eftersom naprapatstudierna är krävande så går det inte att arbeta i någon större omfattning parallellt med studierna.

Vad krävs för att söka till naprapatutbildningen?

För sökande med betyg från Sverige gäller grundläggande behörighet för högskolestudier.

För sökande med betyg från Norge gäller generell studiekompetens.

För sökande med betyg från övriga länder: Individuell prövning. Svenska som andraspråk 1-3 samt Engelska 5 är dock ett krav. Kontakta Naprapathögskolan för mer information om behörighet.

Läs mer under rubriken Behörighet & urval.

Vilka intagningspoäng krävs för naprapatutbildningen?

För sökande med betyg från Sverige brukar de som antas i den ordinarie antagningen ha från ca 16 poäng och uppåt inklusive meritpoäng.

För sökande med betyg från Norge brukar de som antas i den ordinarie antagningen ha från ca 4,2 poäng och uppåt inklusive meritpoäng.

Sökande med betyg från Sverige kan få max 6,0 i meritpoäng och sökande från Norge max 1,5. Läs mer om meritpoäng under rubriken Behörighet & urval.

Vad är meritpoäng?

Naprapathögskolan har ett eget system för meritpoäng. Systemet innebär att olika studie- och yrkesmässiga erfarenheter ger den sökande extra poäng som adderas till betygsmedelvärdet. Meritpoäng ökar alltså den sökandes möjligheter att bli antagen till naprapatprogrammet. Läs mer om meritpoäng under rubriken Behörighet & urval.

Hur kan jag öka mina möjligheter att bli antagen?

Naprapathögskolan tillämpar ett system med meritpoäng. Det system vi använder bygger på dina tidigare erfarenheter av utbildning och arbete. Meritpoäng kan du få för till exempel:

  • Högskoleutbildning (minst 30 högskolepoäng)
  • Utbildning inom manuell medicin, till exempel massageutbildning
  • Praktik hos legitimerad naprapat, kiropraktor eller sjukgymnast

Du får även meritpoäng för Naprapathögskolans förberedande kurser:

Vi ger inga poäng för arbetslivserfarenhet utan istället en ålderspoäng för dig som är över 25 år. Du kan läsa mer om meritpoäng under rubriken Behörighet & urval.

När ska ansökan senast vara inlämnad?

Sista ansökningsdatum till naprapatprogrammet hittar du under rubriken ”Ansökan”.  Där kan du även hitta information om sen ansökan och eventuella januariintag.

Vad ska skickas med i ansökan?

Utöver själva ansökningshandlingen ska du skicka med vidimerade kopior på samtliga betyg och intyg som du hänvisar till i din ansökan. Skicka även med ett personligt brev där du beskriver varför du vill utbilda dig till naprapat.

Hur många söker till naprapatprogrammet varje år?

Naprapatutbildningen har högt söktryck med omkring 250-350 sökande per år.

Hur många studieplatser finns på Naprapathögskolan?

Fram till och med läsåret 2018-19 hade Naprapathögskolan 6 inskrivna klasser (intag i augusti varje år samt i januari vartannat år) med ca 80 studieplatser per klass. Totalt max 480 studenter.*

Sedan läsåret 2019-20 erbjuder Naprapathögskolan inte längre januariintag utan har endast 4 inskrivna klasser (intag i augusti varje år) med ca 120 studieplatser per klass. Totalt max 480 studenter.*

* Att vi i praktiken aldrig varit så många som 480 studenter inskrivna samtidigt beror på faktorer som studieuppehåll, studieavbrott, konjunkturläge samt varierande söktryck där i synnerhet de tidigare januariintagen haft betydligt färre sökande.

Hur många studenter går på Naprapathögskolan?

Naprapathögskolan brukar ha omkring 350-450 studenter inskrivna varav ca en fjärdedel kommer från Norge. Könsfördelningen är jämn med ungefär hälften manliga och hälften kvinnliga studenter.

Hur görs urvalet till naprapatutbildningen?

Till grund för urvalet ligger betyg från gymnasiet/vidaregående, komvux eller resultat från högskoleprov. De sökande placeras i olika kvotgrupper baserat på om man har betyg Sverige, Norge eller övriga länder. De sökande inom respektive kvotgrupp rangordnas sedan efter betygsmedelvärde inklusive meritpoäng.

Läs mer om urval under rubriken Behörighet & urval.

Kan jag få reda på hur stora chanserna är att jag blir antagen?

Om du har frågor om vad du kan göra för att förbättra dina möjligheter att bli antagen är du välkommen att höra av dig via telefon eller e-post. Vi hjälper gärna till att räkna på dina betyg och meritpoäng. Vi kan också svara på frågor om vad du kan göra för att förbättra dina möjligheter att bli antagen.

Läs mer under rubriken Studievägledning eller kontakta utbildningssamordnare Linda Ladenstedt Engman direkt på telefon +46 8 16 01 20 eller e-post till linda.ladenstedt@nph.se.

Hur ordnar jag med bostad under studietiden?

Efterfrågan på studentbostäder i Stockholm är stor så ett tips är att försöka vara ute i så god tid som möjligt. Det är inte alltid lätt att hitta bostad men en tröst kan vara att vi har över 400 studenter, varav ca 130 från Norge, som alla har lyckats! Vissa studenter hyr lägenhet, andra bor inneboende eller köper. Priserna varierar mycket beroende på var och hur man väljer att bo.

Du kan hitta mer information om boende i Stockholm på Jagvillhabostad.nu. Här finns utöver konkreta tips och råd även kontaktuppgifter och länkar till en rad olika aktörer på bostadsmarknaden. På siten Hyresvardslistan.se finns alla hyresvärdar som finns i bland annat Stockholm samlat. Homii.se är en annan kostnadsfri tjänst.

Information om studentbostäder finns hos Stockholms studenters centralorganisation SSCO.

Studentbostäder i Stockholm förmedlas av Stiftelsen stockholms studentbostäder SSSB.

Finns det stipendier eller fonder att söka för att täcka undervisningsavgiften?

Det finns inga speciella stipendier eller fonder knutna till Naprapathögskolan eller naprapatprogrammet. På webben finns det en rad databaser med information om sökbara stipendier.

Kommer Naprapathögskolan att få examensrätt?

Till skillnad från i många andra länder är det i Sverige ovanligt med högre utbildning i privat regi. I synnerhet på vårdområdet. Det gör vår strävan efter examensrätt till lika mycket en politisk fråga som en akademisk. Det vi gör från Naprapathögskolans sida är att kontinuerligt arbeta med att stärka såväl utbildningskvalitet som forskningsanknytning. Syftet med vårt kvalitetsarbete är att, när beslut fattas om utfärdande av examensrätt i naprapati, så ska vi vara i position att både söka och erhålla denna rätt.

Vad betyder DN?

DN står för Doctor of Naprapathy och är den amerikanska titeln för naprapater. Vi på Naprapathögskolan döper våra klasser till DN följt av ett nummer där exempelvis DN48 är den 48e klass som påbörjar sina studier på naprapatprogrammet sedan Naprapathögskolan grundades 1970.