Legitimation & skyddad yrkestitel för naprapater

Legitimation för naprapater i Sverige infördes genom riksdagsbeslut 1994 och sedan 2006 är ”naprapat” en skyddad yrkestitel. Det innebär att naprapater lyder under hälso- och sjukvårdslagen, står under Socialstyrelsens tillsyn samt att  endast den som har legitimation, särskilt förordnande eller genomgår föreskriven praktiktjänstgöring, får kalla sig naprapat.

Bestämmelser om legitimation, ensamrätt till yrke, skyddad yrkestitel och skyddad specialistbeteckning för naprapater finns från och med 1 januari 2011 i Patientsäkerhetslagen (2010:659).

Enligt 3 kap 7 § i Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) krävs för legitimation som naprapat fullgjord naprapatutbildning om minst fyra år samt ett års praktisk tjänstgöring.

Legitimerade naprapater omfattas även av en nordisk överenskommelse (SÖ 1994:2) om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal. Överenskommelsen innebär att personer med legitimation inom hälso- och sjukvården automatiskt får sin legitimation godkänd och därmed kan utöva yrket i de övriga nordiska länderna där yrket är reglerat.

Socialstyrelsens syfte & riktlinjer för praktisk tjänstgöring för naprapater

Praktisk tjänstgöring ska enligt 3 kap 7 § i Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) fullgöras under en tid som motsvarar minst ett års heltidstjänstgöring efter avslutad naprapatutbildning. Tjänstgöringen ska fullgöras i Sverige och under handledning.

Syftet med praktisk tjänstgöring

Naprapaten ska genom praktiken få en allsidig inblick i den svenska hälso- och sjukvårdens organisation och arbetssätt, skapa förutsättningar för samarbete med olika personalkategorier och få kunskaper om samarbetspartnernas behandlingsprinciper och metoder samt beredas möjlighet till praktisk träning i det egna yrket.

Riktlinjer för praktisk tjänstgöring

Praktiken ska omfatta ett års handledd heltidstjänstgöring inom hälso- och sjukvård och vara fördelad enligt följande:

 • minst nio månader hos legitimerad naprapat
 • minst tre månader inom den offentliga hälso- och sjukvården

Praktiktjänstgöringen kan fullgöras vid flera mottagningar eller enheter. Efter tjänstgöringen ska handledaren bekräfta på Socialstyrelsens särskilda blanketter att naprapaten fullgjort praktiktiden och beskriva dess innehåll och omfattning.

Praktisk tjänstgöring hos legitimerad naprapat innebär att naprapaten handleds i arbetet av en legitimerad naprapat. Den ska omfatta de delar som ingår i naprapatens yrkesområde.

Praktisk tjänstgöring inom den offentliga vården innebär att naprapaten deltar i hälso- och sjukvården under handledning av särskilt anvisad handledare. Lämpliga verksamhetsområden är primärvård, ortopedi, neurologi, reumatologi och medicinsk rehabilitering. Tjänstgöringstiden kan fördelas lika mellan primärvård och sjukhusbunden vård. Det är också önskvärt att naprapaten får inblick i psykiatrisk sjukvård och verksamheten på röntgen- sjukgymnastik- och arbetsterapiavdelningar.

Under tjänstgöringen ska naprapaten få praktiska erfarenheter och fördjupade kunskaper om:

 • hälso- och sjukvårdens organisation
 • primärvårdens arbetssätt och samverkan med övriga vårdgivare inklusive socialtjänsten
 • informations-, utrednings- och behandlingsstrategier inom primärvården
 • journalföring enligt gällande författningar
 • ortopedisk verksamhet och behandlingsmetoder
 • utredningsgången vid rörelseorganens sjukdomar
 • diagnostiska metoder för rörelseorganen inklusive radiologiska metoder
 • differentialdiagnostiska bedömningar av rörelseorganens sjukdomar
 • sjukgymnasters och arbetsterapeuters arbetssätt och behandlingsmetoder
 • hjälpmedelscentral och ortopedteknisk verksamhet

För mer information och blanketter besök Socialstyrelsens webbplats och klicka dig vidare till ”Praktisk tjänstgöring för naprapater” samt ”Ansökan om legitimation som naprapat”.