Utbildningens status

Naprapatprogrammet vid Naprapathögskolan i Stockholm är en fyraårig högskoleutbildning som leder till naprapatexamen. Den svenska staten har sedan 1994 fastslagit att examen från Naprapathögskolan är av sådan kvalitet att den kan ligga till grund för legitimation från Socialstyrelsen. Detta möjliggör för naprapater att verka inom den allmänna hälso- och sjukvården i Sverige och främjar patientsäkerheten.

Naprapathögskolan är en privat högskola grundad 1970 och ställd under statlig tillsyn enligt tillsynsbeslut 1997 och 1999. Naprapathögskolan är idag den största högskolan i Norden inom manuell medicin med ca 400 studenter, varav omkring en tredjedel är från Norge. Högskolans vision är att vara en världsledande utbildning inom manuell medicin, stödja och bedriva forskning inom manuell medicin av hög internationell kvalitet samt att befästa och utveckla naprapatins roll i samhället.

Utöver det legitimationsgrundande naprapatprogrammet har Socialstyrelsen gett Naprapathögskolan i uppdrag att anordna kunskaps- och lämplighetsprov för ansökan om svensk legitimation för naprapater med utbildning från länder både i och utanför EU/EES (Bilaga: Kunskaps- och lämplighetsprov).

I Norden finns, förutom Naprapathögskolan i Stockholm, ytterligare en naprapatutbildning vid South-Eastern University of Applied Science, XAMK, Kotka Finland.

Naprapatexamen

Naprapatexamen erhålls efter fyra års heltidsstudier på naprapatprogrammet vid Naprapathögskolan och är ett krav för att få genomföra i Sverige föreskriven legitimationstjänstgöring och ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Naprapatexamen är en yrkesexamen och poäng på naprapatprogrammet anges därför i motsvarande högskolepoäng. Poängen beräknas emellertid på samma sätt som inom den övriga högskolan  där en veckas heltidsstudier, inklusive självstudier, ger 1,5 poäng.

Naprapatexamen har utbildningskod 880 i Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HoSp Utbildnings- & yrkeskoder). Enligt ISCED 2011 placeras Naprapatexamen på nivå 7, kategori 75, “Master’s or equivalent level, professional” och underkategori 750. För mer information se Bilaga “Implementering av ISCED 2011 i Utbildningsregistret” från Statistiska Centralbyrån samt “International standard classification of education ISCED 2011” från UNESCO.

Naprapathögskolans studenter har rätt till studiemedel genom särskilt tillstånd av regeringen och reglerat i Studiestödsförordningen (2000:655). Rätten till studiemedel innebär att Naprapathögskolans studenter uppbär studiebidrag och studielån samt dessutom har möjlighet att ansöka om merkostnadslån via Centrala studiestödsnämnden, CSN, merkostnadslånet täcker större delen av undervisningsavgiften. De nordiska myndigheterna samarbetar i studiemedelsfrågor och studenter från hela Norden har därmed rätt att söka studiemedel för studier vid Naprapathögskolan.

Mer information om utbildningens innehåll och upplägg återfinns i det Diploma Supplement som, jämte slutbetyg och examensbevis, utfärdas till examinerade studenter.