Jämställd hälsa och vårt

Hur står det till med jämställdhet inom hälsa och vård?

Internationella kvinnodagen den 8 mars är ett tillfälle för att reflektera över framstegen mot ökad jämställdhet, samtidigt som de utmaningar som fortfarande kvarstår bör lyftas. Jämställdhet utgör en grundläggande pelare för ett välmående samhälle där både kvinnor och män bör ha lika möjligheter att forma sina liv och påverka samhället. Men vad är statusen för jämställdheten enligt FNs Agenda 2023, delmål 5, gällande hälsa och vård i Sverige?
Statistik visar att kvinnor i högre utsträckning än män rapporterar hälsoproblem, särskilt inom områden som psykisk ohälsa där förekomsten ökar mer bland flickor och yngre kvinnor. Å andra sidan är det fler män än kvinnor som dör till följd av självmord, arbetsplatsolyckor, hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer. Skillnaderna kan delvis förklaras av könsspecifika normer som påverkar hur män och kvinnor söker vård, vilka diagnoser de får och vilken behandling de erbjuds.

Inom kursplanerna för naprapatprogrammet utgör jämställdhet en integrerad komponent, i syfte att möjliggöra reflektion över varför och hur hälsoskillnader mellan könen kan jämställas. Utbildningen avslutas med kursen ”Naprapaten i yrkeslivet: mångfald, jämlikhet och inkludering”. Målet med kursen som utforskar skärningspunkten mellan hälso- och sjukvård och marginaliserade grupper är att introducera den studerande till frågor om ojämlikheter inom och mellan olika sociala kategorier och grupper. Ojämlikheter berörs på olika samhälleliga nivåer och utifrån olika teoretiska, etiska och normativa perspektiv, liksom för olika typer av hälsoutfall och olika typer av hälso- och sjukvård. Den blivande naprapaten får också verktyg, både teoretiska och praktiska, som kan användas inom hälso- och sjukvård och praktiskt folkhälsoarbete för att arbeta för ökad jämlikhet.


Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan