Naprapathögskolans systematiska kvalitetsarbete 

Det systematiskt kvalitetsarbetet omfattar strukturer, processer och rutiner för att säkerställa att hög kvalitet uppnås i utbildningen, att tillgängliga resurser nyttjas effektivt, att standarder, riktlinjer, lagar och regler följs samt att verksamheten kontinuerligt förbättras och dess mål uppfylls. Arbetet ska också vara ett stöd i skapandet av förändrings- och förbättringsprocesser samt i arbetet med att kommunicera och följa upp resultat med medarbetare och studenter.

En viktig utgångspunkt för högskolans systematiska kvalitetsarbete är den europeiska samarbetsorganisationen för kvalitetssäkring av högre utbildning, ”European Association for Quality Assurance in Higher Education” (ENQA) överenskommelse, ”European Standards and Guidelines” (ESG) och den svenska översättningen “Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning” av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). ESG syfte är att skapa en gemensam referensram för kvalitetssäkringssystem för högre utbildning, att möjliggöra kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av högre utbildning inom Europa, att bidra till ömsesidigt förtroende och därmed underlätta erkännande och mobilitet, samt att ge information om kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning.

Även andra rapporter och riktlinjer från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) kring kvalitetssäkring av utbildning och forskning fungerar som stöd för kvalitetssystemets innehåll och struktur.

Kvalitetsarbetet är en del av lärosätet verksamhetsstyrning och trädde i kraft 2022-04-21 i samband med att högskolans kvalitetssystem anpassades till ESG och ersatte då tidigare kvalitetssäkringspolicy från 2012.

Nedan följer en beskrivning av hur Naprapathögskolan arbetar med måluppfyllelse inom utbildningsverksamhet i enlighet med ESG kriterier.

Kvalitetssäkring för utbildning

ESG 1.1 Policy för kvalitetssäkring

STANDARD: Lärosätena har en kvalitetssäkringspolicy som är offentlig och utgör en del av den strategiska styrningen. Interna aktörer utvecklar och tillämpar denna policy genom ändamålsenliga strukturer och processer, och externa intressenter involveras.

Mål

Ett kvalitetssystem med en ändamålsenlig organisation.

Hur vi åstadkommer det

 • Kvalitetssystemet är organiserat och administrerat för att vara effektivt och ändamålsenligt. Det är utformat på ett enkelt sätt och anpassat för att vara till nytta för interna processer och hjälpa till att samla in information om hur verksamheten fungerar i förhållande till verksamhetsmålen.

Mål

Ett kvalitetssystem som bidrar till kontinuerlig förbättring.

Hur vi åstadkommer det

 • Kvalitetssystemet är utformat enligt metoder som fångar upp kontinuerlig utveckling och förbättring och omfattar processer bestående av planering, genomförande, uppföljning, återkoppling och förbättring.

Mål

Ett kvalitetssystem stöder utvecklingen av en kvalitetskultur.

Hur vi åstadkommer det

 • Kvalitetssystemet har tydligt definierade mål som är förankrade hos anställda och studenter och som sträcker sig bortom enbart kvantitativa mått. Systemet främjar utvecklingen av en kvalitetskultur där ledningen agerar som förebilder och aktivt stöder och uppmuntrar initiativ som bidrar till ökad kvalitet och där fokus på lärande och utveckling finns på alla nivåer.
 • Systemet säkerställer att kvalitetskulturen upprätthålls genom kontinuerlig uppföljning.
 • Systemet bygger på öppenhet, kommunikation och delaktighet och möjlighet att lära av misstag och utmaningar.  Kvalitetssystemet är transparent och det finns tydliga kanaler för kommunikation mellan medarbetare och studenter.

Mål

Ett kvalitetssystem som avspeglar relationen mellan forskning, lärande och undervisning.

Hur vi åstadkommer det

 • Kvalitetssystemet innehåller tydliga och mätbara mål för både forskning, lärande, pedagogik och undervisning. Dessa mål är utformade så att de är relevanta för både studenter och medarbetare och är kopplade till lärosätets övergripande verksamhetsmål. 
 • Systemet inkluderar kontinuerlig utvärdering av både undervisnings- och lärandeprocessen och sker genom regelbundna utvärderingar av kurser, studieresultat och forskningsprojekt. Resultaten av dessa utvärderingar används för att identifiera områden där förbättringar behövs. 
 • Systemet främjar en kultur där forskning, undervisningsinnehåll och pedagogik är nära sammankopplade t.ex. genom att följa den pedagogiska utvecklingen, inkludera aktuell forskning i kursmaterial samt att forskarutbildade lärare undervisar på utbildningsprogrammet. 
 • Systemet främjar även en studentaktiv undervisningsmiljö där studenterna uppmuntras att delta aktivt i forskning och projekt.

Mål

Ett kvalitetssystem som beaktar samverkan och den kontext inom vilken högskolan verkar.

Hur vi åstadkommer det

 • Kvalitetssystemet inkluderar en strategi för samverkan med andra aktörer inom lärosätets kontext, såsom yrkesliv och det omgivande samhället, för att främja ömsesidigt givande relationer och möjliggöra utveckling och stötta kunskapskonstruktion. 
 • Systemet tar även hänsyn till den omgivande kontexten för lärosätet, inklusive ekonomiska och politiska faktorer. Det säkerställer att verksamheten kan anpassas till förändringar i omvärlden samtidigt som en hög kvalitetsstandard bibehålls.

Mål

En kvalitetspolicy som stöder kvalitetssystemets organisation.

Hur vi åstadkommer det

 • Kvalitetssystemet speglar lärosätets övergripande mål och ambitioner för utbildning, forskning och samverkan. Det tydliggör också hur dessa mål ska uppnås genom systematiskt kvalitetsarbete. Policyn fastställer ansvarsfördelning och roller för alla involverade parter, och den är utformad för att vara kommunikativ och tillgänglig för alla aktörer inom organisationen.

Mål

En kvalitetspolicy som stöder att alla organisationsenheter, ledning, medarbetare och studenter tar ansvar för kvalitetssäkringen.

Hur vi åstadkommer det

 • Kvalitetspolicyn betonar vikten av att alla delar i organisationen – ledning, medarbetare och studenter – delar ansvaret för att säkerställa kvalitet. Policyn klargör hur samarbetet och kommunikationen mellan dessa enheter ska främjas för att stödja en kontinuerlig förbättring av utbildningskvaliteten.

Mål

En kvalitetspolicy som stöder akademisk integritet och vaksamhet mot fusk.

Hur vi åstadkommer det

 • Kvalitetspolicyn främjar och stöder en kultur präglad av akademisk integritet där examinationer genomförs på ett rättssäkert sätt för att förebygga fusk och upptäcka plagiat samt att disciplinära åtgärder kan vidtas vid överträdelser av gällande regler.

Mål

En kvalitetspolicy som stöder arbetet mot diskriminering och intolerans bland både medarbetare och studenter.

Hur vi åstadkommer det

 • Kvalitetspolicyn främjar en inkluderande och jämlik lärandemiljö samt stöder lärosätets arbete mot diskriminering och intolerans. Detta inkluderar åtgärder för att trygga lika möjligheter till lärande och utveckling för alla studenter samt en diskrimineringsfri arbetsmiljö för medarbetare och ett kontinuerligt arbete för att upprätthålla en respektfull och öppen atmosfär.

Mål

En kvalitetspolicy som stöder att externa intressenter involveras i kvalitetssäkringen.

Hur vi åstadkommer det

 • Kvalitetspolicyn främjar och stödjer lärosätets arbete med att involvera och samverka med externa intressenter såsom arbetsmarknad, såväl nationella som internationella branschorganisationer  och andra intressenter i kvalitetssäkringen av lärosätets verksamhet. Detta ska ske genom samverkan, dialog och regelbunden återkoppling för att trygga att utbildningen är relevant och uppfyller arbetsmarknadens krav på kunskaper och kompetenser.

Mål

En kvalitetspolicy som operationaliseras genom olika interna kvalitetssäkringsprocesser som tillåter att samtliga vid lärosätet deltar.

Hur vi åstadkommer det

 • Kvalitetspolicyn operationaliseras genom interna processer som syftar till att involvera samtliga vid lärosätet och säkerställa att kvaliteten på utbildning, forskning och samverkan kontinuerligt förbättras och utvecklas. Dessa processer genomsyras av öppenhet och transparens, och möjliggör för både studenter, lärare och personal att bidra till lärosätets kvalitetsarbete.

ESG 1.2 Utformning och inrättande av utbildning

STANDARD: Lärosätena har processer för utformningen och inrättandet av utbildningar. Utbildningarna utformas så att de utbildningsmål som fastställts för dem, inklusive lärandemål, kan uppfyllas av studenterna. Den examen som en utbildning leder till är tydligt specificerad och kommunicerad samt refererar till den rätta nivån inom den nationella referensramen för examina och, följaktligen, till den europeiska referensramen för kvalifikationer.

Mål

Lärosätet ska ha processer för utformning och inrättande av utbildningar.

Hur vi åstadkommer det

 • Naprapatprogrammets utformning är reglerad i Utbildningsplanen som revideras systematiskt enligt en 5-årscykel.
 • Processer för utformning av Naprapathögskolans utbildningsprogram fastställs enligt tydliga riktlinjer i Utbildningsnämnden med studentrepresentation.
 • Beslut om inrättande av nya utbildningar fattas av stämman efter hörande av Naprapathögskolans ledningsgrupp.
 • Till grund för beslut om inrättande av nya utbildningar ska bland annat.

Mål

Utbildningen ska utformas så att de utbildningsmål som fastställts för dem, inklusive lärandemål, kan uppfyllas av studenterna.

Hur vi åstadkommer det

 • Genom utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställs att studenterna, när examen utfärdas, har uppnått utbildningsmålen.
 • Samtliga utbildningsmål tillmäts lika stor vikt samt betydelse och alla studenter ska ha rimlig möjlighet att uppnå samtliga mål.

Mål

Utbildningen ska leda till en tydligt specificerad och kommunicerad examen som refererar till den rätta nivån inom den nationella referensramen för examina.

Hur vi åstadkommer det

 • Utbildningen leder till naprapatexamen, ett krav för att få genomföra i Sverige och Norge föreskriven praktiktjänstgöring och ansöka om legitimation.
 • Naprapatexamen klassificeras enligt International Standard Classification of Education (ISCED) 2011 på Nivå 5, kod 750.

Mål

Utbildningen ska erbjuda de studerande både akademiska kunskaper och färdigheter, däribland sådana som är generiska, som kan komma att påverka studenternas personliga utveckling och som kan användas i deras framtida yrkesliv.

Hur vi åstadkommer det

 • Utbildningen erbjuder de studerande en vetenskaplig, professionsorienterad och pedagogisk utbildningsmiljö med tydlig forskningsanknytning och nära koppling till kommande yrkesliv. 
 • För att tydliggöra hur programmets olika delar relaterar till varandra är utbildningen organiserad i fem kompetensområden;  medicinskt, hälsofrämjande, kliniskt, professionellt samt vetenskapligt, som utgör en röd tråd genom programmets kurser. Områdena utgår bland annat från kompetensramverket CanMEDS roller med tillhörande kompetenser som är nödvändiga för utövande av naprapatyrket och som adresseras för att utveckla ett professionellt förhållningssätt.

Mål

Utbildningen ska vara utformad med övergripande utbildningsmål, som är i linje med lärosätets strategi och explicita lärandemål.

Hur vi åstadkommer det

 • Naprapatprogrammet omfattar 23 utbildningsmål. En tydlig linje finns mellan utbildningsmål och de kursspecifika lärandemål som den studerande ska ha uppnått för att erhålla naprapatexamen.
 • Utbildningsmålen är utformade utifrån Naprapathögskolans övergripande verksamhetsmål samt explicita lärandemål.

Mål

Utbildningen ska utformas i dialog med de studerande.

Hur vi åstadkommer det

 • Studentinflytande säkerställs genom en tydlig samverkan och är en integrerad del av utbildningens utformning, genomförande och uppföljning. 
 • Formellt och informellt studentinflytande sker genom beredningar av frågor och deltagande i beslut, utvärderingar samt genom dialog med programledning.
 • Studentinflytandet bygger på samarbete, engagemang samt likvärdighet och sker genom nära och förtroendefull samverkan mellan studenter, studentkår, lärare och personal, där studenternas åsikter ska mötas med förståelse och respekt.

Mål

Utbildningen ska dra nytta av extern expertkunskap och externa referenspunkter.

Hur vi åstadkommer det

 • Utformningen av programmet sker genom dialog och samverkan med yrkeslivsrepresentanter och yrkesförbund i syfte att tillgodose arbetsmarknadens behov av kunskap och kompetens.
 • I naprapatprogrammets pedagogiska utformning nyttjas externa experter och referenspunkter från pedagogiska utvecklare och disputerade forskare inom pedagogik vid Karolinska Institutet.
 • Arbetslivssamverkan är direkt integrerad i undervisningen i form av Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) och Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där de studerande interagerar med yrkesverksamma naprapater och andra vårdgivare, vilket även skapar goda möjligheter att bygga värdefulla nätverk.

Mål

Utbildningen ska avspegla Europarådets fyra mål för högre utbildning.

Hur vi åstadkommer det

 • Strategigruppen, som består av representanter från Naprapathögskolan, den finska naprapatutbildningen på grund- och masternivå vid universitetet i Kotka, South-Eastern Finland University of Applied Sciences (XAMK), samt representanter från yrkesförbunden för naprapater i Sverige, Norge och Finland, arbetar för att stärka naprapatins roll i samhället och att tillsammans stärka och utveckla naprapatin både inom den akademiska och den yrkesverksamma världen såväl nationellt som internationellt. Under de senaste åren har strategigruppen lagt fokus på att främja auktorisations- /legitimeringsprocessen för naprapater i Norge, vilket trädde i kraft under 2022.
 • Naprapathögskolan har ett formellt lärarutbyte samt till viss del studentutbyte (Erasmus+) med naprapatprogrammet vid XAMK. Även samverkan med XAMK sker inom ramen för masterprogammet i naprapati Master of Health Care, Naprapathy. 
 • I naprapatprogrammet motsvarar kurspoängen ECTS-poäng.
 • Lärosätet strävar efter att skapa informella nätverk med andra lärosäten för att dela och lyfta fram ”bästa praxis”-exempel.
 • Lärosätet strävar efter att digitalisera undervisnings- och läraktiviteter för att främja tillgänglighet och flexibilitet för studenterna, när så är lämpligt.

Mål

Utbildningen ska säkerställa progression i lärandet med tydliga samband mellan nivåsatta mål och val av undervisnings- och examinationsformer.

Hur vi åstadkommer det

 • Progression i utbildningen säkerställs genom att kurser på såväl grundnivå som avancerad nivå bygger vidare på tidigare kurser samt innehåller fördjupningsmoment.
 • Utbildningsprogrammet tydliggörs progression genom;
  1) breddning vilket innebär att studenterna utvidgar sina kunskaper och färdigheter inom olika ämnesområden,
  2) fördjupning vilket innebär att läraktiviteter och lärsituationer blir alltmer komplexa, djuplodande samt krävande, och
  3) självständighet där de studerande förväntas gradvis utveckla en ökad nivå av eget ansvarstagande och självstyrning genom att ta eget initiativ, organisera sitt lärande och ta ansvar för sina studier.

Mål

Utbildningen ska innehålla uppgifter om studentens  förväntade arbetsinsats.

Hur vi åstadkommer det

 • I utbildningsplanens ingående kurser anges den studerandes förväntade arbetsinsats i kurspoäng. En veckas heltidsstudier (40 timmar) som inkluderar undervisnings- och läraktiviteter såsom föreläsningar,  seminarier, laborationer, VIL, inläsning/självstudier och examination/bedömning motsvarar 1,5 poäng.

Mål

Utbildningen ska innehålla välstrukturerade praktiktillfällen där så är lämpligt.

Hur vi åstadkommer det

 • Mötet mellan teori och praktik synliggörs genom att teoretiska inslag i utbildning länkas till praktisk yrkesutövning vilket skapar goda förutsättningar för den studerande att förstå och möta arbetslivets krav. Utifrån detta är naprapatprogrammet  organiserat med kontinuerligt patientnära arbete genom Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) och Verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
 • VIL/VFU initieras tidigt under utbildningen för att skapa utrymme för den studerande att bygga upp en stark yrkesidentitet och trygghet i sin yrkesroll inför det kommande arbetslivet.
 • VIL/VFU omfattar såväl auskultation hos yrkesverksam naprapat som placering vid Naprapathögskolans klinik samt extern praktik hos naprapat eller annan legitimerad vårdgivare.

ESG 1.3 Studentcentrerat lärande, undervisning och bedömning

STANDARD: Lärosätena säkerställer att utbildning ges på ett sätt som inbjuder studenterna till att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna och att detta återspeglas i bedömningen av studenterna.

Mål

Lärosätet säkerställer att utbildningen ges på ett sätt som inbjuder studenterna till att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna och detta återspeglas i bedömningen av studenterna.

Hur vi åstadkommer det

 • Naprapathögskolan fokuserar på att aktivt och fortlöpande skapa utbildningsmiljöer  som uppmuntrar studenterna att ta en aktiv roll i sina egna lärandeprocesser. Detta innebär en pedagogik som stödjer och främjar studentens engagemang och deltagande i lärandet, snarare än att enbart förmedla kunskap. Exempel på sådana metoder är problembaserat lärande (PBL), Flipped classroom och  lärandeportfölj.
 • Bedömningsmetoder som används inom utbildningen  återspeglar denna pedagogiska grundsyn . Detta kan innebära att traditionella examinationer i form av prov och tentamina kompletteras eller ersätts med metoder som projektarbete, muntliga presentationer, grupparbeten, och portföljer, där studenternas aktiva deltagande och förståelse bedöms och utvärderas.

Mål

Studenters motivation, självreflektion och engagemang i lärandeprocessen ska stimuleras.

Hur vi åstadkommer det

 • Naprapatprogrammets pedagogisk modell baseras på ett socialkonstruktivistiskt synsätt, som utgår från högskolepedagogisk forskning om undervisning och lärande, och innebär att stor vikt läggs vid den studerandes vilja och förmåga att ta ansvar för det egna lärandet och sin egen utveckling samt att lärande uppstår i interaktion med andra.
 • Inom huvudämnet naprapati  ges de studerande möjlighet till kontinuerliga återkopplingstillfällen och sit-ins, vilket stimulerar motivation och engagemang. 
 • För att synliggöra de studerandes lärandeprocesser arbetar naprapatprogrammet med lärandeportfölj där den studerande samlar uppgifter, reflektioner och återkoppling genom hela utbildningen.

Mål

Studenters olikheter och behov respekteras och beaktas samt flexibla studievägar möjliggörs.

Hur vi åstadkommer det

 • Lärandemål formuleras på ett sätt som tar hänsyn till de studerandes förutsättningar, olika behov, och möjligheter att nå målen på ett rimligt sätt. 
 • Allmänna pedagogiska stödåtgärder finns såsom exempelvis sk. “Pluggstugor”, som hålls regelbundet där de studerande välkomnas att delta och där ämneskunnig lärare finns som vägledning och stöd i lärandeprocessen. 
 • Specifika stödåtgärder för studerande med varaktig funktionsnedsättning finns med målsättningen att alla studenter ska ha möjlighet att studera på lika villkor. Syftet är att underlätta studierna och att det  ska vara rimligt utifrån funktionsnedsättning, kurskrav och lärandemål. Stödet kan röra sig om anpassade examinationer och specifikt mentorskap. 
 • En arbetsgrupp bestående av en specialpedagog, pedagogisk ledare, studierektorer och representanter från studentkåren arbetar med att främja tillgänglighet och utformning av pedagogiskt stöd.

Mål

Lärosätet ska erbjuda olika sätt att tillhandahålla utbildningen på, när så är lämpligt.

Hur vi åstadkommer det

 • Vid Naprapathögskolan bedrivs campusförlagd, verksamhetsförlagd undervisning samt distansundervisning. Lärosätet har även resurser för hybridundervisning dvs att studenter tar del av undervisningsmoment både genom läraktiviteter digitalt på distans och fysiskt på campus. Undervisningen kan bedrivas både synkront med studenter online och på campus vid samma tillfälle och asynkront, t ex. genom att streamade föreläsningar, seminarier och datorlaborationer tillgängliggörs för studenten på Naprapathögskolan lärplattform.
 • Individuell studievägledning erbjuds samtliga studenter där möjlighet finns att tillsammans med ansvarig studierektor diskutera bästa möjliga upplägg för studierna, exempelvis studier på deltid. 
 • Naprapathögskolan erbjuder ett specialanpassat program, HEP (Högskola med Elitidrottsanpassat Program), som syftar till att stödja studenter med elitidrottsambitioner och möjliggöra en balans mellan idrottskarriär och studier.

Mål

En variation av pedagogiska metoder används på ett flexibelt sätt samt utvärderas utifrån ny kunskap och de studerandes syn och erfarenheter av metoderna.

Hur vi åstadkommer det

 • Lärandet vid Naprapathögskolan baseras på högskolepedagogisk forskning om undervisning och lärande samt uppdateras utifrån rådande kunskapsläge. 
 • Den pedagogiska ideologin grundar sig på att beakta studenternas tidigare erfarenheter samt att medvetandegöra, för såväl studerande som lärare, att lärande kan närmas på olika sätt.
 • Olika pedagogiska metoder används som stimulerar studentaktivitet, främjar djupinriktning i lärandet samt uppmuntrar till samarbete för lärande. 
 • Undervisnings- och läraktiviteter är flexibla och anpassas till de olika kursernas syfte, lärandemål, innehåll och examination, såväl när det gäller studier på plats i Naprapathögskolans fysiska lokaler som vid distansundervisning. 
 • De studerandes syn och erfarenheter av pedagogiska metoder som används i undervisningen hämtas regelbundet in vid återkommande utvärderingar.

Mål

Studentens självständighet uppmuntras, samtidigt som lämplig vägledning och stöd från läraren säkerställs.

Hur vi åstadkommer det

 • Utbildningsprogrammet skapar förutsättningar för lärande där lärandet grundas i vetenskap och beprövad erfarenhet och utgår från högskolepedagogisk och didaktisk forskning och reflektion. Utifrån rådande kunskapsläge stöttas studenterna att ta ansvar för sitt lärande.
 • Utbildningsmiljön stimulerar till aktivt lärande, där öppenhet och dialog främjas mellan olika perspektiv och stimulerar till kreativitet, kritisk reflektion och bildning.
 • Undervisningen är utformad för att uppmuntra studentens självständighet, nyfikenhet, reflektion och prövande hållning genom att blandade och flexibla lärande- och undervisningsformer tillämpas.
 • Lärarkollegiet har god ämneskunskap, akademisk kompetens samt gedigen klinisk erfarenhet. Genom en stor andel kliniskt verksamma lärare med god yrkesvana säkerställs att studenterna får lämplig vägledning och stöd samt ta del av den kliniska expertis som besitts inom professionen vilket är en av de tre informationskällorna inom evidensbaserad medicin.
 • Klinisk handledning inom Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) dimensioneras för att möjliggöra individuell handledning såväl som handledning i mindre grupper, vilket innebär att handledaren kan ge tillräckligt med individuell uppmärksamhet och stöd åt varje student samtidigt som gruppdynamiken och interaktionen främjas.
 • Inom VFU stöttas studenterna av såväl kliniska lärare som handledare där kliniska lärare undervisar både inom campusförlagd utbildning och inom VFU, vilket säkerställer god integrering av teori, praktik och klinik. Samtliga handledare som undervisar inom VFU är kliniskt yrkesverksamma legitimerade naprapater, vilket borgar för att den professionsrelaterade kompetensen är hög.
 • Akademisk handledning sker under det avslutande studieåret, då studenterna skriver sina examensarbeten.

Mål

Ömsesidig respekt uppmuntras i relationen mellan student och lärare.

Hur vi åstadkommer det

 • Naprapathögskolan tillämpar följande akademiska uppförandekod,
  ”Code of Conduct”:
  1) Beakta alla människors lika värde.
  2) Uppvisa ett professionellt förhållningssätt i mötet med andra studenter, lärare, handledare, personal samt patienter.
  Det innebär att samtliga vid lärosätet har ett eget ansvar att i alla situationer behandla andra människor med respekt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och ålder.
  Den akademiska uppförandekoden stipuleras i “Studiehandbok – Policy & riktlinjer för studerande vid Naprapathögskolan” som finns tillgänglig på lärplattformen.

Mål

Lämpliga rutiner finns för att hantera klagomål från studenter.

Hur vi åstadkommer det

 • Naprapathögskolan har tydliga riktlinjer och kanaler för klagomålsärenden för de studerande, vilket framgår i “Studiehandbok – Policy & riktlinjer för studerande vid Naprapathögskolan” som finns tillgänglig på lärplattformen. Den grundläggande policyn är att klagomålsärenden ska hanteras skyndsamt samt lösas lokalt. En samordnande och viktig resurs i klagomålsärenden utgörs av Studentkåren, där en god och öppen dialog med programledningen utgör grunden. Den studerande kan även vända sig till klassrepresentanter som kan bistå i ärendet samt utbildningssamordnare, ansvarig studierektor, klinikchef eller rektor.

Mål

Examinatorer och övriga bedömare ska vara väl insatta i befintliga tentamens- och examinationsmetoder och ska få stöd i att utveckla sin kompetens inom området.

Hur vi åstadkommer det

 • Vid Naprapathögskolan finns ett pedagogiskt forum för stöd i utvecklandet av utformning av examinationsformer och bedömningskriterier.
 • Naprapathögskolans samtliga examinatorer och andra bedömare är väl insatta i relevanta examinationsformer, och får kontinuerligt stöd att utveckla sin kunskap, kunskap och  kompetens.

Mål

Såväl kriterier som metoder för bedömning och betygskriterier ska publiceras på förhand.

Hur vi åstadkommer det

 • Examinationer är utformade så att en individuell bedömning av studentens prestationer kan göras samt utgår från fastställda, och för den studerande i förväg kända, bedömningskriterier relaterade till lärandemålen.
 • Metoder för examination finns fastställda i kursplan och betygskriterier finns tillgängliga på lärplattformens kursytor för såväl studenter som lärare.

Mål

Bedömningar ska låta studenterna visa i vilken utsträckning lärandemålen har uppnåtts.

Hur vi åstadkommer det

 • Utbildningsprogrammet strävar efter varierade, relevanta och autentiska examinationsformer som utformas med konstruktiv länkning som modell, för att skapa samspel mellan examination, lärandemål, undervisnings- och läraktiviteter.
 • Studentens teoretiska kunskaper, praktiska och kliniska färdigheter samt analytiska förmågor bedöms kontinuerligt under studietiden där problemorienterade frågeställningar är centrala och präglas av ett helhetsperspektiv.
 • Syftet med examinationer inom utbildningsprogrammet är tvåfaldigt: dels att säkerställa att den studerande har uppnått kursens lärandemål, dels att främja lärandeprocessen, dvs utgöra ett tillfälle för lärande och utveckling.
 • I möjligaste mån sker sammanvägda examinationer, vilket möjliggör flera olika sätt  för studenterna att visa i vilken utsträckning lärandemålen har uppnåtts.

Mål

Studenterna ska få återkoppling, som vid behov innehåller vägledning kopplad till lärandeprocessen.

Hur vi åstadkommer det

 • Bedömning “för lärande” görs som en naturlig integrerad del av undervisningen, i syfte att stötta och stärka individens lärande. Bedömning “av lärande” sker genom summativa kunskapskontroller och sammanfattande beskrivningar av förvärvad kunskap. Utifrån kompetensramverket och Naprapathögskolans syn på kompetens som ett sammansatt begrepp, examineras lärandemål ofta med sammanvägda examinationsformer. Det innebär att teoretiska moment eftersträvas att examineras med såväl skriftlig tentamen som vid seminarium där integrerade kunskaper bedöms.
 • Inom undervisningen används i stor utsträckning formativa självtester med direkt återkoppling till studenten samt självvärdering och kollegial bedömning som en naturlig del för att stötta den studerandes lärandeprocess.

Mål

Bedömningar ska, där det är möjligt, göras av fler än en bedömare.

Hur vi åstadkommer det

 • Inom huvudområdet Naprapati sker bedömningar av flera bedömare.
  • Examinationer av praktiska moment sker oftast genom sammanvägda examinationer, vilket inkluderar flera bedömare.
  • Examination inom VFU är en summativ bedömning baserad på upprepade formativa bedömningar. Den studerande ges flera möjligheter att visa förmåga att handlägga autentiska patientfall i klinisk kontext. Det formativa materialet består av bedömningar av studentens kunskaper, förmågor, och förhållningssätt baserat på flera av handledarens bedömningar.

Mål

Reglerna för bedömning ska beakta förmildrande omständigheter.

Hur vi åstadkommer det

 • Om det föreligger särskilda skäl såsom behov av anpassning för den studerande med dokumenterad varaktig funktionsnedsättning får examinator i samråd med ansvarig studierektor fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter. Innehåll och lärandemål samt nivå på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.
 • Inom VIL/VFU kan anpassningar av examinationer ske, genom exempelvis inspelning av examinationstillfället istället för att examinator finns fysiskt närvarande.

Mål

Bedömningar ska konsekvent tillämpas på ett rättvist sätt för alla studenter och ska utföras enligt de angivna rutinerna.

Hur vi åstadkommer det

 • Principer för rättvisa och likvärdiga examinationer är grundade i styrdokumentet “Rättssäker examination vid Naprapathögskolan” som baseras på nationella förordningar och riktlinjer för examination inom högskolan. Styrdokumentet är fastställt i Utbildningsnämnd med studentrepresentation. 
 • Angivna föreskrifter gällande examinationsregler finns föreskrivet i “Studiehandbok – Policy & riktlinjer för studerande vid Naprapathögskolan” som finns tillgänglig på lärplattformen.
 • Examinator som står i ett jävsförhållande till en student får inte rätta och betygsätta prov. Jäv kan vara t.ex. släktskap, vänskap/ovänskap, eller genom arbetsrelaterade kopplingar (exempelvis om examinator är arbetsgivare till den studerande) eller om man har något annat särskilt intresse av ett besluts utgång.
 • Utbildningsplanen föreskriver att de studerande har möjlighet till sammanlagt fem examinationstillfällen, vilka vanligen utgörs av en ordinarie examination och fyra omexaminationer. Föreskrifterna anger även att om en student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt till ansvarig studierektor och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot.

Mål

Fastställda rutiner ska finnas för studentöverklagande.

Hur vi åstadkommer det

 • Naprapathögskolan har tydliga riktlinjer och rutiner gällande överklagan av tentamenshantering, rättelse av betyg och omprövning av betyg. Riktlinjerna framgår av dokumentet “Studiehandbok – Policy & riktlinjer för studerande vid Naprapathögskolan” som finns tillgänglig på lärosätets lärplattform.

ESG 1.4 Antagning av studenter, progression, erkännande och utfärdande av examensbevis

STANDARD: Lärosätena tillämpar på ett konsekvent sätt fördefinierade och publicerade regler som omfattar hela studentens studietid, det vill säga antagning, progression, erkännande och utfärdande av examensbevis.

Mål

Lärosätet ska tillämpa på ett konsekvent sätt fördefini­erade och publicerade regler som omfattar hela studietiden dvs. antagning, progression, erkännande och utfärdande av examensbevis.

Hur vi åstadkommer det

 • Antagningsregler fastställs av Antagningsnämnden och stipulerar behörighetskrav, urvalsgrupper samt meritpoäng.
 • Utbildningsplanen är utformad för att säkerställa att studenterna, när examen utfärdas, har uppnått utbildningsmålen, vilka motsvarar kraven på utbildning enligt 1. kap 8–9 §§ högskolelagen. 
 • Tillträdeskrav till högre terminer och slutexaminationer är fastställda av Utbildningsnämnden och finns beskrivna i kursplaner samt “Studiehandbok – Policy och riktlinjer för studerande vid Naprapathögskolan” som finns tillgänglig på lärplattform.
 • Utfärdade examensbevis visar att studenten nått i utbildningsplanen fastställda mål och kursfordringar. Dokumentation vid examen inkluderar diplom utfärdat på svenska respektive engelska, slutbetyg och utbildningsbevis. På begäran utfärdas även Diploma Supplement med Official Transcript.

Mål

Lärosätet ska tillämpa konsekventa och transparenta tillträdeskrav till utbildningsprogrammet.

Hur vi åstadkommer det

 • Tillträdeskrav till utbildningen är tydligt preciserade på lärosätets webbplats i anslutning till utbildningens ansökningsformulär.
 • Antagningsnämnden ansvarar för att tillämpning av tillträdeskrav är stringent, koherent  och transparent.

Mål

Lärosätet ska analysera antagningsstatistik gällande antalet sökande, antalet antagna och antagningspoäng.

Hur vi åstadkommer det

 • Naprapathögskolan insamlar statistik gällande de sökande samt antagna till utbildningsprogrammet i form av ålder, kön och betyg. 
 • Inskrivningsenkät genomförs i syfte att belysa frågor om studenternas sociodemografiska bakgrund, utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet, motiv till att söka utbildningen, deras framtidsplaner samt hur de uppfattat Naprapathögskolans kommunikation och utbildningsinformation.

Mål

Lärosätet ska tillämpa fastställda rutiner och riktlinjer gällande rätten till prövning av tillgodoräknande av annan utbildning.

Hur vi åstadkommer det

 • Rutiner och riktlinjer gällande rätten till prövning tillgodoräknande av annan utbildning finns i styrdokumentet “Policy och riktlinjer – Tillgodoräknande av annan utbildning vid Naprapathögskolan” samt föreskrivna i Utbildningsplanen som är fastställda i Utbildningsnämnden med studentrepresentation. 
 • Grundprincipen för rätten till prövning av tillgodoräknande av annan utbildning utgår från att bedömningen ska vara saklig, generös och flexibel.

Mål

Lärosätet ska tillhandahålla de förutsättningar och det stöd som behövs för att studenterna ska göra framsteg i sina studier.

Hur vi åstadkommer det

 • Genom utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställs att studenterna, när examen utfärdas, har uppnått utbildningsmålen inom planerad studietid. 
 • Samtliga utbildningsmål anses vara av lika stor vikt och betydelse, vilket innebär att alla studenter ska möjliggöras att uppnå samtliga mål.
 • Välutvecklade strategiska stödjande rutiner och processer finns för de studerande under hela studietiden, med syfte att placera individen i förgrunden.
 • Ändamålsenliga stödåtgärder och handlingsplaner erbjuds de studenter som påbörjar utbildningen för att kunna genomföra och lyckas med sina studier. Utförlig introduktion till utbildningen ges under sk. “Introduktionsveckan” samt genom faddersystem av äldrekursare.
 • En arbetsgrupp bestående av en specialpedagog, pedagogisk ledare, studierektorer och representanter från studentkåren arbetar med att främja tillgänglighet och utformning av pedagogiskt stöd.
 • För studenter i behov av särskilt pedagogiskt stöd på grund av varaktig funktionsnedsättning erbjuds individuellt anpassade stödåtgärder, som kan innefatta anpassade examinationer och kurslitteratur samt anteckningsstöd och stöttning med studieplanering.

Mål

Lärosätet ska tillämpa processer och verktyg för att samla in, kontrollera och agera utifrån information om studenternas progression.

Hur vi åstadkommer det

 • Naprapathögskolan genomför systematiska utvärderingar av de studerandes progression för att tidigt fånga upp och stödja studenter som inte genomför utbildningen inom planerad studietid.
  • Genomströmning: Analys av antal studieuppehåll, studieavbrott samt återgång till studier genomförs årligen. Data analyseras utifrån reella tal men också utifrån orsak och bakomliggande faktorer, vilket kan leda till att åtgärder vidtas gällande utbildningens innehåll och utformning. Detta lyfts och diskuteras i såväl kollegium samt i beredande och beslutande nämnder och kommittéerna med studentrepresentation. Insamlad data ligger till grund för statistik gällande studentgenomströmning i form av nyckeltal som examensfrekvens (nominell studietid plus tre år) och medianstudietid.
  • Prestationsgrad: Analys av examinationer och prestationer.

Mål

Lärosätet ska tillämpa fastställda rutiner och riktlinjer för studenter som söker studieuppehåll-, avbrott och återgång till studier.

Hur vi åstadkommer det

 • Policy och riktlinjer gällande studieuppehåll, studieavbrott och återgång till studier finns fastställda i Utbildningsnämnden och finns för den studerande i “Studiehandbok – Policy och riktlinjer för studerande vid Naprapathögskolan” på lärplattformen.

ESG 1.5 Undervisande personal

STANDARD: Lärosätena säkerställer kompetensen hos lärarna. Rättvisa och transparenta processer för rekrytering och kompetensutveckling av personalen tillämpas.

Mål

Lärosätet ska säkerställa kompetensen hos lärarna.

Hur vi åstadkommer det

 • Naprapathögskolans rektor ansvarar i samverkan med personalchef och studierektorer för säkerställandet av en stabil tillgång till kompetenta lärare i proportion till utbildningens volym, innehåll och genomförande på kort och lång sikt. 
 • Lärares kompetens definieras genom pedagogisk förmåga, ämnesdidaktisk kunskap och ett vetenskapligt förhållningssätt, vilket innebär att lärosätet gärna ser att lärarna är forskningsaktiva och har ett vetenskapligt förhållningssätt som förmedlas med adekvata pedagogiska metoder.
 • Lärarnas kompetensutveckling uppmuntras och tydliggörs genom individuell behovsanalys vid regelbundna medarbetarsamtal. Det samlade kollegiets utbildningsbehov och kompetensförsörjning finns även som stående punkt på agendan vid regelbundna personalmöten. 
 • Såväl tillsvidareanställda lärare som externa lärare undervisar vid naprapatprogrammet. Externa lärare rekryteras företrädesvis från Karolinska Institutet, Sophiahemmet Högskola och Gymnastik- och Idrottshögskolan, för att trygga specialistkunskaper inom i synnerhet medicinska ämnesområden  
 • Flertalet av lärosätets lärare har olika former av förenade anställningar, vilket medför en stark förankring till både yrkeslivet och forskningsvärlden. 
 • Utöver de formella kompetenserna lägger lärosätet stor vikt vid att de studerande får möta en mångfald av lärare med olika bakgrund, perspektiv och kompetenser.

Mål

Tydliga, transparenta och rättvisa processer för rekrytering av personal ska tillämpas, samt anställningsvillkor som erkänner undervisningens betydelse.

Hur vi åstadkommer det

 • Naprapathögskolan tillämpar tydliga riktlinjer för att rekrytera personal baserat på kompetens. Rekryteringsprocessen innefattar en flerstegsprocess som inkluderar behovsanalys, annonsering av tjänsten, urval baserat på skriftliga ansökningar, intervjuer, samt andra utvärderingstester. Anställningsförfarandet säkerställer att berörd personal har de kvalifikationer och den kompetens som krävs för det aktuella uppdraget inom verksamheten.
 • Lärarnas anställningsvillkor innefattar tid för förberedelse inför undervisning och möjlighet till pedagogisk samt ämnesdidaktisk kompetensutveckling, med målet att uppmärksamma undervisningens centrala roll.

Mål

Utbildningsmiljön ska uppmuntra kompetensutveckling av undervisande personal i syfte att främja ett effektivt arbetssätt.

Hur vi åstadkommer det

 • Naprapathögskolan avsätter tid i anställningar samt ekonomiska resurser för lärarnas individuella kompetensutvecklingsbehov.
 • Lärarnas pedagogiska kompetensutveckling stöttas av olika former av intern och extern utbildning och forskning medan den ämnesmässiga kompetensutvecklingen säkerställs genom forskning eller annan kompetensutvecklande aktivitet inom ramen för anställningen.
 • Kollegialt kunskapsutbyte sker som en naturlig del inom ramen för det formella lärarutbyte med naprapatprogrammet vid South-Eastern Finland University of Applied Sciences (XAMK).
 • Svenska Naprapatförbundet samt Norges naprapatforbund arrangerar årligen professionskongresserna, “Forum on Manual Medicine” (FoMM) samt “Norwegian Conference on Manual Medicine” (NoCoMM), vilka utgör plattformar för det undervisande kollegiet att dela kunskap med kliniskt yrkesverksamma naprapater samt att utveckla ny kunskap från en stor diversitet av föreläsare inom områden med bäring på manuell medicin.
 • För att stärka den formella pedagogiska kompetensen initierades under våren 2023 en dialog med Enheten för Undervisning och Lärande (UoL) vid Karolinska Institutet om möjlighet till formell pedagogisk meritering för Naprapathögskolans lärare genom högskolepedagogiska “Stepping stone-kurser”. Kurserna består av totalt fem delkurser, sammanlagt 7,5 högskolepoäng, och är speciellt riktade till lärare inom VIL/VFU.
 • I syfte att öka antalet handledare med formell akademisk kompetens ges uppdragsutbildning i form av kursen “Kvantitativ vetenskaplig metod; projektplanering av examensarbete” på avancerad nivå om 4,5 högskolepoäng som ges vid Sophiahemmet Högskola.

Mål

Utbildningsmiljön ska uppmuntra vetenskaplig aktivitet hos lärarna, i syfte att stärka kopplingen mellan utbildning och forskning.

Hur vi åstadkommer det

 • Naprapathögskolan avsätter årligen resurser för forskningsanslag och medel för forskningstjänster, i syfte att utveckla forsknings- och vetenskaplig miljö. Tvärvetenskapliga forskningsprojekt med både bredd och spets bedrivs vid lärosätet, såväl inom grundforskning som inom klinisk forskning i nära samverkan med näringsliv/profession.
 • Formella forskningssamarbeten finns sedan 2009 med Karolinska Institutet och sedan 2019 med Sophiahemmet Högskola.
 • Sedan 2022 har Naprapathögskolan en adjungerad professor inom manuell medicin med inriktning naprapati, som medverkar i och främjar den vetenskapliga utvecklingen inom huvudämnet naprapati.
 • Flera lärare bedriver forskning i samverkan med Karolinska Institutet, Sophiahemmet Högskola, Gymnastik- och idrottshögskolan samt Blekinge Tekniska Högskola med inriktning mot kliniska studier inom det manuellmedicinska området. De forskningsaktiva lärarna förmedlar aktuell forskning till de studerande i syfte att stärka kopplingen mellan utbildning och forskning.

Mål

Utbildningsmiljön ska uppmuntra förnyelse av undervisningsmetoder och användningen av ny teknik, i syfte att främja  studentcentrerat lärande.

Hur vi åstadkommer det

 • Naprapathögskolans pedagogisk ledare, tillika docent vid Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME), Karolinska Institutet, driver den pedagogiska utvecklingen där pedagogiska verktyg i form av nya undervisningsmetoder och användningen av ny teknik är centrala delar för att främja studentcentrerat lärande. 
 • Lärarnas pedagogiska kompetens utvecklas och kompletteras genom deltagande i utbildningssatsningar som finns på lärosätet, exempelvis seminarier som ges i samverkan LIME vid Karolinska Institutet.
 • Som exempel på ny undervisningsteknik har lärosätet sedan 2021 infört simuleringsträning i form av “Force Sensing Table Technology” (FSTT) i samverkan med Canadian Memorial Chiropractic College (CMCC). FSTT utgör ett pedagogiskt verktyg vid färdighetsträning inom manipulationstekniker. Naprapathögskolan är ett av få lärosäten i Europa med denna undervisnings- och läranderesurs.

ESG 1.6 Läranderesurser och studentstöd

STANDARD: Lärosätena avsätter tillräcklig finansiering för lärande och undervisningsaktiviteter samt säkerställer att det finns ändamålsenliga och lättillgängliga läranderesurser samt studentstöd.

Mål

Lärosätet  ska avsätta tillräcklig finansiering för lärande och undervisningsaktiviteter samt säkerställa att det finns ändamålsenliga och lättillgängliga läranderesurser samt studentstöd.

Hur vi åstadkommer det

 • Naprapathögskolans verksamhet är organiserad på ett sätt som säkerställer hög utbildningskvalitet, ändamålsenliga och lättillgängliga läranderesurser samt att dessa används effektivt. Ansvar för kontroll och uppföljning, och därmed säkerställande av effektivt resursutnyttjande, vilar primärt hos lärosätets budgetkommitté bestående av rektor, förvaltningschef, administrativ chef, controller och ekonomiansvarig. 
 • För att erbjuda de studerande en vetenskaplig och professionsinriktad miljö säkerställs att lärosätet har en stabil och ändamålsenlig infrastruktur. Denna infrastruktur består av fysiska, administrativa, tekniska och finansiella resurser samt personal- och forskningsresurser som säkrar långsiktig stabilitet och kontinuitet i verksamheten.

Mål

Lärosätet ska säkerställa att studenterna informeras om det stöd som erbjuds dem.

Hur vi åstadkommer det

 • Samlad information om läranderesurser och studentstöd finns publicerad på Naprapathögskolans lärplattform, synligt för de studerande.
 • Ändamålsenliga stödåtgärder och handlingsplaner erbjuds de studenter som påbörjar utbildningen för att kunna genomföra och lyckas med sina studier. Vid antagning till studierna introduceras de studerande om vilka resurser och stödåtgärder som finns tillgängliga under sk. ”Introduktionsveckan”.

Mål

Lärosätet ska tillhandahålla fysiska resurser såsom bibliotek, studieplatser och IT-infrastruktur till de studerande.

Hur vi åstadkommer det

 • All undervisning, såväl campusförlagd som klinisk undervisning, bedrivs i funktionella lärandemiljöer, med tillgång till ändamålsenliga lokaler och undervisningsmaterial samt adekvat teknisk infrastruktur. 
 • Den fysiska ​​utbildningsmiljön erbjuder goda möjligheter till studieplatser såväl arbetet i grupp som självständigt.
 • Vid Naprapathögskolan finns ett mindre referensbibliotek. De studerande har också möjlighet att nyttja det närbelägna universitetsbiblioteket vid Karolinska Institutet, KIB, Sveriges största medicinska bibliotek. Lärosätets målsättning är att knyta avtal med extern aktör för att på så sätt ge våra studenter möjlighet att självständigt söka och få tillgång till kurslitteratur och vetenskapliga artiklar i relevanta databaser. Diskussioner har förts med bland annat Kortex, Ebook Central samt Ebsco under det gångna läsåret men inga avtal har ännu tecknats.
 • Naprapathögskolan har en stabil, ändamålsenlig och skalbar IT-miljö som nyttjas effektivt och bidrar till kvalitet, flexibilitet och tillgänglighet i verksamheten. IT-miljö utgör stöd för campusförlagd och verksamhetsförlagd undervisning samt distansundervisning. Naprapathögskolan har även resurser för hybridundervisning dvs att studenter tar del av undervisningsmoment både genom läraktiviteter digitalt på distans och fysiskt på campus. Undervisningen kan bedrivas både synkront med studenter online och på campus vid samma tillfälle och asynkront, tex. genom att streamade föreläsningar, seminarier och datorlaborationer tillgängliggörs för studenter på lärplattformen.

Mål

Lärosätet ska tillhandahålla mänskliga resurser i form av handledare, studievägledare och andra rådgivare/stödpersonal till de studerande.

Hur vi åstadkommer det

 • Naprapathögskolan säkerställer att de studerande stöttas av kompetent personal:
  • Årskursansvariga studierektorer finns tillgängliga för att stötta de studerande samt ge individuell studievägledning genom hela studietiden.
  • Utbildningssamordnare stöttar de studerande genom studiesamordning såsom exempelvis närvarohantering, betygsutdrag och rapportering av studieresultat till Centrala studiestödsnämnden (CSN).
  • Utbildningsinformatör finns tillgänglig för ändamålsenlig och säker hantering av intressenter till utbildningsprogrammet och antagningsprocessen. 
  • Administrativ personal finns tillgänglig för att kunna stötta de studerande när det gäller vardagliga frågor om undervisningen och utbildningsmiljön. 
  • Kliniska lärare undervisar både inom campusförlagd utbildning och inom Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), vilket främjar god integrering av teori, praktik och klinik för de studerande.
  • Kliniska handledare är kliniskt yrkesverksamma legitimerade naprapater som stöttar de studerande i det patientnära arbetet inom ramen för VFU.
  • Akademiska handledare bistår de studerandes lärande under examensarbetet i årskurs 4. Majoriteten av handledarna är disputerade och bedriver forskning.
  • Specialpedagog finns knuten till arbetsgrupp som tillgänglighet och allmänna samt specifika stödåtgärder. 
 • För studenter som önskar psykologstöd finns möjlighet till samtalsterapi online via Mindler. Kostnaden för denna tjänst ersätts av Naprapathögskolan upp till högkostnadsskyddet.

Mål

Lärosätet ska vid fördelning, planering och tillhandahållande av läranderesurser och studentstöd beakta behoven hos en heterogen studentpopulation samt främja studentcentrerat lärande.

Hur vi åstadkommer det

 • Naprapathögskolans grundpolicy är att läranderesurser och studentstöd individanpassas i möjligaste mån för att uppfylla den studerandes behov.
 • Individuell studieplanering med årskursansvarig studierektor och utbildningssamordnare tillhandahålls för de studerande som önskar studera på deltid.
 • Specifika stödåtgärder tillhandahålls för studerande med varaktig funktionsnedsättning. Naprapathögskolan har en särskild arbetsgrupp bestående av specialpedagog, studentkårens ordförande och studierektorer för att kvalitetssäkra stödåtgärder inom området.
 • Individanpassat program, HEP (Högskola med Elitidrottsanpassat Program), finns för att stödja studenter med ambitioner inom elitidrott och i syfte hjälpa dem balansera sin idrottskarriär med sina studier.

ESG 1.7 Informationshantering

STANDARD: Lärosätena säkerställer att de samlar in, analyserar och använder relevant information för en effektiv styrning av sina utbildningar och övriga aktiviteter.

Mål

Lärosätet ska säkerställa effektiva processer för att samla in, analysera och använda relevant information om utbildningen och övriga aktiviteter inom ramen för det interna kvalitetssäkringssystemet.

Hur vi åstadkommer det

 • Naprapathögskolan interna kvalitetssystem beskriver olika processer och aktiviteter som används för att upprätthålla och utveckla kvaliteten inom verksamheten. Det inkluderar också ansvarsfördelning och rutiner för uppföljning, vilket bidrar till verksamhetens långsiktiga kvalitetsutveckling.
 • Kvalitetssystemet innefattar utbildnings-, klinik- och forskningsverksamheten. Arbetet bygger på ett sammanhållet system som utgår från en cyklisk fyrstegsmodell “Plan-Do-Check-Adjust” (PDCA), som syftar till kontinuerligt, systematiskt förbättringsarbete genom små modifieringar av aktiviteter snarare än radikala förändringar av processer.
 • Uppföljning och återkoppling av genomförda åtgärder analyseras för att utvärdera att resultaten uppfyller uppsatta kvalitetsmål och förväntningar. Detta inkluderar att samla in och analysera data från olika källor.

Mål

Utbildningen och övriga aktiviteter inom ramen för det interna kvalitetssäkringssystemet.

Hur vi åstadkommer det

 • Kvalitetssystemet innefattar utbildnings-, klinik- och forskningsverksamheten. Arbetet bygger på ett sammanhållet system som utgår från en cyklisk fyrstegsmodell “Plan-Do-Check-Adjust” (PDCA), som syftar till kontinuerligt, systematiskt förbättringsarbete genom små modifieringar av aktiviteter snarare än radikala förändringar av processer.
 • Uppföljning och återkoppling av genomförda åtgärder analyseras för att utvärdera att resultaten uppfyller uppsatta kvalitetsmål och förväntningar. Detta inkluderar att samla in och analysera data från olika källor.

Mål

Hantering av data såsom nyckeltal, studentpopulationens profil, mått på studenternas progression, resultat, avhopp, studentnöjdhet gällande utbildningen, tillgängliga läranderesurser och studentstöd samt karriärvägar för utexaminerad säkerställes. 

Hur vi åstadkommer det

 • I kvalitetssäkrande syfte samlar Naprapathögskolan in och analyserar följande nyckeltal: 
  • Söktryck: Antal ansökningar till utbildningsprogrammet, samt antal studenter som påbörjar utbildningen analyseras. Data analyseras utifrån sökandes land, ålder, kön och betyg. Även antal inskrivna studenter, tre veckor efter terminsstart analyseras. 
  • Genomströmning: Analys av antal studieuppehåll- av studieavbrottsärenden samt återgång till studier genomförs årligen. Data analyseras utifrån reella tal men också utifrån orsak och bakomliggande faktorer, vilket kan leda till att lämpliga åtgärder vidtas gällande utbildningens innehåll, utformning och genomförande. Detta lyfts och diskuteras i såväl kollegium samt i de beredande och beslutande nämnderna och kommittéerna där studentinflytandet är av stor vikt. Insamlad data ligger till grund för statistik gällande examensfrekvens (nominell studietid plus tre år) och medianstudietid
  • Prestationsgrad: Analys av studenternas progression samt resultat från examinationer och prestationer genomförs kursvis på läsårsbasis.
 • För att säkerställa kvaliteten och utvecklingen av utbildningsprogrammet utförs följande longitudinella uppföljningar: 
  • Programvärderingsenkät: De studerande ges tillfälle att framföra sina erfarenheter och synpunkter av utbildningen efter varje avslutat läsår. 
  • Examensenkät: De studerande ges tillfälle att framföra sina erfarenheter och synpunkter av utbildningen efter avslutat program. Områden som prioriteras i examensenkäten är studenternas syn och nöjdhet på programmet som helhet samt utifrån särskilda aspekter såsom progression inom programmet, studenternas förberedelse för arbetslivet, studentinflytande, tillgängliga läranderesurser,  studentstöd, eventuella risker för diskriminering samt internationalisering, hållbar utveckling och jämställdhet.
  • Kvalitetsdialog: Utöver examensenkätdata diskuteras resultaten i fokusgrupper bestående av studentrepresentanter, ämnesföreträdare för huvudområdet naprapati och pedagogisk ledare för att möjliggöra djuplodande analyser.
 • Som enda utbildare för Naprapater i Sverige och Norge har Naprapathögskolan god kontakt med sina alumner. Denna kontakt sker direkt genom de lärare, handledare och forskare som lärosätet samarbetar med samt genom arbetsmarknadsdagar på Naprapathögskolan och dialog med tidigare studenter i alumniforum på Facebook och LinkedIn. Kontakt sker också via de nordiska yrkesförbunden för naprapater samt genom forskningsprojekt, näringslivssamverkan och politiskt arbete. Lärosätet anlitar även alumner från hela norden att medverka vid de utbildningsmässor som årligen hålls i både Sverige och Norge.

ESG 1.8 Information till allmänheten

STANDARD: Lärosätena publicerar information om den egna verksamheten, inklusive utbildningarna, som är tydlig, korrekt, objektiv, uppdaterad och lättillgänglig.

Mål

Lärosätet publicerar information om den egna verksamheten, inklusive utbildningarna, som är tydlig, korrekt, objektiv, uppdaterad och lättillgänglig.

Hur vi åstadkommer det

 • Naprapathögskolans använder en mängd olika informationskanaler för att kommunicera saklig, korrekt och inspirerande information om utbildningsprogrammet samt verksamheten vid klinik och lärosäte. 
  • Webbplats: Naprapathögskolans officiella webbplats är navet för information. Den innehåller  information om naprapati, utbildningsprogrammet, forskning, samt evenemang. På Naprapathögskolan kliniks webbplats finns kortfattad information till allmänheten om vanliga besvär som naprapaten behandlar och rehabiliterar. På webben finns även information för naprapater med utbildning från länder utanför EU/EES om det kunskapsprov för att erhålla legitimation i Sverige, som Naprapathögskolan anordnar på uppdrag av Socialstyrelsens. Där publiceras även regelbundna blogginlägg från rektor och studenter vid lärosätet.
  • Sociala medier: Används för att dela nyheter, evenemang, prestationer, och skapa engagemang bland nuvarande och framtida studenter samt allmänheten.
  • E-post: En primär kanal för att skicka ut information samt nyhetsbrev till intressenter av utbildningsprogrammet samt patienter vid Naprapathögskolans klinik. 
  • Tryckt material: Broschyrer, utbildningskataloger och annat tryckt material används för att marknadsföra utbildningsprogrammet samt olika kurser och evenemang.
  • Evenemang och föreläsningar: Naprapathögskolan arrangerar olika föreläsningar, seminarier och workshops för att informera och utbilda studenter och allmänheten.
 • Marknadschef, i samarbete med utbildningsinformatör och programledningen, säkerställer att informationen är anpassad för den specifika målgruppen och hålls aktuell.

Mål

Information om lärosätets verksamhet är användbar för presumtiva och nuvarande studenter liksom för utexaminerade, övriga intressenter och allmänheten.

Hur vi åstadkommer det

 • För presumtiva studenter finns information på Naprapathögskolans hemsida samt sociala medier såsom Facebook, Instagram och X gällande ansökningsprocessen, öppet hus och möjlighet till studiebesök. Naprapathögskolan besöker årligen flertalet utbildningsmässor i såväl Sverige som Norge för att sprida information och kunskap om naprapati som utbildning och yrke.
 • För inskrivna studenter har Naprapathögskolan välutvecklade processer och rutiner för kommunikation av verksamheten och de beslut som fattas. Administrativa rutiner samt regler och bestämmelser som fastställer förhållandet mellan de studerande och lärosätet beskrivs utförligt i dokumentet “Studiehandbok – Policy och riktlinjer för studerande vid Naprapathögskolan.” Handboken utgör en sammanställning av information, regler och bestämmelser för samtliga inskrivna studenter och är utformad för att informera samt stötta planeringen och genomförandet av studier vid naprapatprogrammet. Handboken uppdateras löpande och publiceras på lärplattformen. 
 • Information till övriga intressenter och allmänheten tillgängliggörs dels via hemsidan och sociala medier samt dels via återkommande evenemang som exempelvis Naprapatins dag som syftar till att sprida kunskap och information om naprapati till det omgivande samhället.

Mål

Av lärosätets information framgår vilken utbildning som erbjuds, förkunskapskrav och eventuella urvalskriterier, lärandemål, och vilken examina som utbildningen leder till, samt vilka undervisnings-, lärande- och bedömningsformer som används.

Hur vi åstadkommer det

 • På Naprapathögskolans hemsida finns utförlig information om programmet och hur man söker till programmet. Informationen innefattar aktuella utbildningsmässor som Naprapathögskolan deltar vid, ansökningsförfarande inklusive behörighet och urval, studiemedel och avgifter, möjlighet till förberedande kurser samt tillgodoräknande av studieresultat. Informationen innehåller även en summering av utbildningsplan, där utbildningsmål, en beskrivning av programmets ämnesområden, undervisnings- och läraktiviteter samt examinationer presenteras.

Mål

Lärosätet tillhandahåller även information om prestationsgrad samt om lärandemöjligheter tillgängliga för studenterna, liksom information om arbetsmarknaden för utexaminerade.

Hur vi åstadkommer det

 • På Naprapathögskolans webbplats presenteras information om utbildningsprogrammet samlad i Utbildningsplanen, vilket ger en sammanfattning av de varierande lärandemöjligheter som programmet erbjuder.
 • Naprapathögskolan anordnar regelbundna arbetsmarknadsdagar där naprapatkliniker besöker lärosätet för att presentera sina verksamheter och för att rekrytera snart examinerade naprapater. Denna form av arbetslivssamverkan skapar många gånger konkreta avtryck för de studerande genom att öppna upp för olika kontakter och karriärmöjligheter.

ESG 1.9 Kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning av utbildningen

STANDARD: Lärosätena följer kontinuerligt upp och granskar regelbundet utbildningarna för att säkerställa att studenterna uppnår uppsatta mål och att utbildningarna motsvarar studenternas och samhällets behov. Granskningarna leder till kontinuerlig förbättring av utbildningarna. Åtgärder som planeras eller genomförs till följd av en granskning kommuniceras till samtliga berörda.

Mål

Lärosätet ska genomföra regelbunden uppföljning, granskning och revidering av utbildningen för att säkerställa att utbudet förblir ändamålsenligt och för att skapa en främjande och effektiv lärandemiljö för studenterna.

Hur vi åstadkommer det

 • Naprapathögskolans verksamhet och utbildningsprogram bedrivs utifrån principen om kontinuerlig utveckling och förbättring i syfte att förbättra de studerandes lärandemiljö.
 • Kvalitetsarbetet omfattar strukturer, processer och rutiner för att säkerställa att hög kvalitet uppnås i utbildningen, att tillgängliga resurser nyttjas effektivt, att standarder samt nationella, internationella och interna styrdokument såsom lagar, förordningar och riktlinjer följs.  Systemet ska trygga att verksamheten kontinuerligt förbättras och att verksamheten utvecklas i riktning mot lärosätets vision och övergripande verksamhetsmål. Arbetet ska också vara ett stöd i skapandet av förändrings- och förbättringsprocesser samt i arbetet med att kommunicera och följa upp resultat med medarbetare och studenter. 
 • I kvalitetsarbetet inkluderas regelbunden uppföljning och granskning av styrdokument för utbildningen:
  • Utbildningsplanen revideras systematiskt vart femte år, förutsatt att omständigheterna inte kräver annat. I processen involveras lärosätets lärare och student- samt yrkeslivsrepresentanter. Utbildningsnämnden beslutar om fastställande av utbildningsplanen.
  • Kursplaner kvalitetsutvecklas kontinuerlig och betraktas som “levande dokument” för att positionera inriktningen, säkerställa tillgodogörandet av kunskapsutvecklingen samt tillvarata synpunkter som framkommit via självvärderingar och kursanalyser.

Mål

Lärosätet ska genomföra kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning av utbildningens innehåll i ljuset av den senaste forskningen för säkerställa att utbildningen är uppdaterad.

Hur vi åstadkommer det

 • Utbildningsprogrammet analyseras regelbundet på makro-, meso- och mikronivå inom lärosätets beredande och beslutande organ. Aspekter som särskilt beaktas är utbildningsprogrammets innehåll och omfattning utifrån rådande kunskapsläge såväl inom huvudområdet naprapati som inom pedagogik. 
 • Programkommittén, med lärosätets forsknings- och utvecklingschef (FoU) som ordförande, initierar systematiska genomgångar av rådande evidensläge inom huvudområdet naprapati och manuell medicin baserat på vetenskapliga litteraturöversikter och rapporter kring riktlinjer och rekommendationer för behandling av muskuloskeletala besvär och smärta. Konklusioner från genomgångarna utgör sedan underlag för revideringar av naprapatprogrammets innehåll och omfattning med avseende på exempelvis bredd och djup, diagnostik, behandlingsinterventioner, förklaringsmodeller samt pedagogik.

Mål

Lärosätet ska genomföra kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning av utbildningen utifrån studenternas arbetsinsats, progression och slutförande av studierna samt hur ändamålsenliga sätten är att bedöma studenterna.

Hur vi åstadkommer det

 • Naprapathögskolan interna kvalitetsarbete inkluderar systematiska utvärderingar av de studerandes arbetsinsats, progression samt examensfrekvens. 
 • I kvalitetsutvecklande syfte utvärderar Naprapathögskolan kontinuerligt hur ändamålsenliga examinationsmetoderna är. Arbetet inkluderar standardiserade examinationer för att bedöma förmågor och färdigheter.

Mål

Lärosätet ska genomföra kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning av utbildningens lärandemiljö samt studentstöd samt deras ändamålsenlighet i förhållande till utbildningen.

Hur vi åstadkommer det

 • För att säkerställa kvaliteten och utvecklingen av utbildningsprogrammet utförs longitudinella uppföljningar utifrån lärares och studenters upplevelser och erfarenhet av utbildnings- och lärandemiljön.
 • Läsåret 2022-23 implementerades en reviderad examensenkät vilket möjliggör en mer djuplodande genomlysning av de studerandes upplevelse av programmet. Enkäten utökades på såväl bredd som djup och inkluderar områden såsom studentstöd, konstruktiv länkning, upplevd progression, forskningsanknytning, studentinflytande och förberedelser inför kommande yrkesliv. En fördjupning av frågor kring likabehandling, jämställdhet samt möjligheten att främja hållbar utveckling har också genomförts.

Mål

Lärosätet ska genomföra kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning av utbildningen utifrån studenternas förväntningar, behov och nöjdhet samt i relation till samhällets föränderliga behov.

Hur vi åstadkommer det

 • Naprapathögskolan genomför regelbundna utvärderingar av utbildningsprogrammet som helhet samt de ingående kurserna, utifrån de studerandes syn och erfarenheter.
 • Utvärderingar och enkäter inkluderar studenternas nöjdhet av kurser och utbildningen som helhet samt om de skulle rekommendera naprapatutbildningen. Enkäterna inkluderar även frågor hur väl förberedd de studerande känner sig inför sitt framtida yrkesliv.
 • Sedan 2022 har Naprapathögskolan implementerat  avnämarenkät för att kvalitetssäkra att utbildningen uppfyller de kompetenskrav som ställs av arbetsmarknaden. Enkäten har arbetats fram i samverkan med yrkesförbund i syfte att undersöka arbetsgivares syn på centrala kompetenser och anställningsbarhet hos examinerade naprapater för att kunna möta förändringar inom arbetslivet och det omgivande samhället.