Naprapathögskolan logo

Personuppgiftspolicy för Naprapathögskolan

Reviderad 2020-05-15

Denna dag, 2018-05-01, har följande policy för behandling av personuppgifter upprättats för Skandinaviska Naprapathögskolan AB (”Naprapathögskolan”).

I KORTHET

KORT OM KAKOR OCH MARKNADSFÖRING

Naprapathögskolans webbplats använder kakor. Den information du som besökare, student eller patient tillhandahåller kommer att användas i marknadsföringssyfte för Naprapathögskolan och Naprapathögskolans klinik. Du godkänner marknadsföring samt bruket av kakor genom att klicka OK på vår kak-banner eller fortsätta att använda vår webbplats.

Naprapathögskolan använder sig av tredjepartleverantörer såsom Google och Facebook för marknadsföring, remarketing, tracking, avancerad matchning samt skapande av nya målgrupper.

Mer om detta samt all vår övriga personuppgiftshantering hittar du under respektive rubrik i vår personuppgiftspolicy.

SYFTE

Syfte

Naprapathögskolan värnar om din integritet. Oavsett om du är blivande, nuvarande eller före detta student, patient eller anställd vid högskolan ska du kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn.

Naprapathögskolans hantering av dina personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016) (”GDPR”) samt Patientdatalagen (2008:355). Det innebär bland annat att Naprapathögskolan inte behandlar dina personuppgifter i större utsträckning än vad som är nödvändigt utifrån de ändamål som ryms inom vår utbildningsverksamhet, kliniska verksamhet eller i andra än nedan angivna syften.

BAKGRUND

Bakgrund

För att vi ska kunna erbjuda våra utbildnings- och kliniktjänster samt bedriva forskning och utveckling behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar och regler samt genomföra forskning samt kund- och marknadsanalyser.

Det är viktigt för oss att du förstår och känner dig trygg i den personuppgiftshantering vi företar. Den här personuppgiftspolicy syftar till att informera dig om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varför och hur vi behandlar dem, vilka rättigheter du har och vilket ansvar vi har för dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

RIKTLINJER

RIKTLINJER

Alla upplysningar som direkt eller indirekt kan knytas till dig som fysisk person anses utgöra personuppgifter. Personuppgifter består av exempelvis:

 • namn
 • personnummer
 • e-postadresser
 • telefonnummer
 • handlingar såsom betyg, CV, intyg
 • adressuppgifter
 • information om hälsotillstånd.

Vi samlar in personuppgifter vid särskilda tillfällen i syfte för exempelvis marknadskommunikation, produktinformation och kundkommunikation. Exempel på när vi samlar in personuppgifter är när du:

 • bokar en behandling vår klinik
 • söker till någon av våra utbildning
 • anmäler dig till en kurs eller ett event
 • gör en intresseanmälan eller registrerar dig för nyhetsbrev eller informationsutskick
 • använder något av högskolans IKT-system (informations- och kommunikationsteknologi) tex studentwebb, e-post eller dokumenthantering.

Vi behandlar angivna personuppgifter genom att skicka in dem i integrerade system och vi sparar personuppgifter i våra system för marknadsanalys.

Vidare behandlas information om hur du använder våra webbplatser. Vi spårar din webbaktivitet och kan komma att använda den i marknadssyfte. Vi utför även automatisk profilering baserat på webbaktivitet och din profil kan användas i marknadssyfte.

PERSONUPPGIFTSANSVAR

PERSONUPPGIFTSANSVAR

REGISTER ÖVER BEHANDLING

Skandinaviska Naprapathögskolan AB (“Naprapathögskolan”), organisationsnummer 556056-9880, är personuppgiftsansvarig. Företaget har sitt säte och kontor på Kräftriket 23 A, 114 19 Stockholm. Vår webbsida är https://naprapathogskolan.se/. Naprapathögskolan nås på telefonnummer 08-16 01 20 eller e-post info@nph.se och Naprapathögskolans klinik nås på telefonnummer 08-31 19 19 eller e-post klinik@nph.se.

Naprapathögskolan är inte gemensamt personuppgiftsansvarig med annat företag/annan organisation. Naprapathögskolan saknar företrädare och dataskyddsombud.

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER, ÄNDAMÅLET, RÄTTSLIG GRUND OCH LAGRINGSTIDER

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER, ÄNDAMÅLET, RÄTTSLIG GRUND OCH LAGRINGSTIDER

Vi behandlar olika kategorier av personuppgifter med olika ändamål och rättsliga grunder. Därutöver skiljer sig lagringstiderna beroende på i vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter. Nedan presenteras de olika kategorierna av personuppgiftsbehandlingar var för sig.

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING NÄR DU BESÖKER NÅGON AV VÅRA KLINIKER SOM PATIENT

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING NÄR DU BESÖKER NÅGON AV VÅRA KLINIKER SOM PATIENT

Vilket ändamål har vi?

Naprapathögskolan är registrerad vårdgivare och tillämpar Patientdatalagen (PDL)(2008:355). Enligt PDL måste du som patient identifiera dig för att vi ska kunna behandla dig och vi är skyldiga att föra journal på dina behandlingar. Första gången du besöker oss behöver du också visa legitimation.

Vilka personuppgifter behandlas?

 • Personnummer
 • För- och efternamn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Hälsodata i din journal

Naprapathögskolan tillämpar sammanhållen journalföring vilket betyder att alla studenter, handledare, kliniska lärare och administrativ personal som tjänstgör vid någon av högskolans kliniker, vid behov, kan ta del av din journal. Enligt Patientdatalagen har du rätt att ta del av din journal. Menprövning av journal görs alltid av handledare, klinisk lärare eller klinikchef innan utlämnandet. Vanliga exempel är om du ska söka en annan terapeut eller läkarvård. Du har rätt att göra tillägg till din journal om du anser att något är felaktigt. Du har dock ingen rätt att ändra redan skriven journal. Meddela oss om du behöver göra ändringar i dina kontaktuppgifter.

Naprapathögskolans klinik använder Clinicbuddy som leverantör av journalsystem och för att samla in hälsodata. Samtliga formulär är direkt kopplade till din journal. Du skickar informationen via en krypterad anslutning (https) och den går direkt till Clinicbuddy och deras databaser. Leverantören lyder under gällande lagar för GDPR, PUL, patientjournallag och patientdatalag. Dessa lagar innebär ett skyddsnät i hantering av din hälsodata och vi känner oss trygga i deras hantering. Ifall du vill ha mer tekniska detaljer kring exakta protokoll som är implementerade behöver vi vidarebefordra din fråga till någon någon av Clinicbuddys tekniker.

Hur samlar vi in uppgifterna?

Uppgifter lämnas av dig i samband med din bokning och kompletteras med uppgifter från folkbokföringsregistret samt den data du själv tillhandahåller i mötet med din terapeut.

Hur använder vi uppgifterna?

 • För att kunna ge dig trygg och effektiv vård.

Mer information hur ett besök på Naprapathögskolans klinik går till hittar du på vår webbplats https://naprapathogskolan.se/klinik/infor-ditt-besok/

Rättslig grund

Vi har en rättslig förpliktelse att följa i form av Patientdatalagen (2008:355). Dataskyddsförordningen är inte tillämplig när det gäller behandling av personuppgifter för journalföring.

Lagringstider

Med stöd av patientdatalagen så får vi inte radera din journal förrän tio år har passerat sedan journalen användes senast.

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING NÄR DU ANSÖKER ELLER ANMÄLER DIG TILL EN UTBILDNING ELLER KURS

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING NÄR DU ANSÖKER ELLER ANMÄLER DIG TILL EN UTBILDNING ELLER KURS

Vilket ändamål har vi?

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna hantera din ansökan/anmälan och fatta ett antagningsbeslut samt kunna kommunicera med dig angående den sökta utbildningen.

För de fall där läkarintyg eller motsvarande krävs, t.ex. på grund av att du behöver särskilt pedagogiskt stöd i undervisningen behandlar vi även s.k. känsliga uppgifter om dig. Detta görs för att vi ska kunna handlägga din ansökan/anmälan.

Vilka personuppgifter behandlas?

 • Personnummer
 • För- och efternamn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Ansökningshandlingar i form av CV, betyg, intyg, personligt brev samt övrig information som krävs i enlighet med ansökan/anmälan.
 • Information om huruvida du blev antagen eller inte

Hur samlar vi in uppgifterna?

Samtliga uppgifter tillhandahålls av dig i samband med ansökan/anmälan och kompletteras med uppgifter om behörighet, meritpoäng, urvalsvärde och antagningsstatus från antagningsprocessen.

Hur använder vi uppgifterna?

 • Ansökningshandlingarna bedöms i högskolans antagningsnämnd för att avgöra om du uppfyller behörighetskraven för den av dig sökta utbildningen. I samband med bedömningen tilldelas den sökande ett värde som grund för urval. Denna behandling sker manuellt av handläggare på Naprapathögskolan. Om du anmäler dig till en kurs tilldelas din anmälan inte något urvalspoäng.
 • Meddela dig om du har blivit antagen eller inte, samt kontakta dig för eventuella kompletteringar av ansökningshandlingarna.
 • Om du blir antagen behöver vi även skicka ut studierelaterad information till dig.
 • Utlämning till samverkande myndigheter, t.ex. CSN, Lånekassen, Kela, Socialstyrelsen eller SCB (vid begäran av statistikunderlag).
 • I bedrivandet av vår utbildningsverksamhet anlitas IT-underleverantörer i och utanför Sverige, vilka genom utförandet av tjänster avseende webbsida, lagring och IT-miljö behandlar dina personuppgifter. Vi har skriftliga biträdesavtal med samtliga biträden i enlighet med GDPR, och säkerställer därigenom en god säkerhetsnivå för dina uppgifter. Dina uppgifter behandlas endast av biträden som finns inom det europeiska samarbetsområdet (”EU/EES”).
 • Dina uppgifter kan delas med bolag inom koncernen.
 • Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till någon annan tredje part, om vi inte har en skyldighet enligt lag eller domstolsbeslut att göra så eller om det krävs för att uppfylla avtal med dig eller om det är i ditt intresse.
 • Dina uppgifter kommer aldrig att säljas, eller överföras vidare för direktmarknadsföring av tredje part. De kommer inte heller att överföras till land utanför EU/EES.

Rättslig grund

Det är i den sökandes intresse att uppgifterna behandlas och den behandling som sker är nödvändig för att vi ska kunna fatta ett antagningsbeslut och ingå avtal om att bereda den sökande tillträde till den aktuella utbildningen. Behandling är även nödvändig för att Naprapathögskolan ska kunna uppfylla den rättsliga förpliktelse som bokföringsskyldigheten innebär och som anges i bokföringslagen.

Lagringstider

Oavsett om du blir antagen till en utbildning eller inte kommer vi att spara dina ansökningsuppgifter. Detta gör vi eftersom vi måste bevara dokumentation kring antagningsprocessen och kunna visa upp hur ärenden handläggs, t.ex. i samband med förfrågan från tillsynsmyndighet eller om den sökande vill begära anstånd. Det är också i den sökandes intresse att uppgifterna bevaras då de kan ge meritpoäng i en framtida ansökan.

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING UNDER OCH EFTER DIN UTBILDNING ELLER KURS

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING UNDER OCH EFTER DIN UTBILDNING ELLER KURS

Vilket ändamål har vi?

Kunna administrera dina studier och betyg samt kunna utfärda examensbevis, utbildningsbevis, diplom eller licenser efter avslutad utbildning eller kurs.

Vilka personuppgifter behandlas?

 • Personnummer
 • För- och efternamn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Kontouppgifter för de IT-system som används inom utbildningen samt för att ge tillträde till högskolans nätverk
 • Hälsodata från den screening som genomförs inför vissa praktiska utbildningsmoment
 • Omdömen och resultat på examinerande moment
 • Uppgifter som du själv tillhandahåller i din korrespondens med högskolans personal.

Hur samlar vi in uppgifterna?

Samtliga uppgifter tillhandahålls av dig i samband med ansökan/anmälan eller i din korrespondens med högskolans personal. Uppgifterna kompletteras med uppgifter från högskolans personal, lärare och examinatorer.

Hur använder vi uppgifterna?

 • Kunna kommunicera kurs- och utbildningsrelaterad information till dig.
 • Dina uppgifter sparas i vår databas.
 • I bedrivandet av vår utbildningsverksamhet anlitas IT-underleverantörer i och utanför Sverige (men inom EU/EES), vilka genom utförandet av tjänster avseende webb, lagring och IT-miljö behandlar dina personuppgifter. Vi har skriftliga biträdesavtal med samtliga biträden i enlighet med GDPR, och säkerställer därigenom en god säkerhetsnivå för dina uppgifter.
 • Vår personal samt de lärare och annan utbildningspersonal Naprapathögskolan anlitar genom konsult- och underleverantörsavtal behöver tillgång till dina uppgifter för att uppfylla ändamålet.
 • Utlämning till samverkande myndigheter, t.ex. Socialstyrelsen, CSN, Lånekassen, Kela samt SCB (vid begäran av statistikunderlag).
 • Utlämning till Naprapathögskolans studentkår (e-post) samt berörda branschorganisationer, t.ex. Europe Active (kontaktuppgifter), EREPS (kontaktuppgifter), Branschrådet Svensk Massage (kontaktuppgifter) samt de Nordiska yrkesförbunden för naprapater (personnummer samt kontaktuppgifter); Svenska Naprapatförbundet, Norges naprapatförbund samt Finska Naprapatförbundet.
 • Dina uppgifter kan delas med bolag inom koncernen.
 • Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till någon annan tredje part, om vi inte har en skyldighet enligt lag eller domstolsbeslut att göra så eller om det krävs för att uppfylla vårt avtal med dig eller om det är i ditt intresse.
 • Dina uppgifter kommer aldrig att säljas, eller överföras, vidare för direktmarknadsföring av tredje part. De kommer inte heller att överföras till land utanför EU/EES.

Rättslig grund

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla avtal om tillhandahållande av utbildnings- och kursverksamhet. Det är också i ditt intresse att personuppgifterna behandlas och en nödvändighet för att kunna administrera din utbildning eller kurs med avseende på schemaläggning, betyg, examensbevis/utbildningsbevis och annan dokumentation. I ditt intresse är även att information om examen och/eller licensgrundande utbildning tillhandahålls berörda branschorganisationer.

Behandling är även nödvändig för att Naprapathögskolan ska kunna uppfylla den rättsliga förpliktelse som bokföringsskyldigheten innebär och som anges i bokföringslagen samt kunna tillhandahålla information om examinerade studenter till berörda myndigheter som t.ex. Socialstyrelsen, SCB och CSN.

Lagringstider

För att möjliggöra för dig att efter avslutad utbildning eller kurs kunna begära ut intyg, betyg eller annan information om dina genomförda studier, bevarar vi dina personuppgifter. Då ingen annan juridisk person än Naprapathögskolan ansvarar för att hålla information om de som genomgått utbildning vid högskolan gör vi bedömningen att det är i de studerandes intresse att lagra information om resultat från utbildningen. Informationen lagras även för att kunna tillhandahålla berörda myndigheter det underlag som krävs för exempelvis beslut om tillträde till legitimationspraktik samt utfärdande av legitimation.

ÖVRIG BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER FÖR BÅDE PATIENTER OCH STUDENTER

ÖVRIG BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER FÖR BÅDE PATIENTER OCH STUDENTER

Vilket ändamål har vi?

Kvalitetssäkra vår utbildningsverksamhet, kursverksamhet och kliniska verksamhet, informera studenter och patienter om eventuella förändringar i de tjänster vi erbjuder erbjuder samt kommunicera övriga nyheter. Möjlighet att ställa faktura för den utbildning eller behandling du genomgått samt för bokföring och redovisning av densamma.

Vilka personuppgifter behandlas?

 • Personnummer (i de fall informationen ska ligga till grund för fakturering)
 • För- och efternamn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Faktureringsadress
 • Vilken behandling, utbildning eller kurs du genomgått

Hur samlar vi in uppgifterna?

Samtliga uppgifter kommer från folkbokföringsregistret eller den information du själv lämnat när du bokade behandling, eller ansökte/anmälde dig till en kurs eller utbildning.

Hur använder vi uppgifterna?

 • Naprapathögskolan använder dina uppgifter för att kunna kontakta dig angående deltagande i enkäter och undersökningar med avseende på din utbildning eller behandling.
 • Kontakta dig via e-post med information om din behandling, utbildning, priser, öppettider, kommande eveneman samt andra nyheter.
 • För att kunna fakturera och sköta vår löpande bokföring.
 • Vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer (personuppgiftsbiträden). Vi har skriftliga biträdesavtal med samtliga biträden i enlighet med GDPR, och säkerställer därigenom en god säkerhetsnivå för dina uppgifter.
 • Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till någon annan tredje part, om vi inte har en fullmakt eller skyldighet enligt lag eller domstolsbeslut att göra så.
 • Dina uppgifter kommer aldrig att säljas, eller överföras, vidare för direktmarknadsföring av tredje part.

Rättslig grund

Den personuppgiftsbehandling som sker för att möjliggöra våra bokföringsförpliktelser behandlas i upp till sju år efter räkenskapsårets slut. Vi har således en skyldighet enligt lag att behandla dina personuppgifter under denna tid. Naprapathögskolan stödjer även personuppgiftsbehandlingen på en intresseavvägning där vi bedömer att vi har berättigade intressen av kvalitetskontroll, statistikföring och undersökningsunderlag för att ha möjlighet att erbjuda bra utbildnings- och klinisk verksamhet.

Vidare bedömer vi att du, genom att vara en del av verksamheten, antingen som student eller patient, är intresserad av att motta information om priser och öppettider, kommande evenemang, andra utbildningar samt andra nyheter om verksamheten, varför vi bedömer att vi har ett berättigat intresse av att tillhandahålla dig denna information. Naprapathögskolan har efter noggrant övervägande funnit att dina intressen eller grundläggande rättigheter eller friheter i sammanhanget inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, varför Naprapathögskolan kan stödja behandling på ovan berättigade intressen.

Lagringstider

Vi kommer att lagra dina Personuppgifter under den tid som är nödvändig för att uppfylla syftena i denna Personuppgiftspolicy. Därefter bedömer vi att vi inte längre har något intresse av att behandla dina uppgifter för det ifrågavarande ändamålet.

För det fall du inte önskar motta enkäter, information eller marknadsföring kan du när som helst motsätta dig detta. Gäller det utbildning och/eller kurser hör du av dig till info@nph.se eller följer den länk som återfinns i varje e-postutskick. Gäller det någon av våra kliniker hör du av dig till klinik@nph.se eller följer den länk som återfinns i varje e-postutskick. Vid händelse av en sådan begäran upphör Naprapathögskolan omedelbart med att behandla dina uppgifter i marknadsföringsändamål.

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING NÄR DU ANMÄLER DIG TILL ETT EVENEMANG

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING NÄR DU ANMÄLER DIG TILL ETT EVENEMANG

Vilket ändamål har vi?

Fullgöra våra förpliktelser i form av att anordna det evenemang du anmält dig till, genomföra enkätundersökningar samt informera om kommande evenemang, kurser, utbildningar och andra nyheter.

Vilka personuppgifter behandlas?

 • För- och efternamn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Information om vilket/vilka evenemang du deltagit på

Hur samlar vi in uppgifterna?

Samtliga uppgifter lämnas av dig i samband med din anmälan.

Hur använder vi uppgifterna?

 • Naprapathögskolan använder dina uppgifter för att kunna anordna evenemanget.
 • Kontakta dig angående evenemanget t.ex. om ändringar eller för att skicka ut övrig information relaterad till eveneanget.
 • Kontakta dig angående deltagande i utbildningsenkät.
 • Kontakta dig med information om kommande evenemang och andra nyheter
 • Dina personuppgifter kan delas med bolag inom koncernen.
 • Vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer (personuppgiftsbiträden). Vi har skriftliga biträdesavtal med samtliga biträden i enlighet med GDPR, och säkerställer därigenom en god säkerhetsnivå för dina uppgifter.
 • Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till någon annan tredje part, om vi inte har en skyldighet enligt lag eller domstolsbeslut att göra så.
 • Dina uppgifter kommer aldrig att säljas, eller överföras, vidare för direktmarknadsföring av tredje part.

Rättslig grund

Naprapathögskolan behandlar dina personuppgifter för att uppfylla det avtal som ingås i samband med din anmälan. Den personuppgiftsbehandling som vidtas därutöver sker med stöd av en intresseavvägning. När du anmäler dig till ett evenemang har du visat ett intresse av våra tjänster, vi tror därför att du även är intresserad av våra kommande evenemang och/eller nyheter kring vår verksamhet varför vi bedömer att vi har ett berättigat intresse av att ta fram underlag för marknadsföring och marknadsföra våra tjänster mot dig. Vidare har vi ett intresse av att ta fram underlag för metod- och affärsutveckling.

Naprapathögskolan har efter noggrant övervägande funnit att dina intressen eller grundläggande rättigheter eller friheter i sammanhanget inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, varför Naprapathögskolan kan stödja en behandling på ovan berättigade intressen.

Lagringstider

Vi kommer att lagra dina Personuppgifter under den tid som är nödvändig för att uppfylla syftena i denna integritetspolicy. Därefter bedömer vi att vi inte längre har något intresse av att behandla dina uppgifter för det ifrågavarande ändamålet.

För det fall du inte önskar motta vår marknadsföring kan du när som helst motsäga dig detta – antingen genom att maila info@nph.se, eller genom att följa den länk som återfinns i varje e-postutskick. Vid händelse av en sådan begäran upphör Naprapathögskolan omedelbart med att behandla dina uppgifter i marknadsföringsändamål.

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING NÄR DU GÖR EN INTRESSEANMÄLAN ELLER PRENUMERERAR PÅ NYHETSBREV

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING NÄR DU GÖR EN INTRESSEANMÄLAN ELLER PRENUMERERAR PÅ NYHETSBREV

Vilket ändamål har vi?

Kunna ge dig den information du efterfrågat och marknadsföra våra tjänster, event och övrigt innehåll.

Vilka personuppgifter behandlas?

 • Namn
 • E-post
 • Information om när och hur du anmält dig till registret

Hur samlar vi in uppgifterna?

Samtliga uppgifter lämnas av dig i samband med din intresseanmälan, prenumeration på nyhetsbrev, då du beställer informationsmaterial eller då du anmäler dig till ett event, en kurs eller ansöker till en utbildning.

Hur använder vi uppgifterna?

 • Uppgifterna används för att skicka direktmarknadsföringsmeddelanden till dig via den e-postadress du har angivit.
 • Uppgifterna används även för remarketing och för att skapa anpassade målgrupper.
 • Dina personuppgifter kan delas med bolag inom koncernen.
 • Vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer (personuppgiftsbiträden). Vi har skriftliga biträdesavtal med samtliga biträden i enlighet med GDPR, och säkerställer därigenom en god säkerhetsnivå för dina uppgifter.
 • Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till någon annan tredje part, om vi inte har en skyldighet enligt lag eller domstolsbeslut att göra så.
 • Dina uppgifter kommer aldrig att säljas, eller överföras, vidare för direktmarknadsföring av tredje part.

Rättslig grund

Dina personuppgifter behandlas för att kunna uppfyllda det avtal som ingås med dig i samband med att du anmäler dig som en prenumerant. För att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser (dvs. skicka ut det nyhetsbrev du har anmält att du vill ha) måste vi behandla dina personuppgifter.

Lagringstider

Vi behandlar dina personuppgifter under den tid du är prenumerant på nyhetsbrevet. Du kan själv när som helst avsluta dina prenumerationer genom att antingen följa den länk som finns i varje nyhetsbrev eller kontakta info@nph.se. När du avslutar din prenumeration upphör vår behandling av dina personuppgifter.

NAPRAPATHÖGSKOLANS PERSONUPPGIFTSBEHANDLING NÄR DU ANVÄNDER NÅGON AV VÅRA WEBBPLATSER

NAPRAPATHÖGSKOLANS PERSONUPPGIFTSBEHANDLING NÄR DU ANVÄNDER NÅGON AV VÅRA WEBBPLATSER

Vilket ändamål har vi?

Tillhandahålla, marknadsföra, utveckla och förbättra våra tjänster.

Vilka personuppgifter behandlas?

 • IP-adress
 • Språkinställning
 • Geografisk placering
 • Information om hur du interagerar med vår webbplats i form av information om hur du når och lämnar tjänsten
 • De personuppgifter du själv tillhandahåller

Hur samlar vi in uppgifterna?

Uppgifterna tillhandahålls av dig själv när du bokar behandling, fyller i formulär och intresseanmälningar samt automatiskt när du besöker vår webbplats genom s.k. cookies vars syfte är att inhämta analysdata och besöksstatistik på webbplatsen.

Hur använder vi uppgifterna?

 • För att kunna förbättra våra tekniska lösningar.
 • I bedrivandet av vår verksamhet anlitas IT-underleverantörer/tredjepartsleverantörer i och utanför Sverige, vilka genom utförandet av tjänster avseende webbsida, lagring och IT-miljö behandlar dina personuppgifter. Vi har skriftliga biträdesavtal med samtliga biträden i enlighet med GDPR, och säkerställer därigenom en god säkerhetsnivå för dina uppgifter.
 • Vi använder tredjepartsleverantörer såsom Google, Facebook och Mailchimp för marknadsföring, remarketing, spårning, avancerad matchning, statistik och trafikmätning på våra webbplatser.

Rättslig grund

Naprapathögskolan har berättigade intressen av att bedriva marknads- och kundanalys, metod- och affärsutveckling samt samla in statistikunderlag. För att uppfylla dessa intressen behöver vi behandla dina personuppgifter enligt ovan. För denna behandling utgör intresseavvägning rättslig grund. Naprapathögskolan har efter noggrant övervägande funnit att dina intressen eller grundläggande rättigheter eller friheter i sammanhanget inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, varför Naprapathögskolan kan stödja en behandling på ovan berättigade intressen.

Naprapathögskolan inhämtar även informerat samtycke för personuppgiftsbehandling då besökare på någon av våra webbplatser godkänner marknadsföring samt bruket av kakor genom att klicka OK på vår kak-banner eller fortsätta att använda webbplatsen.

Lagringstider

Personuppgiftsbehandlingen upphör vanligen när du stänger ner din webbläsare. Således lagras ingen personlig information om dig som besökare. Den information som behandlas efter att du stängt ner din webbläsare utgör inte personuppgifter och kan således inte spåras till dig. Personuppgiftsbehandling med längre lagringstider regleras i vår cookie policy.

NAPRAPATHÖGSKOLANS PERSONUPPGIFTSBEHANDLING NÄR DU ANVÄNDER VÅR STUDENTWEBB

NAPRAPATHÖGSKOLANS PERSONUPPGIFTSBEHANDLING NÄR DU ANVÄNDER VÅR STUDENTWEBB

Vilket ändamål har vi?

Leverera utbildningsinnehåll, medge kommunikation mellan studenter, deltagare och lärare

Vilka personuppgifter behandlas?

 • Namn
 • E-postadress

Hur samlar vi in uppgifterna?

Uppgifterna tillhandahålls automatiskt när du blir antagen till en kurs eller utbildning.

Hur använder vi uppgifterna?

 • I bedrivandet av vår verksamhet anlitas IT-underleverantörer i och utanför Sverige (men inom EU/EES), vilka genom utförandet av tjänster avseende webbsida, lagring och IT-miljö behandlar dina personuppgifter. Vi har skriftliga biträdesavtal med samtliga biträden i enlighet med GDPR, och säkerställer därigenom en god säkerhetsnivå för dina uppgifter.
 • Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till någon annan tredje part, om vi inte har en skyldighet enligt lag eller domstolsbeslut att göra så
 • Dina uppgifter kommer aldrig att säljas, eller överföras, vidare för direktmarknadsföring av tredje part. Dina personuppgifter överförs inte heller till land utanför EU/EES.

Rättslig grund

Naprapathögskolan har berättigade intressen av att bedriva marknads- och kundanalys, metod- och affärsutveckling samt samla in statistikunderlag. För att uppfylla dessa intressen behöver vi behandla dina personuppgifter enligt ovan. För denna behandling utgör intresseavvägning rättslig grund. Naprapathögskolan har efter noggrant övervägande funnit att dina intressen eller grundläggande rättigheter eller friheter i sammanhanget inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, varför Naprapathögskolan kan stödja en behandling på ovan berättigade intressen.

Lagringstider

Dina personuppgifter används för detta ändamål i upp till sex (6) månader efter avslutad kurs eller utbildning, därefter upphör behandlingen. Om dina personuppgifter (namn och e-post) inte behövs för något annat ovan angivet ändamål med längre lagringstid, raderas dem.

NAPRAPATHÖGSKOLANS ANVÄNDNING AV COOKIES

NAPRAPATHÖGSKOLANS ANVÄNDNING AV COOKIES

Cookies (kakor)

Vi använder cookies (kakor) och liknande tekniker för att förbättra din upplevelse hos oss och i marknadsföringssyfte. Vi spårar din webbaktivitet och kan komma att använda den i marknadssyfte. Vi utför även automatisk profilering och avancerad matchning baserat på webbaktivitet samt de personuppgifter du tillhandahåller och din profil kan användas i marknadssyfte. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part såsom Google, Facebook och Mailchimp.

Nedan förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande inom en specifik webbplats.

Det finns flera typer av cookies. En typ sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. En annan typ av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Varför använder vi cookies?

Vi använder cookies för att tillhandahålla, förbättra och marknadsföra de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera, medan andra finns för att göra våra tjänster bättre för dig. Generellt sett, kategoriserar vi våra cookies och deras användning enligt följande:

Nödvändiga cookies behövs för att kunna erbjuda våra grundläggande tjänster, t.ex. vår studentwebb. Våra tjänster skulle inte fungera utan dessa cookies.

 • Analyscookies: ger övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster. Våra tjänster skulle inte fungera utan dessa cookies.
 • Funktionscookies: ger oss möjlighet att spara inställningar såsom språkval eller förifyllda uppgifter.
 • Säkerhetscookies: gör våra tjänster och din data trygg och säker, genom att de hjälper oss att upptäcka bedrägerier och skyddar din data. Eftersom detta är en väsentlig del av våra tjänster, är dessa cookies nödvändiga.
 • Reklamcookies: möjliggör för oss att rikta relevant marknadsföring och information till dig, genomföra avancerad matchning samt att skapa anpassade målgrupper.

Kontroll av Naprapathögskolans användande av cookies

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Internet Explorer
Öppna verktygsmenyn, välj Internetalternativ, gå till fliken Sekretess i dialogrutan Internetalternativ, flytta reglaget för att ändra inställningar.

http://windows.microsoft.com/sv-se/internet-explorer/delete-manage-cookies

Edge
Välj Mer > Inställningar. Välj sedan Visa avancerade inställningar under Avancerade inställningar och önskat alternativ under Sekretess och tjänster > Cookies. (Blockera alla cookies blockerar alla cookies som webbplatser försöker spara på din dator. Blockera endast cookies från tredje part blockerar cookies från tredje part som sparas av externa webbtjänster, till exempel inbäddade annonser på webbsidor som du har besökt.)

http://windows.microsoft.com/sv-se/windows-10/edge-privacy-faq

Firefox
Öppna menyn (verktyg), välj inställningar, gå till vyn Sekretess i dialogrutan Inställningar, ändra hur Firefox ska spara information med rullgardinslistan.

https://support.mozilla.org/sv/products/firefox/protect-your-privacy/cookies

Chrome
Öppna anpassa-menyn, välj alternativ, gå till vyn Under huven, välj Innehållshantering vid rubriken Sekretess, ändra hur Chrome hanterar cookies.

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sv

DINA RÄTTIGHETER

DINA RÄTTIGHETER

Naprapathögskolan har inte rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än vad som framgår ovan utan att du i sådant fall först får information om det. Naprapathögskolan använder inte någon form av automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering).

Du kan när som helst vända dig till Naprapathögskolan vid frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter (info@nph.se). Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag, d.v.s. tillgång till dina lagrade personuppgifter. Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

Vidare har du rätt att framställa följande önskemål:

1) om du anser att dina registrerade personuppgifter hos oss är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse 2) rätt att begära radering av dina uppgifter 3) rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter 4) rätt att begära överföring av dina personuppgifter (dataportabilitet) till annan tjänsteleverantör i ett allmänt använt maskinläsbart format. Om du hör av dig till  info@nph.se kommer din begäran att prövas och om befogat utför vi då den åtgärd du begärt, i den utsträckning och inom den tid vi har möjlighet till det.

Du har dessutom rätt att invända mot vår behandling (som beskrivits ovan) av dina personuppgifter.

KLAGOMÅL

KLAGOMÅL

Om du är missnöjd och har klagomål på någon del av Naprapathögskolans behandling av dina personuppgifter kan du lämna ett klagomål till info@nph.se eller på telefon 08-16 01 20. Du har också möjlighet att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se, datainspektionen@datainspektionen.se, telefonnummer: 08-657 61 00).

ALLMÄN BESKRIVNING AV TEKNISKA OCH ORGANISATORISKA SÄKERHETSÅTGÄRDER

ALLMÄN BESKRIVNING AV TEKNISKA OCH ORGANISATORISKA SÄKERHETSÅTGÄRDER

Skandinaviska Naprapathögskolan AB har vid val av datorprogram, molntjänster, lagringsmetoder samt övriga IT-system i stor utsträckning tagit hänsyn till principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

Högskolan strävar efter att såväl tekniskt, organisatoriskt som administrativt förhindra obehörigt användande eller obehörigt röjande, bland annat genom behörighetsstyrning och loggsystem.

UPPDATERINGAR

Denna policy kan komma att ändras. Ändringar av denna policy börjar gälla när den reviderade policyn publiceras på Naprapathögskolans webbplats.

Kameraövervakningspolicy för Naprapathögskolan

Reviderad 2020-05-15

Denna dag, 2018-05-24, har följande policy upprättats för Skandinaviska Naprapathögskolan AB, härefter “Naprapathögskolan”.

POLICY FÖR KAMERAÖVERVAKNING

BAKGRUND

Denna policy beskriver Naprapathögskolans syn på kamerabevakning i våra utbildningslokaler.

SYFTE

Ett beslut om kamerabevakning syftar till att förebygga, utreda och avslöja brott, förhindra olyckor eller annat jämförligt ändamål. Detta syfte ska uppnås samtidigt som de som övervakas skyddas mot otillbörliga intrång i den personliga integriteten. Naprapathögskolan anser att bevakningsintresset är särskilt stort i verksamheten.

RIKTLINJER

Lagliga utgångspunkter för kamerabevakning

Naprapathögskolan följer de bestämmelser som gäller avseende kamerabevakning enligt Kamerabevakningslagen.

Syftet är att tillgodose behovet av kamerabevakning för berättigade ändamål samtidigt som enskilda skyddas mot otillbörliga intrång i den personliga integriteten. Därför sker kamerabevakning enbart för särskilda och berättigade ändamål som enligt lag väger tyngre än anställdas, studenters och patienters rätt till personlig integritet.

Principer för kamerabevakning

Kamerabevakning sker utifrån nedanstående tre grunder:

 1. Bevakningen sker endast för särskilda och berättigade ändamål,
 2. ändamålen med bevakningen dokumenteras och
 3. bevakningen sker inte i större omfattning än vad som behövs för att tillgodose ändamålen med bevakningen.

Intresset av och ändamål med bevakning

Naprapathögskolan anser att kamerabevakning är motiverad eftersom bevakningsintresset väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Med hänsyn till den enskildes integritet är kamerabevakning inte ett förstahandsalternativ för högskolan. Vi har undersökt om andra åtgärder som är mindre ingripande än kamerabevakning har kunnat användas i verksamheten. Vi har kommit fram till att det, trots denna intresseavvägning, finns ett behov av kamerabevakning. Detta beror på att både högskolan och högskolans kliniker är särskilt utsatta för brott. Detta har dokumenterats genom brottsanmälningar och andra uppgifter. Vi har sökt efter alternativ till kamerabevakning, men inte funnit andra medel adekvata för att uppnå det önskade syftet med kamerabevakningen.

För att minimera inverkan på de personliga integriteten för högskolans patienter, studenter och personal är kameraövervakningen begränsad till de korridorer och entréer som krävs för att få tillgång till högskolans lokaler. Undantaget är Naprapathögskolans gym där hela träningslokalen övervakas.

Beslut om kameraövervakning syftar även till att tillgodose studenternas önskemål om god tillgänglighet till skolans lokaler under både veckodagar och helger. Ärendet har lyfts i högskolans studiesociala nämnd där överenskommelse i ärendet träffats mellan högskola, studentkår och klassrepresentanter. Kameraövervakningen syftar även till att avskräcka obehöriga från att vistas i högskolans lokaler och därigenom öka tryggheten för patienter, studenter och personal.

Enskildes rätt till information

Naprapathögskolan har en skyldighet att på eget initiativ upplysa de som övervakas eller kan komma att övervakas om bevakningen. Detta sker genom tydlig skyltning på de platser där kamerabevakning sker.

Naprapathögskolan informerar om ändamålen med bevakningen för den som övervakas eller kan komma att övervakas om information om detta begärs. Arbetsgivare har också en skyldighet att dokumentera vilka ändamål som önskas uppnås genom kamerabevakningen.

Arbetsgivarens tystnadsplikt

Naprapathögskolan har tystnadsplikt gällande det material som kamerabevakningen ger upphov till. Vi lämnar inte ut material från bevakningen i andra fall än till brottsbekämpande myndigheter eller en kommun alternativt myndighet som ansvarar för räddningstjänst, under förutsättning att det finns ett behov av uppgifterna hos mottagaren.

Bevarande av material

Naprapathögskolan bevarar inte material från kamerabevakningen längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med bevakningen. I normala fall innebär det en maximal tid på två månader. Därefter kommer insamlat material omedelbart att förstöras. Endast larmansvariga har tillgång till materialet.

Kontaktpersoner

En medarbetare eller student som har frågor kring denna policy skall i första hand framställa dessa till info@nph.se. En patient som har frågor kring denna policy ska i första hand framställa dessa till klinik@nph. I andra hand kontaktas någon av nedanstående personer.

Funktion Namn Telefonnummer E-post
Administrativ chef Simon Berg 08-16 01 20 simon.berg@nph.se
Klinikchef Patrik Otteberg 08-16 01 20 patrik.otteberg@nph.se

Ansvar

Naprapathögskolan ansvarar för att alla som bevakas och kan komma att bevakas får ta del av denna policy. Naprapathögskolan ansvarar också för att kamerabevakningen bedrivs lagenligt och i övrigt enligt god sed.