Kunskapsprov för naprapater

På uppdrag av Socialstyrelsen anordnar Naprapathögskolan kunskapsprov för naprapater med utbildning från länder utanför EU/EES.

Mer information om hela systemet för ansökan om legitimation för naprapater med utbildning från länder både i och utanför EU/EES finns på Socialstyrelsens webbplats.

Anmälan till Kunskapsprov

När du har fått din utbildning granskad av Socialstyrelsen är nästa steg, för naprapater med utbildning från länder utanför EU/EES, att göra ett kunskapsprov.

Du anmäler dig till provet via e-post till info@nph.se Bekräftelse på anmälan med närmare uppgifter om tider, platser och lokaler etc. sänds ut i god tid innan provet.

Anmälan till Lämplighetsprov

Personer som är utbildade inom EU och som ansöker om svensk legitimation kan av Socialstyrelsen få ett beslut om att genomföra en anpassningsperiod eller göra ett lämplighetsprov som ett villkor för att kunna få svensk legitimation.

Du anmäler dig till provet via mail till Socialstyrelsen utbildad-inom-EU-EES@socialstyrelsen.se

Om kunskapsprovet

På provet visar du om dina kunskaper är tillräckliga för att få gå vidare till nästa steg på vägen mot legitimation. Provet är på svenska och du behöver därför kunna språket för att klara provet.

Så här går provet till

Det prov som Naprapathögskolan anordnar syftar till att säkerställa att den prövande har grundläggande teoretiska kunskaper samt praktiska och kliniska färdigheter inom naprapati som erhållits genom utbildningen i utbildningslandet. Tillräckliga kunskaper inom de olika ämnesområdena är en förutsättning för att kunna arbeta som naprapat i Sverige och ge en sakkunnig och omsorgsfull vård i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Provet är framtaget av rektor, studierektorer samt lärare vid Naprapathögskolan i Stockholm. Disputerade och kliniska lärare, leg. naprapater och leg. läkare på naprapatprogrammet ansvarar för genomförande och examination.

Provet består av en teoretisk del, en praktisk del och en klinisk del. Lämplighetsbedömningen utgör inget särskilt delmoment utan är en integrerad del i kunskapsprovet. Provet tar i sin helhet tre dagar att genomföra och varje del utgör ett provtillfälle.

Dag 1: Utgörs av en teoretisk examination i två delar med för- respektive eftermiddagspass. De som blir godkända på det teoretiska provet går vidare till den praktiska examinationen.

Dag 2: Utgörs av en individuell praktisk examination som hålls under en heldag. De som blir godkända på den praktiska examinationen går vidare till den kliniska examinationen.

Dag 3: Utgörs av en klinisk examination som hålls under en heldag.

Syftet med provet är att pröva att naprapaten med examen utanför eller inom EU/EES har kunskaper motsvarande innehållet i svensk naprapatexamen. Provet genomförs på svenska.

Den teoretiska och praktiska examinationen tillhandahålls vid Naprapathögskolan, Kräftriket 23 A, Stockholm. Den kliniska examinationen tillhandahålls vid Naprapathögskolans klinik Vasastan, Observatoriegatan 17, Stockholm.

Naprapathögskolan ansvarar för att informera om provets innehåll, ge litteraturhänvisningar samt informera Socialstyrelsen om resultatet.

Redogörelse för utformning av kunskaps- och lämplighetsprov för naprapater

Teoretisk examination

Den teoretiska examinationen består av en skrivning som omfattar samtliga kurser som förekommer under naprapatutbildningen och antalet frågor är viktat mot hur stor del den individuella kursen utgör av utbildningen totalt. Skrivningen testar av naprapatens kunskapsområde inom huvudämnet naprapati men även för naprapaten viktiga delar inom övriga medicinska områden. Samtliga frågor är av flervalstyp med 4-5 svarsalternativ där endast ett är rätt.

Del 1 bestående av 150 flervalsfrågor fördelade över följande kunskapsområden

 • Anatomi
 • Fysiologi
 • Medicin
 • Forskningsmetodik

Här inkluderas det viktigaste ur till exempel rörelseapparatens funktionella anatomi, tillämpad fysiologi, sjukdomslära, neurologi, ortopedi etc.

Del 2 bestående av 150 flervalsfrågor fördelade över följande kunskapsområden

 • Naprapati
 • Idrottsmedicin

Här inkluderas tex. rörelseapparatens specifika biomekanik, mekanismer som förklarar orsaker till besvär och behandlingseffekter. Tonvikten läggs vid tester och annan undersökningsmetodik, behandlingsteknik, indikationer och kontraindikationer. Även de behandlingstekniker som kompletterar de rent naprapatiska, tex. elektroterapi, kommer att examineras.

Praktisk examination

Den praktiska examinationen i naprapati är avsedd att täcka in samtliga delar inom huvudämnet. Färdigheterna demonstreras på andra deltagare och inför lärare.

Provet är indelat i tre moment enligt följande:

 • Del 1: Manipulation- och mobiliseringstekniker
 • Del 2: Mjukdelstekniker
 • Del 3: Undersökningsmetodik

Del 1 omfattar manipulations- och mobiliseringstekniker och är indelad områdesvis i halsryggrad, bröstryggrad och revbensleder, ländryggrad och bäcken samt extremitetsleder. Varje delmoment/område måste vara godkänt för att få godkänt på hela del 1.

Del 2 omfattar mjukdelstekniker samt nervmobilisering.

Del 3 omfattar undersökningsmetodik inom ledbehandling och idrottsmedicin. Examinationen inkluderar att kunna namnge testerna, vad som innefattar ett positivt test och vilken struktur eller funktion som testas.

Klinisk examination

Vid den kliniska examinationen tilldelas provdeltagaren patientfall vid Naprapathögskolans klinik.

Följande kliniska moment ska genomföras och bedömas:

 • kommunikation och patientbemötande
 • anamnes
 • undersökning
 • diagnostik
 • behandling
 • journalföring
 • genomförande

Bilagor
Bilaga 1. Betygskriterier praktiskt examination
Bilaga 2. Bedömningsmall klinisk examination

Nästa provtillfälle

Kunskapsprov anordnas vid behov. Kontakta Naprapathögskolan om du är intresserad av att genomföra kunskapsprov. Observera att det krävs ett beslut från Socialstyrelsen för att kunna delta i kunskapsprovet.

Kontakt

Vid frågor kontakta Naprapathögskolan på info@nph.se eller telefon +46 8 16 01 20.

Länkar

Socialstyrelsens hemsida om vägen till svensk legitimation för naprapater https://legitimation.socialstyrelsen.se/legitimation/utanfor-euees/naprapat-utbildade-utanfor-eu-ees/